รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT1807001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวพุทธิษา แสนแก้ว
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 6636-005-005.1.1/601(ทอ.)
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1103
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : ลงโปรแกรมใหม่แล้ว แต่เมื่อทำงานไประยะหนึ่งคอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทเอง
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : บุรินท์ สุภีวี
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางสาวพุทธิษา แสนแก้ว
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  หน่วยงาน : เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร / สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  ศูนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา