รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2101002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาววันทนีย์ อุลิต
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 3102
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดติดแต่ boot sector ไม่ขึ้น
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ศราวุฒิ วิลามาศ
  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร