รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB1911014 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยบริการ งานการศึกษาด้วยตนเอง
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-016-0001.47/512 สวส.
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 8 ชั้น 4
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : เปิดเครื่องแล้วไ่มติด
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ประภาส บุญเสมอกุล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ