รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2104007 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอารีย์ บุษบา
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : สวส-5418-1001-2550
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 32 ชั้น 2 งานบริหารทรัพย์สินและบริการวิชาการ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : กู้ไฟล์ Excel
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์