รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2007012 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกิ่งดาว เทียมเมือง
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 20 ชั้น 10 ห้อง 20107
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : คอมพิวเตอร์เวลาเปิดเครื่องแล้วระบบไม่ทำงาน
 • ดำเนินการโดย