รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2102004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายชาติชาย เขียวมณี
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : VOIP หมายเลข 10069
  สถานที่ตั้ง : ห้องสหกิจศึกษา อาคาร 32 ชั้น 2
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : โทรศัพท์มีสัญญาณเชื่อมต่อ แต่ไม่ได้ยินเสียงคู่สนทนา
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายพันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา