รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT1907006 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายสาโรจน์ ยิ้มถิน
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 18
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : วันนี้เห็นมาย้ายโปรเจคเตอร์จากห้อง 1841 ไปยังห้อง 1851 จึงจะขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยย้ายโปรเจคเตอร์ จากห้อง 1843 ไปยังห้อง 1852 เคยแจ้งไว้แล้วที่ HT 1903017 ขอบคุณครับ
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ชรัช แสวงเจริญ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายชรัช แสวงเจริญ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี