รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2007004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุภาพร รุ่งกลาง
  ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี สำนักงานตรวจสอบภายใน
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 32 ชั้น 7 สำนักงานตรวจสอบภายใน
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : Microsoft office หมดอายุ
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ