รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB2007011 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางเสาวณีย์ บุญโต
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 6930-014-0081.47/621 บท.
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 2 ห้อง 2205
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : ไม่สามารถสั่งปริ้นได้ทั้งต่อสาย และไร้สาย
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ประภาส บุญเสมอกุล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ