รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB2003005 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางอัจฉรา ลักษณสมบูรณ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : งานบริหารและพัฒนาระบบ
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : ลำโพงที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ไม่ดัง
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ประภาส บุญเสมอกุล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ