รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2007016 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางบุญส่ง วงษ์ฤทธิ์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 4201
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ขอความอนุเคราะห์ สวส ลงโปรแกรมLine ไว้ที่คอมในห้องสอนให้ด้วยน่ะค่ะ ห้อง4201
 • ดำเนินการโดย