รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2102015 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางรุ้งนภา ภาคพิจารณ์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : สวส-x c5323314
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 32 ห้องกองกลาง
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : เปิดรูปที่ถ่ายภาพออกมาแล้วไม่มีรูปขึ้นมา
 • ดำเนินการโดย