รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2011014 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวพิชญ์สินี นิยมค้า
  ตำแหน่ง : บุคลากร
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารงานบุคคล
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร32 ชั้น6 กองบริหารงานบุคคล
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : - เปิดไฟล์ Word ไม่ได้ ตอนเปิดไฟล์มีข้อความขึ้นมาว่า "ขออภัย เราไม่สามารถเปิด Normal ได้ เนื่องจากเราพบปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาในเอกสารนั้น" - ในครั้งที่สามารถเปิดไฟล์ได้ ก็ไม่สามารถ Save ข้อมูลได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายพันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา