รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2211001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายสำเร็จ ล้วนมงคล
  ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-0322/551
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 3 ห้อง 3102
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่องคอมหมายเลขครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถปริ้นท์งานได้ในระบบแลนด์ได้
 • ดำเนินการโดย