รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2406002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสินีนาฎ ปราบพยัคฆา
  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-763.1/651(สอ)
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 3 ห้อง 3102 (งานบริการวาสุกรี)
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : โปรแกรม office ใช้งานไม่ได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : สุวิชัย แช่มชื่น
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์