รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB2006008 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาววารณี เสือเมือง
  ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยบริการ งานการศึกษาทางไกล
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-1163-57 สวส.
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 8 ชั้น 1
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : ปริ้นเตอร์ offline ไม่สามารถพิมพ์งานได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ประภาส บุญเสมอกุล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์