รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2405005 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 20 ชั้น 5 และ 6
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : 1. Avtivate Windows 10 และ MS Office ห้อง 20052 20053 20054 20055 20063 20066 2. ติดตั้ง Adobe Creative Cloud ห้อง 20053 20066
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ณชนก เรืองสอาด
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์