รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2406003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอรุณี คงสอน
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-236/551(ทอ)
  สถานที่ตั้ง : ห้อง 213 อาคาร2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : เปิดคอมแล้วขึ้นว่า Windows Error Recovery
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์