รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2005007 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวธนาวรรณ รัมมะภาพ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 23/23411
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : อัพเดตโปรแกรม
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ