รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB1912001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : ไม่มี
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 4 ชั้น 2 งานบริการและส่งเสริมการศึกษา หน่วยสวัสดิการนักศึกษา/หน่วยกิจกรรม
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : แจ้งย้ายสายอินเตอร์เน็ตจากห้องหน่วยกิจกรรม มาไว้ห้อง อาคารยานพาหนะ
 • ดำเนินการโดย