รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2211002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวลลดา ฐิติวีรกุล
  ตำแหน่ง : พยาบาล
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440010749532
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 3 ห้อง 3111 งานพยาบาล
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ลงโปรแกรม spss
 • ดำเนินการโดย