รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2209017 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวเจนจิรา ศักดิ์สองเมือง
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-741.1/651(สอ.)
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 32 ชั้น 2
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : เครื่องพิมพ์มีปัญหา
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ