รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT1907028 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอารียา ภาคสุข
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 24 ชั้น 4 ห้อง 240403
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : ลำโพงเสียงไม่ออก
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ชรัช แสวงเจริญ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ