รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2406001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวเชาวนี แย้มผิว
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : เครื่องถ่ายเอกสาร
  สถานที่ตั้ง : ห้องสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 ศูนย์หันตรา
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : ขอย้ายสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ต่อเข้าเครื่องถ่ายเอกสาร
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์