รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2201003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวส้มลิ้ม ครุฑวิลัย
  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
  สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยบริการ งานห้องสมุด
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 19 ชั้น 2 ห้องสมุด
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 4 เครื่อง บริเวณชั้น 2 ด้านหน้าห้องสมุด
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ฐิตินันท์ ภู่พันธ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์