รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2008015 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : ไม่มี
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 25 ห้อง 250412
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : มีสายแลน แต่ใช้ได้ 1 เส้น อยากให้ตรวจสอบอีกเส้นที่ยังใช้งานไม่ได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์