รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2209002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสินีนาฎ ปราบพยัคฆา
  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440/001/0748/582
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3104 (เอกสารการพิมพ์)
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ระบบพักหน้าจอ แต่พอใช้งานแล้วเปิดใช้งานไม่ได้
 • ดำเนินการโดย