รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT1911024 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวชวนพิศ เปรมกมล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : กองพัฒนานักศึกษา
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : โหลดรุปภาพไม่ได้ แจ้งว่า ฮาร์ดดิสเต็ม เครื่องปร้ินไม่สามารถปริ้นได้คะ
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์