รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ผู้แจ้งซ่อม
หมายเลขครุภัณฑ์
ศูนย์พื้นที่ของครุภัณฑ์
สถานที่
อาการเบื้องต้น
โทรศัพท์ติดต่อกลับ