รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT1908027 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุจิรา มากประมูล
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-465/622(วท) ถึง 7440-001-474/622(วท)
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 23 ชั้น 2 ห้อง 23219 และ 23220
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : ขอ Activate license ของ Microsoft Office 2010 และ Windows 10 ของคอมพิวเตอร์สำนักงาน เนื่องจากได้จัดซื้อครุภัณฑ์มาจากร้านซึ่งไม่มี License จำนวน 10 เครื่อง
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 26 สิงหาคม 2562 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายพันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา