รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2311009 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวจันทร์พร ป่วนกระโทก
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 1 ห้อง 1102
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : เครื่อเงปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์