รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
# Inform Code ผู้แจ้งซ่อม รายละเอียด Solver รับเรื่อง เริ่มดำเนินการ ส่งงาน
1 HT2001011 อำนาจ หังษา วันที่แจ้ง : 21 มกราคม 2563 เวลา : 15:11:04.000
อาการ : ไม่บูตวินโดว(ไม่เจอ hdd)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
2 HT2001010 เอื้อมเดือน สมร วันที่แจ้ง : 21 มกราคม 2563 เวลา : 13:30:52.000
อาการ : ม่สามารถเข้าวินโดว์ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
3 NB2001009 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 21 มกราคม 2563 เวลา : 10:02:34.000
อาการ : ติดตั้งและย้ายเครื่องปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
4 HT2001009 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 20 มกราคม 2563 เวลา : 15:37:32.000
อาการ : ไมค์หลักมีเสียงลำโพงดังตลอด (ไมค์หอน) เปิดใช้ไม่ได...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
5 SB2001014 เครือมาส วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 20 มกราคม 2563 เวลา : 14:40:52.000
อาการ : สแกนเป้นเส้น...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563
6 WK2001007 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 20 มกราคม 2563 เวลา : 14:04:12.000
อาการ : เซ็ตปริ้นส์เตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
7 WK2001006 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 20 มกราคม 2563 เวลา : 11:22:19.000
อาการ : เดินสายแลนด์ แชร์ อินเตอร์เน็ต ห้องพักครู 3206...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563
8 WK2001006 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 20 มกราคม 2563 เวลา : 11:22:19.000
อาการ : เดินสายแลนด์ แชร์ อินเตอร์เน็ต ห้องพักครู 3206...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 20 มกราคม 2563
9 SB2001013 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2563 เวลา : 16:34:08.000
อาการ : เครื่อง Startup Repair ตลอด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563 21 มกราคม 2563
10 NB2001008 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2563 เวลา : 15:14:29.000
อาการ : รบกวนย้ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ทีนะคะ ขอบคุณคะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563
11 SB2001012 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2563 เวลา : 14:53:10.000
อาการ : ลงโปรแกรมเครื่องใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563 21 มกราคม 2563
12 SB2001011 พรชัย จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2563 เวลา : 14:50:46.000
อาการ : ลงวิโด้ pc นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563
13 WK2001005 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2563 เวลา : 14:42:50.000
อาการ : พิมภาษาไทยไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563
14 WK2001004 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2563 เวลา : 14:40:45.000
อาการ : เดินสายอินเตอร์เน็ตให้หน่อยค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563
15 NB2001007 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2563 เวลา : 10:14:37.000
อาการ : เปิดเครื่อง คอมไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 มกราคม 2563 17 มกราคม 2563 17 มกราคม 2563
16 HT2001007 อำนาจ หังษา วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2563 เวลา : 12:59:28.000
อาการ : ห้องไม่มีจุดเชื่อมต่อสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563
17 NB2001006 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2563 เวลา : 12:07:41.000
อาการ : เครื่องว้อยดับบ่อย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 มกราคม 2563 15 มกราคม 2563 15 มกราคม 2563
18 SB2001010 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2563 เวลา : 09:22:08.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 15 มกราคม 2563 15 มกราคม 2563 15 มกราคม 2563
19 HT2001006 จันทร์พร ป่วนกระโทก วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2563 เวลา : 08:42:20.000
อาการ : ไฟล์ข้อมูลหาย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563
20 WK2001003 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2563 เวลา : 14:55:13.000
อาการ : ห้องสำนักงานชั้น 3 ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 20 มกราคม 2563 14 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563
21 HT2001005 สุดารัตน์ อ่ำปั้น วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2563 เวลา : 13:25:59.000
อาการ : โทรศัพท์ VOIP หมายเลข 19003 ใช้งานไม่เสถียร โทรติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 มกราคม 2563 15 มกราคม 2563 15 มกราคม 2563
22 SB2001009 นาถยา ผิวอ่อน วันที่แจ้ง : 13 มกราคม 2563 เวลา : 16:33:58.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 13 มกราคม 2563 13 มกราคม 2563 13 มกราคม 2563
23 SB2001008 กัญวรา โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 13 มกราคม 2563 เวลา : 11:48:26.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 13 มกราคม 2563 13 มกราคม 2563 13 มกราคม 2563
24 SB2001007 กนกกร กำจาย วันที่แจ้ง : 10 มกราคม 2563 เวลา : 14:30:47.000
อาการ : ลงpdf...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 10 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563
25 WK2001002 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 10 มกราคม 2563 เวลา : 13:18:14.000
อาการ : ห้องพักครูการจัดการ ประสงค์ขอสายแล่น เชื่อมต่ออินเ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 20 มกราคม 2563 15 มกราคม 2563 20 มกราคม 2563
26 SB2001006 นิภาพร ทองรอด วันที่แจ้ง : 10 มกราคม 2563 เวลา : 09:18:00.000
อาการ : เปิดไฟล์เอสาร Word ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 10 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563
27 NB2001005 อาภาวรรณ มีโภคกิจ วันที่แจ้ง : 09 มกราคม 2563 เวลา : 15:38:04.000
อาการ : ไม่สามารถแปลงไฟล์ word เป็น JPG...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
28 SB2001005 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 09 มกราคม 2563 เวลา : 11:05:00.000
อาการ : เข้าวินโดสว์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 มกราคม 2563 09 มกราคม 2563 09 มกราคม 2563
29 HT2001004 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 09 มกราคม 2563 เวลา : 08:40:04.000
อาการ : ไม่มีสายต่แไปยังโปรเจ็คเตอร์ จึงไม่สามารถตรวจเช็คว...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
30 HT2001003 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2563 เวลา : 14:47:45.000
อาการ : 23314 เดินสายไฟโปรเจ็คเตอร์ คอม กับเครื่องเสียง 2...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
31 NB2001004 ชัยยง ศิริพรมงคลชัย วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2563 เวลา : 08:07:54.000
อาการ : รบกวนต่อสาย LAN เพื่อใช้สื่อการสอน ครับ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
32 NB2001003 อภิเษก บานแย้ม วันที่แจ้ง : 07 มกราคม 2563 เวลา : 16:08:51.000
อาการ : เครื่องคอม เปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 07 มกราคม 2563 07 มกราคม 2563 07 มกราคม 2563
33 SB2001004 กัญวรา โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 06 มกราคม 2563 เวลา : 09:47:51.000
อาการ : สั่งปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 06 มกราคม 2563 06 มกราคม 2563 06 มกราคม 2563
34 SB2001003 ศุภัชชา สิงห์หอม วันที่แจ้ง : 02 มกราคม 2563 เวลา : 13:52:58.000
อาการ : Activate?windows...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 มกราคม 2563 02 มกราคม 2563 02 มกราคม 2563
35 SB2001002 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 02 มกราคม 2563 เวลา : 13:48:32.000
อาการ : แชร์เครืี่องปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 มกราคม 2563 02 มกราคม 2563 02 มกราคม 2563
36 NB2001002 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 02 มกราคม 2563 เวลา : 12:34:37.000
อาการ : เครื่องคอม เปิดแล้วมีเสียงเตือนตลอดเวลา...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 02 มกราคม 2563 02 มกราคม 2563 02 มกราคม 2563
37 NB2001001 บุญชอบ บัวอุไร วันที่แจ้ง : 02 มกราคม 2563 เวลา : 12:32:28.000
อาการ : เครื่องคอมเปิดไม่ปิด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 02 มกราคม 2563 02 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563
38 SB2001001 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 02 มกราคม 2563 เวลา : 10:58:48.000
อาการ : Activate? windows? office...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 มกราคม 2563 02 มกราคม 2563 02 มกราคม 2563
39 WK2001001 พงศกร เอี่ยมสอาด วันที่แจ้ง : 02 มกราคม 2563 เวลา : 09:03:35.000
อาการ : Window ล่มต้องลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 03 มกราคม 2563 03 มกราคม 2563 03 มกราคม 2563
40 SB1912018 เฉลิมพล เริ่มรัตน์ วันที่แจ้ง : 27 ธันวาคม 2562 เวลา : 10:42:18.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 27 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562
41 SB1912017 ไพฑูรย์ มณีอินทร์ วันที่แจ้ง : 27 ธันวาคม 2562 เวลา : 09:38:02.000
อาการ : Officeเปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 27 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562
42 SB1912016 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 26 ธันวาคม 2562 เวลา : 08:44:11.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 27 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562
43 HT1912017 ปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อย วันที่แจ้ง : 24 ธันวาคม 2562 เวลา : 15:35:08.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ดับเปิดไม่ติดคะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 ธันวาคม 2562 24 ธันวาคม 2562 24 ธันวาคม 2562
44 HT1912016 ธวัฒน์ชัย งามศิริ วันที่แจ้ง : 24 ธันวาคม 2562 เวลา : 11:55:05.000
อาการ : เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานไ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 ธันวาคม 2562 25 ธันวาคม 2562 25 ธันวาคม 2562
45 HT1912015 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 24 ธันวาคม 2562 เวลา : 10:47:30.000
อาการ : การ์ดแลนเสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 ธันวาคม 2562 24 ธันวาคม 2562 25 ธันวาคม 2562
46 SB1912015 พิมพ์นภา สมจิตร์ วันที่แจ้ง : 23 ธันวาคม 2562 เวลา : 15:13:35.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 ธันวาคม 2562 23 ธันวาคม 2562 23 ธันวาคม 2562
47 SB1912014 สุธาทิพย์ โชติศักดิ์ วันที่แจ้ง : 23 ธันวาคม 2562 เวลา : 10:02:26.000
อาการ : โทรศัพท์ VOIP หมายเลข 47001 ใช้งานไม่ได้ โทรเข้า-โ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 23 ธันวาคม 2562 23 ธันวาคม 2562 23 ธันวาคม 2562
48 HT1912014 ธินินทร ชำนาญกุล วันที่แจ้ง : 20 ธันวาคม 2562 เวลา : 14:02:26.000
อาการ : ต้องการปลิ้นผ่านระบบเครือข่าย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562
49 SB1912013 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2562 เวลา : 14:38:19.000
อาการ : โทรศัพท์ voip อะแดปเตอร์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 19 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562
50 SB1912012 อมรรัตน์ ทัดจันทึก วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2562 เวลา : 13:46:21.000
อาการ : โทรศัพท์ voip ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 19 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562
51 HT1912012 สาวิตรี สุทธิลักษณ์ วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2562 เวลา : 11:28:23.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ทำงานช้าผิดปกติ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562
52 HT1912011 เอื้อมเดือน สมร วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2562 เวลา : 15:02:25.000
อาการ : คอมพิวเตอร์โน๊คบุคประจำตำแหน่งรองอธิการบดี (ผศ.ดร....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562
53 SB1912011 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2562 เวลา : 14:53:30.000
อาการ : เครื่องพิมพ์? พิมพ์ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 18 ธันวาคม 2562 18 ธันวาคม 2562 18 ธันวาคม 2562
54 SB1912010 สุนทรี ชาวเวียง วันที่แจ้ง : 17 ธันวาคม 2562 เวลา : 14:36:32.000
อาการ : ลงoffice...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 ธันวาคม 2562 17 ธันวาคม 2562 17 ธันวาคม 2562
55 SB1912009 จันทิมา หิรัญอ่อน วันที่แจ้ง : 17 ธันวาคม 2562 เวลา : 14:10:19.000
อาการ : Activate.office2013...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 ธันวาคม 2562 17 ธันวาคม 2562 17 ธันวาคม 2562
56 WK1912008 แววตา สุขภิรมย์สันติ วันที่แจ้ง : 17 ธันวาคม 2562 เวลา : 09:45:56.000
อาการ : สั่งพิมพ์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 ธันวาคม 2562 17 ธันวาคม 2562 17 ธันวาคม 2562
57 HT1912010 ชนัต เดชธรรม วันที่แจ้ง : 17 ธันวาคม 2562 เวลา : 09:37:36.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 17 ธันวาคม 2562 17 ธันวาคม 2562 17 ธันวาคม 2562
58 WK1912007 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 16 ธันวาคม 2562 เวลา : 10:54:24.000
อาการ : สายไฟPower ชำรุด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562
59 SB1912008 กัญวรา โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 16 ธันวาคม 2562 เวลา : 09:38:45.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562
60 WK1912006 วิทยา นามเสาร์ วันที่แจ้ง : 16 ธันวาคม 2562 เวลา : 09:34:19.000
อาการ : จอไม่ติดคับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562
61 WK1912005 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 16 ธันวาคม 2562 เวลา : 09:24:00.000
อาการ : Cpu ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562
62 SB1912007 กัญวรา โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 16 ธันวาคม 2562 เวลา : 09:02:10.000
อาการ : ไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562
63 NB1912004 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 16 ธันวาคม 2562 เวลา : 08:16:30.000
อาการ : เครื่องช้ามาก ทำงานไม่ได้ เครื่องไม่สามารถปิด ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 02 มกราคม 2563 12 ธันวาคม 2562 02 มกราคม 2563
64 WK1912004 กฤษฎี สุขฉายี วันที่แจ้ง : 13 ธันวาคม 2562 เวลา : 11:11:56.000
อาการ : โปรพัง?วิชวลพัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 ธันวาคม 2562 13 ธันวาคม 2562 18 ธันวาคม 2562
65 NB1912003 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 12 ธันวาคม 2562 เวลา : 17:55:42.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งาน internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 12 ธันวาคม 2562 12 ธันวาคม 2562 12 ธันวาคม 2562
66 HT1912009 ณัฎฐา สุขเกษม วันที่แจ้ง : 12 ธันวาคม 2562 เวลา : 10:57:21.000
อาการ : ใช้งานโปรแกรมไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 12 ธันวาคม 2562 12 ธันวาคม 2562 12 ธันวาคม 2562
67 WK1912003 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 12 ธันวาคม 2562 เวลา : 10:21:05.000
อาการ : ไมค์ติด ๆ ดับ ๆ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
68 NB1912002 Stephen Robinson วันที่แจ้ง : 11 ธันวาคม 2562 เวลา : 17:14:21.000
อาการ : ไม่สามารถคอนเนค Wifi ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 11 ธันวาคม 2562 11 ธันวาคม 2562 11 ธันวาคม 2562
69 WK1912002 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 11 ธันวาคม 2562 เวลา : 12:02:37.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 11 ธันวาคม 2562 11 ธันวาคม 2562 11 ธันวาคม 2562
70 WK1912001 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 11 ธันวาคม 2562 เวลา : 12:02:34.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 11 ธันวาคม 2562 11 ธันวาคม 2562 11 ธันวาคม 2562
71 SB1912006 กนกวรรณ นาสมปอง วันที่แจ้ง : 09 ธันวาคม 2562 เวลา : 14:51:00.000
อาการ : ดาวโหลดpdfไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 ธันวาคม 2562 09 ธันวาคม 2562 09 ธันวาคม 2562
72 HT1912008 พัชวรัตน์ หลวงยศ วันที่แจ้ง : 09 ธันวาคม 2562 เวลา : 14:12:28.000
อาการ : CPU มีเสียงดังขณะเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 ธันวาคม 2562 09 ธันวาคม 2562 09 ธันวาคม 2562
73 SB1912005 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 09 ธันวาคม 2562 เวลา : 14:05:13.000
อาการ : สแกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 ธันวาคม 2562 09 ธันวาคม 2562 09 ธันวาคม 2562
74 SB1912004 กัญวรา โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 09 ธันวาคม 2562 เวลา : 11:46:53.000
อาการ : ลงofficeใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 ธันวาคม 2562 09 ธันวาคม 2562 09 ธันวาคม 2562
75 SB1912003 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 09 ธันวาคม 2562 เวลา : 11:17:26.000
อาการ : แอ๊ดปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 ธันวาคม 2562 09 ธันวาคม 2562 09 ธันวาคม 2562
76 HT1912007 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 09 ธันวาคม 2562 เวลา : 09:32:37.000
อาการ : ไม่สามารถแสกนเอกสารจากเครื่องถ่ายได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 ธันวาคม 2562 09 ธันวาคม 2562 09 ธันวาคม 2562
77 HT1912006 เอกลักษณ์ นนทะวงษ์ วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2562 เวลา : 14:56:50.000
อาการ : ลงโปรแกรม PDE...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 ธันวาคม 2562 04 ธันวาคม 2562 04 ธันวาคม 2562
78 HT1912005 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2562 เวลา : 14:11:30.000
อาการ : โทรศัพท์ไม่มีเสียง และโทรออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 ธันวาคม 2562 03 ธันวาคม 2562 03 ธันวาคม 2562
79 HT1912004 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2562 เวลา : 11:52:22.000
อาการ : ไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้าและโทรออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 ธันวาคม 2562 03 ธันวาคม 2562 03 ธันวาคม 2562
80 SB1912002 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2562 เวลา : 11:20:05.000
อาการ : ให้ดำเนิการแชร์เครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 03 ธันวาคม 2562 03 ธันวาคม 2562 03 ธันวาคม 2562
81 HT1912003 หัตถ์เทพ มัตติตานนท์ วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2562 เวลา : 11:10:21.000
อาการ : ได้รับ ssd มาใหม่ต้องการลงโปรเเกรมวินโดว์ 10 ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 ธันวาคม 2562 03 ธันวาคม 2562 03 ธันวาคม 2562
82 HT1912002 อารียา ภาคสุข วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2562 เวลา : 09:43:56.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 ธันวาคม 2562 09 ธันวาคม 2562 09 ธันวาคม 2562
83 NB1912001 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2562 เวลา : 09:31:45.000
อาการ : แจ้งย้ายสายอินเตอร์เน็ตจากห้องหน่วยกิจกรรม มาไว้ห้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
84 HT1912001 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 02 ธันวาคม 2562 เวลา : 11:46:21.000
อาการ : โทรศัพท์ Voip ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 ธันวาคม 2562 02 ธันวาคม 2562 04 ธันวาคม 2562
85 SB1912001 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 02 ธันวาคม 2562 เวลา : 10:38:24.000
อาการ : คอมค้างบ่อย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 ธันวาคม 2562 02 ธันวาคม 2562 02 ธันวาคม 2562
86 WK1911017 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:53:30.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 ธันวาคม 2562 28 ตุลาคม 2562 16 ธันวาคม 2562
87 WK1911017 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:53:30.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 ธันวาคม 2562
88 SB1911022 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:17:26.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ทำงานเสียงดัง เปิดไม่ค่อยติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 ธันวาคม 2562 02 ธันวาคม 2562 02 ธันวาคม 2562
89 NB1911007 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 09:37:24.000
อาการ : วินโดว์พัง ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 28 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562
90 HT1911023 ปนัดดา บุญมั่น วันที่แจ้ง : 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:04:07.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อและฉายออกจอที่ฉายภาพไ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
91 NB1911006 ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบำรุงวงศ์ วันที่แจ้ง : 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 14:22:14.000
อาการ : ไม่สามารถทำการปริ้นงานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 26 พฤศจิกายน 2562 26 พฤศจิกายน 2562 26 พฤศจิกายน 2562
92 SB1911021 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 08:46:05.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เตอร์เปิดไม่ติด และเปิดเครื่องและมีเสีย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 26 พฤศจิกายน 2562 26 พฤศจิกายน 2562 26 พฤศจิกายน 2562
93 SB1911020 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:19:12.000
อาการ : แป้นพิมพ์เปลี่ยนภาษาไม่ได้ วีดีโองาน ไม่มีเสียง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
วิทยา ปานเพชร 25 พฤศจิกายน 2562 25 พฤศจิกายน 2562
94 SB1911019 นิภาพร ทองรอด วันที่แจ้ง : 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:07:26.000
อาการ : ลงโปรแกรมไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 26 พฤศจิกายน 2562 27 พฤศจิกายน 2562 19 ธันวาคม 2562
95 WK1911016 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 09:14:04.000
อาการ : Word ใช่งานไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 พฤศจิกายน 2562 25 พฤศจิกายน 2562 25 พฤศจิกายน 2562
96 WK1911015 นิตยา ปุระชาติ วันที่แจ้ง : 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 08:48:53.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
97 HT1911022 นพนันท์ คงสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 14:11:46.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ช่วยดูระบบเสียง คอมพิวเตอร์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 พฤศจิกายน 2562 22 พฤศจิกายน 2562 22 พฤศจิกายน 2562
98 HT1911021 เพ็ญวดี กางถิ่น วันที่แจ้ง : 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 13:47:14.000
อาการ : ลงโปรแกรม PDF...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 พฤศจิกายน 2562 22 พฤศจิกายน 2562 22 พฤศจิกายน 2562
99 SB1911018 สุธาทิพย์ โชติศักดิ์ วันที่แจ้ง : 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:18:43.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ค้าง ไม่สามรถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 พฤศจิกายน 2562 22 พฤศจิกายน 2562 22 พฤศจิกายน 2562
100 SB1911017 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:36:19.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องปริ้นท์ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 26 พฤศจิกายน 2562 26 พฤศจิกายน 2562 26 พฤศจิกายน 2562
101 HT1911020 บวรวรรณ เสตางกูล วันที่แจ้ง : 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 09:33:54.000
อาการ : ย้ายโทรศัพท์Voip...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 พฤศจิกายน 2562 22 พฤศจิกายน 2562 22 พฤศจิกายน 2562
102 WK1911014 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 15:02:59.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้อินเตอร์เน็ตใช่งานไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 พฤศจิกายน 2562 21 พฤศจิกายน 2562 21 พฤศจิกายน 2562
103 WK1911013 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:11:13.000
อาการ : ไม่มีสายเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
104 WK1911012 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 11:06:04.000
อาการ : ไม่มีสายเชื่อมเสียงออกลำโพง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
105 SB1911016 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:45:09.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้วไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 03 ธันวาคม 2562 03 ธันวาคม 2562 03 ธันวาคม 2562
106 SB1911015 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:43:24.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้วไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 03 ธันวาคม 2562 03 ธันวาคม 2562 03 ธันวาคม 2562
107 SB1911014 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:37:59.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้วไ่มติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 พฤศจิกายน 2562
108 HT1911019 สาวิตรี สุทธิลักษณ์ วันที่แจ้ง : 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 11:14:24.000
อาการ : ข้อมูลหายไม่สามารถเปิดใช้ข้อมูลได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 พฤศจิกายน 2562 20 พฤศจิกายน 2562 20 พฤศจิกายน 2562
109 HT1911017 ณัฐพล จงสมจิตต์ วันที่แจ้ง : 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:48:15.000
อาการ : Voip ไม่มีเสียง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 พฤศจิกายน 2562 20 พฤศจิกายน 2562 20 พฤศจิกายน 2562
110 WK1911011 นิตยา ปุระชาติ วันที่แจ้ง : 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 08:44:51.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 พฤศจิกายน 2562 20 พฤศจิกายน 2562 20 พฤศจิกายน 2562
111 WK1911010 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 08:34:27.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตไม่เชื่อมต่อ เสียงไม่ออกลำโพง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 พฤศจิกายน 2562 20 พฤศจิกายน 2562 20 พฤศจิกายน 2562
112 SB1911013 ทิพวรรณ ภูฆัง วันที่แจ้ง : 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 15:03:56.000
อาการ : ปริ้นเป้นกระดาษขาว...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 พฤศจิกายน 2562 19 พฤศจิกายน 2562 19 พฤศจิกายน 2562
113 WK1911009 บุษกร บุญช่วย วันที่แจ้ง : 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:57:25.000
อาการ : จอคอม ขึ้นสีฟ้า ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
114 SB1911012 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 11:00:20.000
อาการ : ะบบทะเบียนเก่าปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 19 พฤศจิกายน 2562 19 พฤศจิกายน 2562 19 พฤศจิกายน 2562
115 HT1911015 ธนาวรรณ รัมมะภาพ วันที่แจ้ง : 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 08:48:55.000
อาการ : ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 พฤศจิกายน 2562 19 พฤศจิกายน 2562 19 พฤศจิกายน 2562
116 HT1911014 เอื้อมเดือน สมร วันที่แจ้ง : 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:03:17.000
อาการ : คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 พฤศจิกายน 2562 18 พฤศจิกายน 2562
117 SB1911011 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:18:12.000
อาการ : เข้าวินโดว์ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 18 พฤศจิกายน 2562 18 พฤศจิกายน 2562 18 พฤศจิกายน 2562
118 HT1911013 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 09:58:17.000
อาการ : ลงโปรแกรม แก้ไขไฟล์ PDF (Adobe Acrobat ) , Nero...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 พฤศจิกายน 2562 18 พฤศจิกายน 2562
119 SB1911010 ปาริชาติ พรหมโชติ วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 13:52:51.000
อาการ : เข้าวินโกวไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 15 พฤศจิกายน 2562 15 พฤศจิกายน 2562 15 พฤศจิกายน 2562
120 SB1911009 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:46:01.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติด ไฟไ่มเข้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 15 พฤศจิกายน 2562 15 พฤศจิกายน 2562 17 พฤศจิกายน 2562
121 SB1911008 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:42:27.000
อาการ : สตาร์ทวินโดว์ตลอด ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 พฤศจิกายน 2562 16 พฤศจิกายน 2562 17 พฤศจิกายน 2562
122 SB1911007 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:40:36.000
อาการ : Repair ระบบตลอด (เครื่อง Dell หันตรา)...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 พฤศจิกายน 2562 16 พฤศจิกายน 2562 17 พฤศจิกายน 2562
123 SB1911006 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:33:10.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 พฤศจิกายน 2562 16 พฤศจิกายน 2562 17 พฤศจิกายน 2562
124 SB1911005 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:30:00.000
อาการ : Disk boot failure.......
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 15 พฤศจิกายน 2562 17 พฤศจิกายน 2562 17 พฤศจิกายน 2562
125 HT1911012 ทรงวุฒิ ใยกะมุข วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:06:06.000
อาการ : เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานเครื่องปริ้นเตอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 พฤศจิกายน 2562 19 พฤศจิกายน 2562 19 พฤศจิกายน 2562
126 SB1911004 กิตติ โพธิ์เตียน วันที่แจ้ง : 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 15:57:27.000
อาการ : คออมภาพไม่ออกโปรเจ็คเตอร์ 2 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 14 พฤศจิกายน 2562 14 พฤศจิกายน 2562 15 พฤศจิกายน 2562
127 HT1911011 คันธรัตน์ หอมสุวรรณ์ วันที่แจ้ง : 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 14:58:25.000
อาการ : ไม่สามารถอัพเดตโปรแกรม แอนตี้ไวรัส ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 พฤศจิกายน 2562 14 พฤศจิกายน 2562 14 พฤศจิกายน 2562
128 HT1911010 ชัยสิริ ปรีดา วันที่แจ้ง : 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 11:52:09.000
อาการ : ล้างเครื่องลงวินโดว์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 พฤศจิกายน 2562 14 พฤศจิกายน 2562 14 พฤศจิกายน 2562
129 WK1911008 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 09:36:10.000
อาการ : แจ้งว่าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
130 HT1911009 สมพงษ์ เกษานุช วันที่แจ้ง : 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 16:06:21.000
อาการ : แก้ไขระบบการอัฟเดทวินโดว์ และแก้ไขปัญหาของระบบ MS ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
131 NB1911005 ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน วันที่แจ้ง : 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 13:30:41.000
อาการ : เกิด Bad Sector ใน Hard Disk Drive...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 12 พฤศจิกายน 2562 12 พฤศจิกายน 2562 12 พฤศจิกายน 2562
132 WK1911007 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:13:24.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 13 พฤศจิกายน 2562 11 พฤศจิกายน 2562 13 พฤศจิกายน 2562
133 NB1911004 ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน วันที่แจ้ง : 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 09:44:21.000
อาการ : Window 7 และ Hard Disk Drive อาจจะมีปัญหา การบูทเข...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 11 พฤศจิกายน 2562 11 พฤศจิกายน 2562 11 พฤศจิกายน 2562
134 HT1911008 ชวนพิศ เปรมกมล วันที่แจ้ง : 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 08:40:46.000
อาการ : หน้าจอเป็นสีน้ำเงิน โปรแกรมใช้ไม่ได้ พิมพ์อยู่เออเ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 พฤศจิกายน 2562 11 พฤศจิกายน 2562 11 พฤศจิกายน 2562
135 WK1911006 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 13:31:54.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 พฤศจิกายน 2562 08 พฤศจิกายน 2562 08 พฤศจิกายน 2562
136 WK1911005 วิทยา นามเสาร์ วันที่แจ้ง : 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:06:58.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 พฤศจิกายน 2562
137 HT1911007 ณัฐพันธ์ มีมุข วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 14:16:31.000
อาการ : วินโดว์ค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562
138 WK1911004 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:38:52.000
อาการ : เครื่องพิมพ์สั่งปริ้นออกมาไม่ตรงกับที่สั่ง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562
139 WK1911003 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:36:50.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562
140 SB1911003 ฐาปกรณ์ ทองคำนุช วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:01:54.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562
141 SB1911002 เจษฎา แสงศรีจันทร์ วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:03:45.000
อาการ : printer ปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562
142 SB1911001 สุจิต อินสว่าง วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 09:12:49.000
อาการ : คอมรีสตาทเอง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562
143 NB1911003 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 16:35:50.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้นทุกเครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562
144 NB1911002 ณัฎฐณิชา ลิ่มพิพิธสุวรรณ วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 16:32:51.000
อาการ : เปลี่ยน hard disk ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562 07 พฤศจิกายน 2562
145 HT1911006 บุษบา สภาพไทย วันที่แจ้ง : 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:32:26.000
อาการ : เครื่องใช้ WIFI ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 พฤศจิกายน 2562 20 พฤศจิกายน 2562
146 HT1911005 เพ็ญวดี กางถิ่น วันที่แจ้ง : 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 14:06:01.000
อาการ : ต่อสาย lan อินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 พฤศจิกายน 2562 04 พฤศจิกายน 2562 04 พฤศจิกายน 2562
147 HT1911004 จันทนา เจ๊ะโอ๊ะ วันที่แจ้ง : 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 11:09:56.000
อาการ : เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 04 พฤศจิกายน 2562 04 พฤศจิกายน 2562
148 WK1911002 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:35:38.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์คอยจะดับขณะใช้งาน ต้องการตรวจสอบ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
149 HT1911003 ภคพล สุนทรโรจน์ วันที่แจ้ง : 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 10:15:01.000
อาการ : ถอนโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเนื่องจากใช้งานไม่ได้ และตรวจ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ทรงวุฒิ ใยกะมุข 04 พฤศจิกายน 2562 04 พฤศจิกายน 2562 04 พฤศจิกายน 2562
150 HT1911002 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 09:57:26.000
อาการ : ลง driver เครื่องปริ้นใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 พฤศจิกายน 2562 04 พฤศจิกายน 2562 06 พฤศจิกายน 2562
151 HT1911001 พัชรินทร์ ศิริทรัพย์ วันที่แจ้ง : 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 09:34:19.000
อาการ : Microsoft Security Essentials ปรับปรุงระบบไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 พฤศจิกายน 2562 04 พฤศจิกายน 2562 04 พฤศจิกายน 2562
152 WK1911001 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 14:12:07.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 พฤศจิกายน 2562 01 พฤศจิกายน 2562 01 พฤศจิกายน 2562
153 NB1911001 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา : 12:20:47.000
อาการ : connect ไม่ได้ IP ไม่ตรง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
154 SB1910015 มลีรัตน์ แซ่อ๋อง วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:53:06.000
อาการ : ย้ายข้อมูล...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 31 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
155 SB1910014 จุฑาทิพย์ พิมพ์สี วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:33:43.000
อาการ : ลงfoxit...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562
156 SB1910013 สุธาทิพย์ โชติศักดิ์ วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:11:54.000
อาการ : เปิดเอ้กเซวไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562
157 NB1910022 ดาราวรรณ ศิริพรมงคลชัย วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2562 เวลา : 10:00:34.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 30 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562
158 HT1910018 กิตติคม สุขคำมี วันที่แจ้ง : 29 ตุลาคม 2562 เวลา : 16:02:05.000
อาการ : ต้องการลง Window 10 ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 ตุลาคม 2562 29 ตุลาคม 2562 01 พฤศจิกายน 2562
159 HT1910017 สุพรรณี ชีนะเภท วันที่แจ้ง : 29 ตุลาคม 2562 เวลา : 15:48:14.000
อาการ : ต้องการปริ๊นเอกสารผ่านระบบ wifi...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 ตุลาคม 2562 01 พฤศจิกายน 2562 01 พฤศจิกายน 2562
160 HT1910016 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 28 ตุลาคม 2562 เวลา : 14:25:13.000
อาการ : ไม่สามารถปริ้นงานได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 ตุลาคม 2562 29 ตุลาคม 2562 29 ตุลาคม 2562
161 HT1910015 เปรมสิรินทร์ แย้มสรวล วันที่แจ้ง : 28 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:06:55.000
อาการ : ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 28 ตุลาคม 2562 28 ตุลาคม 2562 28 ตุลาคม 2562
162 NB1910019 บุญชอบ บัวอุไร วันที่แจ้ง : 25 ตุลาคม 2562 เวลา : 15:38:42.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 28 ตุลาคม 2562 28 ตุลาคม 2562 28 ตุลาคม 2562
163 HT1910014 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 25 ตุลาคม 2562 เวลา : 14:57:02.000
อาการ : สั่งปริ๊นเอกสารไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 ตุลาคม 2562 29 ตุลาคม 2562 29 ตุลาคม 2562
164 SB1910012 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 24 ตุลาคม 2562 เวลา : 16:34:24.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 25 ตุลาคม 2562 25 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562
165 SB1910011 ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม วันที่แจ้ง : 24 ตุลาคม 2562 เวลา : 14:56:55.000
อาการ : สแกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 24 ตุลาคม 2562 24 ตุลาคม 2562 24 ตุลาคม 2562
166 SB1910010 ฐิตสิริ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 24 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:38:59.000
อาการ : เครื่อง Printer พิมพ์งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 24 ตุลาคม 2562 24 ตุลาคม 2562 24 ตุลาคม 2562
167 NB1910018 อารีรัตน์ ศรีจันทร์อินทร์ วันที่แจ้ง : 24 ตุลาคม 2562 เวลา : 10:08:23.000
อาการ : เปิดเครื่อง CPU ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 30 ตุลาคม 2562 29 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562
168 SB1910009 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 24 ตุลาคม 2562 เวลา : 08:51:06.000
อาการ : คอมค้าง ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 24 ตุลาคม 2562 24 ตุลาคม 2562 24 ตุลาคม 2562
169 SB1910008 ทิพวรรณ ภูฆัง วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2562 เวลา : 12:02:20.000
อาการ : เปิดเวิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 ตุลาคม 2562 22 ตุลาคม 2562 22 ตุลาคม 2562
170 SB1910007 ฐิตสิริ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:19:28.000
อาการ : เครื่อง Printer ไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 ตุลาคม 2562 22 ตุลาคม 2562 22 ตุลาคม 2562
171 SB1910006 วราภรณ์ แทนสระน้อย วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2562 เวลา : 09:55:16.000
อาการ : คอมเเข้าวินโดวส์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 ตุลาคม 2562 22 ตุลาคม 2562 22 ตุลาคม 2562
172 NB1910017 นนทโชติ อุดมศรี วันที่แจ้ง : 21 ตุลาคม 2562 เวลา : 13:33:57.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 22 ตุลาคม 2562 22 ตุลาคม 2562 22 ตุลาคม 2562
173 HT1910012 เปรมสิรินทร์ แย้มสรวล วันที่แจ้ง : 21 ตุลาคม 2562 เวลา : 13:11:56.000
อาการ : เข้าGoogle Chrome ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 ตุลาคม 2562 21 ตุลาคม 2562 21 ตุลาคม 2562
174 HT1910011 พรพรรณ ม่วงงาม วันที่แจ้ง : 18 ตุลาคม 2562 เวลา : 09:11:41.000
อาการ : ลงโปรแกรมและต่อเครื่องปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 ตุลาคม 2562 18 ตุลาคม 2562 18 ตุลาคม 2562
175 HT1910010 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 18 ตุลาคม 2562 เวลา : 08:48:04.000
อาการ : เดินสาย LAN 2 จุด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 ตุลาคม 2562 18 ตุลาคม 2562 18 ตุลาคม 2562
176 HT1910009 นุชจรีย์ ชูศรีวัน วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2562 เวลา : 17:20:24.000
อาการ : ลงโปรแกรม flash player...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 ตุลาคม 2562 18 ตุลาคม 2562 18 ตุลาคม 2562
177 NB1910016 วาณิช นิลนนท์ วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2562 เวลา : 15:38:40.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งาน internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 17 ตุลาคม 2562 17 ตุลาคม 2562 17 ตุลาคม 2562
178 NB1910015 ดาราวรรณ ศิริพรมงคลชัย วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2562 เวลา : 14:40:48.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 17 ตุลาคม 2562 17 ตุลาคม 2562 17 ตุลาคม 2562
179 NB1910014 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2562 เวลา : 13:55:00.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์และเชื่อมต่ออินเตอร์ และเค...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 17 ตุลาคม 2562 17 ตุลาคม 2562 17 ตุลาคม 2562
180 NB1910013 กัลยา ตันมณี วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2562 เวลา : 09:00:30.000
อาการ : ลงโปรแกรมปฏิบัติการ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 ตุลาคม 2562 17 ตุลาคม 2562 17 ตุลาคม 2562
181 NB1910012 พัชรี นาจพินิจ วันที่แจ้ง : 16 ตุลาคม 2562 เวลา : 18:30:54.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งาน internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 16 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562
182 NB1910011 ชิตพงษ์ จงรักษ์ วันที่แจ้ง : 15 ตุลาคม 2562 เวลา : 15:15:13.000
อาการ : VoIP 20210 ไม่สามารถโทรออก โทรเข้าได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562
183 HT1910008 น้ำทิพย์ กำลังรูป วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2562 เวลา : 15:33:11.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ช้ามาก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562
184 WK1910008 บุษกร บุญช่วย วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:37:02.000
อาการ : เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
185 WK1910007 บุษกร บุญช่วย วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:37:00.000
อาการ : เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 11 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562
186 SB1910005 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2562 เวลา : 10:50:41.000
อาการ : Excel.? ไม่เป้นภาษาไทย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562
187 HT1910007 วิจิตรา กลั่นน้ำทิพย์ วันที่แจ้ง : 10 ตุลาคม 2562 เวลา : 15:10:46.000
อาการ : เอทานอลเสียบไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 ตุลาคม 2562 10 ตุลาคม 2562 10 ตุลาคม 2562
188 WK1910006 บุษกร บุญช่วย วันที่แจ้ง : 10 ตุลาคม 2562 เวลา : 12:13:02.000
อาการ : ต่ออินเตอร์และลงเครื่องโปรมแกรมเครื้่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 11 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562
189 HT1910006 อภิชญา ขวัญแก้ว วันที่แจ้ง : 10 ตุลาคม 2562 เวลา : 09:43:34.000
อาการ : จากครั้งที่แล้ว หลังจากที่ลองติดตั้ง MS Office for...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 ตุลาคม 2562 10 ตุลาคม 2562 10 ตุลาคม 2562
190 NB1910010 สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข วันที่แจ้ง : 09 ตุลาคม 2562 เวลา : 18:30:47.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งาน wifi ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 09 ตุลาคม 2562 08 ตุลาคม 2562 09 ตุลาคม 2562
191 NB1910009 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 09 ตุลาคม 2562 เวลา : 18:12:21.000
อาการ : ห้อง รอง อธิการ ไม่สามารถใช้งาน internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 09 ตุลาคม 2562 08 ตุลาคม 2562 09 ตุลาคม 2562
192 NB1910008 บำรุง โกศล วันที่แจ้ง : 09 ตุลาคม 2562 เวลา : 18:04:02.000
อาการ : ไม่สามารถปริ้นงานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 09 ตุลาคม 2562 08 ตุลาคม 2562 09 ตุลาคม 2562
193 SB1910004 สุรศักดิ์ จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2562 เวลา : 09:09:53.000
อาการ : กล้องวงจรปิด ใช้งานไม่ได้ 3ตัว...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 08 ตุลาคม 2562 08 ตุลาคม 2562 08 ตุลาคม 2562
194 HT1910005 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 07 ตุลาคม 2562 เวลา : 14:50:40.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ติดไวรัสและเครื่องสแกนงานไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 ตุลาคม 2562 07 ตุลาคม 2562 07 ตุลาคม 2562
195 HT1910004 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 07 ตุลาคม 2562 เวลา : 13:59:04.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติด ต้องการข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และลง wi...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 ตุลาคม 2562 08 ตุลาคม 2562 08 ตุลาคม 2562
196 HT1910003 วชิรญาณ์ เปี่ยมผล วันที่แจ้ง : 07 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:21:34.000
อาการ : หน้าจอคอมพิวเตอร์ดับ เป็นระยะๆๆ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 ตุลาคม 2562 07 ตุลาคม 2562 07 ตุลาคม 2562
197 NB1910007 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2562 เวลา : 19:20:52.000
อาการ : ไม่สามารถ print ผ่านระบบเครือข่ายได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 04 ตุลาคม 2562 04 ตุลาคม 2562 04 ตุลาคม 2562
198 NB1910006 ดวงใจ สุจิตธรรมกุล วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2562 เวลา : 19:11:57.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งาน internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 04 ตุลาคม 2562 04 ตุลาคม 2562 04 ตุลาคม 2562
199 NB1910005 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2562 เวลา : 16:33:42.000
อาการ : เนื่องจาก ฝ่ายแผนและพัฒนาระบบ ไม่มีหมายเลข Voip...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 04 ตุลาคม 2562 08 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562
200 WK1910005 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:10:10.000
อาการ : เครื่องปริ้นใช่งานไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 04 ตุลาคม 2562 04 ตุลาคม 2562
201 HT1910002 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2562 เวลา : 10:29:34.000
อาการ : เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 ตุลาคม 2562 07 ตุลาคม 2562 07 ตุลาคม 2562
202 SB1910003 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2562 เวลา : 10:01:36.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 04 ตุลาคม 2562 04 ตุลาคม 2562 04 ตุลาคม 2562
203 SB1910002 กัญวรา โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2562 เวลา : 15:42:02.000
อาการ : ติดตั้ง?office? 2013...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 ตุลาคม 2562 02 ตุลาคม 2562 02 ตุลาคม 2562
204 SB1910001 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2562 เวลา : 15:28:08.000
อาการ : วินโดว์ค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 ตุลาคม 2562 02 ตุลาคม 2562 02 ตุลาคม 2562
205 NB1910004 สุกัญญา วุฒิพันธ์ วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2562 เวลา : 12:19:42.000
อาการ : ไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 02 ตุลาคม 2562 02 ตุลาคม 2562 02 ตุลาคม 2562
206 HT1910001 นพนันท์ คงสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:39:16.000
อาการ : update และ restart บ่อยครั้ง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 ตุลาคม 2562 07 ตุลาคม 2562 07 ตุลาคม 2562
207 WK1910004 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2562 เวลา : 10:11:01.000
อาการ : เครื่องสแกรนใช่งานไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 02 ตุลาคม 2562 02 ตุลาคม 2562 02 ตุลาคม 2562
208 NB1910003 ธรรมรัตน์ เชี่ยวชาญ วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2562 เวลา : 14:04:37.000
อาการ : เดินสายแลนด์เครื่องถ่ายเอกสาร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 01 ตุลาคม 2562 01 ตุลาคม 2562 01 ตุลาคม 2562
209 WK1910003 สุณิสา สุขไสยา วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2562 เวลา : 13:39:25.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 ตุลาคม 2562 01 ตุลาคม 2562 01 ตุลาคม 2562
210 WK1910002 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:45:30.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 ตุลาคม 2562 01 ตุลาคม 2562 01 ตุลาคม 2562
211 NB1910002 อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:09:26.000
อาการ : ไม่สามารถเซฟงาน และเปิดงานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 01 ตุลาคม 2562 01 ตุลาคม 2562 02 ตุลาคม 2562
212 NB1910001 อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2562 เวลา : 11:01:27.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ดับเองแล้วบูสเอง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 01 ตุลาคม 2562 23 กันยายน 2562 01 ตุลาคม 2562
213 WK1910001 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2562 เวลา : 01:39:17.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ลง play store ในNote book เพื่อฝึก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 01 ตุลาคม 2562 01 ตุลาคม 2562 01 ตุลาคม 2562
214 HT1909012 ทัดชณา ทองมูล วันที่แจ้ง : 30 กันยายน 2562 เวลา : 11:57:50.000
อาการ : มีไฟสีแดงโชว์ที่เครื่องของโทรศัพท์ภายใน (VOIP) ไม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2562
215 HT1909011 สุจิรา มากประมูล วันที่แจ้ง : 27 กันยายน 2562 เวลา : 09:28:20.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถ Boot เข้าหน้า Windows ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 กันยายน 2562 27 กันยายน 2562 27 กันยายน 2562
216 WK1909022 สุณิสา สุขไสยา วันที่แจ้ง : 26 กันยายน 2562 เวลา : 09:49:03.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 กันยายน 2562 26 กันยายน 2562 26 กันยายน 2562
217 WK1909021 สายพิณ เข็มปัญญา วันที่แจ้ง : 25 กันยายน 2562 เวลา : 12:02:29.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม WalaiAutolib...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 กันยายน 2562 25 กันยายน 2562 25 กันยายน 2562
218 SB1909009 กัญวรา โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 25 กันยายน 2562 เวลา : 11:41:05.000
อาการ : เข้าวินโดวส์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 25 กันยายน 2562 25 กันยายน 2562 25 กันยายน 2562
219 SB1909008 ศิวะพร วัฒนกุล วันที่แจ้ง : 24 กันยายน 2562 เวลา : 11:18:44.000
อาการ : เอ้กเซลค้าง ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 24 กันยายน 2562 24 กันยายน 2562 24 กันยายน 2562
220 SB1909007 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 24 กันยายน 2562 เวลา : 10:54:52.000
อาการ : คอมค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 24 กันยายน 2562 24 กันยายน 2562 24 กันยายน 2562
221 WK1909020 ภิญญดา รื่นสุข วันที่แจ้ง : 24 กันยายน 2562 เวลา : 09:36:08.000
อาการ : สายvgaขาด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 24 กันยายน 2562 24 กันยายน 2562 24 กันยายน 2562
222 SB1909006 รุจิโรจน์ บุญเรืองรอด วันที่แจ้ง : 23 กันยายน 2562 เวลา : 09:51:51.000
อาการ : สแกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 กันยายน 2562 23 กันยายน 2562 23 กันยายน 2562
223 WK1909019 ประภาส กลับนวล วันที่แจ้ง : 20 กันยายน 2562 เวลา : 10:20:14.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 ธันวาคม 2562 30 ตุลาคม 2562 16 ธันวาคม 2562
224 HT1909010 พรพิมล เชียรพิมาย วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2562 เวลา : 15:50:54.000
อาการ : ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 กันยายน 2562 26 กันยายน 2562 27 กันยายน 2562
225 WK1909018 สุณิสา สุขไสยา วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2562 เวลา : 09:21:20.000
อาการ : เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562
226 WK1909017 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2562 เวลา : 09:15:40.000
อาการ : เครื่องปริ้นไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562
227 NB1909011 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 18 กันยายน 2562 เวลา : 16:31:36.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย ต้องปิดเปิดอินเตอร์เน็ตใหม่ เ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 11 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562
228 WK1909016 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2562 เวลา : 10:05:17.000
อาการ : เครื่องปริ้นเตอร์ใช้ไม่ได้ครับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 กันยายน 2562 17 กันยายน 2562 17 กันยายน 2562
229 HT1909008 นิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 14:24:03.000
อาการ : เนื่องจากโหลดไฟล์เสียง จากเครื่องอัดเสียงไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 กันยายน 2562 16 กันยายน 2562 16 กันยายน 2562
230 SB1909005 ปานวาส ประสาทศิลป์ วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 11:57:14.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ (ที่ได้รับมาจากวิทยบริการ) มีอาการอัพ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
231 NB1909010 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 11:53:48.000
อาการ : ย้ายเครื่องปริ้นเตอร์ไปติดตั้งอีกเครื่อง และแชร์กา...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 16 กันยายน 2562 16 กันยายน 2562 16 กันยายน 2562
232 SB1909004 ศิวะพร วัฒนกุล วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 11:19:06.000
อาการ : Office.ค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 กันยายน 2562 16 กันยายน 3344 16 กันยายน 2562
233 WK1909015 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 10:00:33.000
อาการ : 1.เครื่องปริ้นเตอร์ ปริ้นสีดำออกมาจางมาก (เปลี่ยนต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 กันยายน 2562 17 กันยายน 2562 17 กันยายน 2562
234 WK1909014 กอบชัย เมฆดี วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 09:38:20.000
อาการ : ปลั๊กต่อสาย VGA เข้าจอโปรเจคเตอร์ สายขาดและตัวปลั๊...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 กันยายน 2562 18 กันยายน 2562 02 ตุลาคม 2562
235 WK1909014 กอบชัย เมฆดี วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 09:38:20.000
อาการ : ปลั๊กต่อสาย VGA เข้าจอโปรเจคเตอร์ สายขาดและตัวปลั๊...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 กันยายน 2562
236 WK1909013 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 16 กันยายน 2562 เวลา : 08:49:17.000
อาการ : ภาพคอมไม่ขึ้นจอใหญ่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 กันยายน 2562 16 กันยายน 2562 17 กันยายน 2562
237 NB1909009 เกสร พรหมหล้าวรรณ วันที่แจ้ง : 13 กันยายน 2562 เวลา : 11:37:31.000
อาการ : ลงวินโดร์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 กันยายน 2562 16 กันยายน 2562 17 กันยายน 2562
238 NB1909008 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 13 กันยายน 2562 เวลา : 08:59:06.000
อาการ : windows ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน ค้าง และโหลดนานมากเว...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 13 กันยายน 2562 13 กันยายน 2562 13 กันยายน 2562
239 NB1909007 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 13 กันยายน 2562 เวลา : 08:51:02.000
อาการ : internet ภายในห้องสำนักงาน ใช้งานไม่ได้ มีอาการขาด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
240 NB1909006 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 12 กันยายน 2562 เวลา : 15:37:11.000
อาการ : เครื่องคอมของ หัวหน้างานทะเบียน นนท์ บูตเข้าช้า ใช...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 13 กันยายน 2562 13 กันยายน 2562 13 กันยายน 2562
241 WK1909012 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 12 กันยายน 2562 เวลา : 10:23:04.000
อาการ : โปรเจ็กเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ หน้าจอไม่มีสี และกระ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
242 HT1909007 อารียา ภาคสุข วันที่แจ้ง : 12 กันยายน 2562 เวลา : 09:27:31.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 กันยายน 2562 13 กันยายน 2562 13 กันยายน 2562
243 SB1909003 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2562 เวลา : 15:18:12.000
อาการ : ติดไวรัส? 3? เคนื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 กันยายน 2562 11 กันยายน 2562 11 กันยายน 2562
244 SB1909002 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2562 เวลา : 16:28:24.000
อาการ : คอมเปิดยาก...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 10 กันยายน 2562 10 กันยายน 2562 10 กันยายน 2562
245 NB1909005 มณฑิรา สาระพันธ์ วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2562 เวลา : 16:09:52.000
อาการ : เครื่อง voip โทรเข้าได้ แต่โทรออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 09 กันยายน 2562 09 กันยายน 2562 09 กันยายน 2562
246 WK1909011 ประภาส กลับนวล วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2562 เวลา : 10:34:24.000
อาการ : ระบบอินเตอร์เน็ตส่วนบ้านพักใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 19 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562
247 WK1909011 ประภาส กลับนวล วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2562 เวลา : 10:34:24.000
อาการ : ระบบอินเตอร์เน็ตส่วนบ้านพักใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 19 กันยายน 2562
248 WK1909010 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 09 กันยายน 2562 เวลา : 10:21:29.000
อาการ : ต่อสายแลน เชื่อมปริ้นส์เตอร์ เปลี่ยนถ่ายไบอ๊อด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 11 กันยายน 2562 09 กันยายน 2562 11 กันยายน 2562
249 NB1909004 พรยุทธ สายัณต์ วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2562 เวลา : 16:43:31.000
อาการ : โน๊ตบุคไม่สามารถเข้าใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 06 กันยายน 2562 05 กันยายน 2562 06 กันยายน 2562
250 NB1909003 ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบำรุงวงศ์ วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2562 เวลา : 16:39:27.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุคมีอาการเครื่องค้างหน่วง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 06 กันยายน 2562 05 กันยายน 2562 06 กันยายน 2562
251 NB1909002 ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบำรุงวงศ์ วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2562 เวลา : 16:35:41.000
อาการ : เครื่อง PC เครื่องอืดมีอาการค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 06 กันยายน 2562 05 กันยายน 2562 06 กันยายน 2562
252 HT1909006 สุพรรณี ชีนะเภท วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2562 เวลา : 13:58:47.000
อาการ : activate windows ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 10 กันยายน 2562 05 กันยายน 2562 10 กันยายน 2562
253 HT1909005 ศิรดา สุคันธจันทร์ วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2562 เวลา : 10:04:50.000
อาการ : จอคอมพิวเตอร์ดับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 กันยายน 2562 06 กันยายน 2562 06 กันยายน 2562
254 WK1909009 วรรณา ศรีเพ็ชราพร วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2562 เวลา : 09:58:46.000
อาการ : คอมวินโดว์พัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 06 กันยายน 2562 06 กันยายน 2562 06 กันยายน 2562
255 WK1909008 วิชุดา สมงาม วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2562 เวลา : 09:52:50.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 กันยายน 2562 06 กันยายน 2562 06 กันยายน 2562
256 WK1909007 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2562 เวลา : 09:49:26.000
อาการ : Word ใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 กันยายน 2562 06 กันยายน 2562 06 กันยายน 2562
257 WK1909006 สุณิสา สุขไสยา วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2562 เวลา : 09:47:00.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 กันยายน 2562 06 กันยายน 2562 06 กันยายน 2562
258 HT1909004 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2562 เวลา : 09:10:32.000
อาการ : ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 กันยายน 2562 09 กันยายน 2562 09 กันยายน 2562
259 WK1909005 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 05 กันยายน 2562 เวลา : 09:41:14.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 19 กันยายน 2562 05 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562
260 HT1909003 สิรัตติกาล ภานุศร วันที่แจ้ง : 05 กันยายน 2562 เวลา : 09:16:01.000
อาการ : ฮาร์ดดิสก์พัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 กันยายน 2562 05 กันยายน 2562 06 กันยายน 2562
261 WK1909004 พิมพ์ลดา ตรีวุธ วันที่แจ้ง : 05 กันยายน 2562 เวลา : 08:41:12.000
อาการ : wifi Leelawadee ไม่สามารถเชื่อมต่อได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
262 NB1909001 นนทชัย สิงห์ห่วง วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2562 เวลา : 19:29:41.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์ผ่านสาย LAN ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 05 กันยายน 2562 10 กันยายน 2562 05 กันยายน 2562
263 WK1909003 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2562 เวลา : 10:07:29.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา คอยจะดับแล้วก็ Restart ใ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 กันยายน 2562 09 กันยายน 2562 09 กันยายน 2562
264 SB1909001 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 02 กันยายน 2562 เวลา : 17:09:15.000
อาการ : เดินสายแลนด์เพิ่ม 1 จุดห้องสำนักงานรองคณบดี...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 04 กันยายน 2562 04 กันยายน 2562 10 กันยายน 2562
265 WK1909002 กานต์พิชชา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 02 กันยายน 2562 เวลา : 08:42:14.000
อาการ : พังups...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 02 กันยายน 2562 02 กันยายน 2562 02 กันยายน 2562
266 WK1909001 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 01 กันยายน 2562 เวลา : 14:29:51.000
อาการ : ลงปริ้นส์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 01 กันยายน 2562 01 กันยายน 2562 01 กันยายน 2562
267 SB1908023 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2562 เวลา : 14:13:32.000
อาการ : ลงวินโดวส์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562
268 WK1908023 ธัญชนก ภู่สละ วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:49:58.000
อาการ : windows ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 05 กันยายน 2562 03 กันยายน 2562 05 กันยายน 2562
269 NB1908019 ขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2562 เวลา : 15:43:24.000
อาการ : 1. เคร่ืองคอมพ์ เปิดดับ ๆ ใช้งานไม่ได้ 2. ติดตั้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 30 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 02 กันยายน 2562
270 HT1908034 ปริญญา เฟื่องขจร วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2562 เวลา : 15:28:00.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562
271 HT1908033 วิภาพร ไกรศรี วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2562 เวลา : 15:08:54.000
อาการ : ไม่สมารถสแกนเชื่อมต่อกับเครื่องถ่ายเอกสารได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 29 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562
272 HT1908032 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:06:01.000
อาการ : ใช้งานอินเตอร์ไม่ค่อยได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562
273 WK1908022 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:14:40.000
อาการ : ต้องการติดตั้งโปรแกรม Walai AutoLib...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 29 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562
274 SB1908022 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:13:56.000
อาการ : เมาส์ค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 29 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562
275 SB1908021 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2562 เวลา : 14:28:24.000
อาการ : เปิดเครื่องได้ แต่จอภาพไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 29 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562
276 SB1908020 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2562 เวลา : 14:05:55.000
อาการ : ลงวินโดวส์ใหม่? 1เครื่อง แชร์ปริ้นเตอร์1เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 28 สิงหาคม 2562 28 สิงหาคม 2562 28 สิงหาคม 2562
277 SB1908019 อรวรรณ จันทสุทโธ วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2562 เวลา : 12:29:52.000
อาการ : กล้องวงจรปิดของอาคารไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 28 สิงหาคม 2562 28 สิงหาคม 2562 28 สิงหาคม 2562
278 HT1908031 สุภาพร รุ่งกลาง วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2562 เวลา : 15:05:42.000
อาการ : ติดตั้งโทรศัพท์ Voip...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562
279 HT1908030 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:55:51.000
อาการ : เครื่องน๊อค ใช้งานไม่ได้เลย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562
280 SB1908018 นิสาชล มังคลา วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:51:29.000
อาการ : คอมค้างบ่อย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 27 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562
281 HT1908029 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:19:13.000
อาการ : ไม่มีเสียงเรียกเข้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562
282 HT1908028 ฐิติมา จิโนวัฒน์ วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:02:19.000
อาการ : ติดตั้งระบบปกิบัติการ และ โปรแกรม Office 2013...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 29 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562
283 WK1908021 สุริสา เลิศฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 26 สิงหาคม 2562 เวลา : 13:41:47.000
อาการ : delete password ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562
284 NB1908018 ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบำรุงวงศ์ วันที่แจ้ง : 26 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:19:15.000
อาการ : Network ติดๆดับ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562
285 NB1908017 ภวัต ธนสารแสนล้าน วันที่แจ้ง : 26 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:13:31.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานปรินเตอร์ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562
286 NB1908016 ระเบียบ ทิพยรัตน์ วันที่แจ้ง : 26 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:07:36.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม vpm...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562
287 SB1908017 อุทุมพร เรืองฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 26 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:54:48.000
อาการ : คอมพิวเตอร์มีอาการดับและเปิดไม่ติด หน้าจอไม่ขึ้น...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562
288 NB1908015 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 26 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:36:36.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 2 เครื่อง พร้อ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 27 สิงหาคม 2562
289 HT1908027 สุจิรา มากประมูล วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2562 เวลา : 15:56:55.000
อาการ : ขอ Activate license ของ Microsoft Office 2010 และ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562
290 HT1908026 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2562 เวลา : 15:32:18.000
อาการ : google chrome ใช้ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562
291 HT1908025 พัชรัตน์ รื่นเรณู วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2562 เวลา : 15:16:58.000
อาการ : แอดปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562
292 HT1908022 ชิดชนก นิลพลับ วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:07:26.000
อาการ : voip 10401 โทรเข้าโทรออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562
293 HT1908021 สิรัตติกาล ภานุศร วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:31:42.000
อาการ : เครื่องเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562
294 HT1908020 สุจิรา มากประมูล วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2562 เวลา : 08:38:16.000
อาการ : ขอ Activate license ของ Microsoft Office 2010 และ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562
295 HT1908019 ชลธิชา ศรีวงค์วรรณ วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2562 เวลา : 13:13:36.000
อาการ : ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562
296 NB1908014 ชนันธร สมจิตต์ วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:41:34.000
อาการ : ขอ Activate license ของ Microsoft Office 2010 และ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 22 สิงหาคม 2562 22 สิงหาคม 2562 22 สิงหาคม 2562
297 NB1908013 ชนันธร สมจิตต์ วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:39:51.000
อาการ : ขอ Activate license ของ Microsoft Office 2010 และ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 22 สิงหาคม 2562 22 สิงหาคม 2562 22 สิงหาคม 2562
298 NB1908012 ชนันธร สมจิตต์ วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:38:17.000
อาการ : ขอ Activate license ของ Microsoft Office 2010 และ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 22 สิงหาคม 2562 22 สิงหาคม 2562 22 สิงหาคม 2562
299 NB1908011 ธานี สมวงศ์ วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:47:08.000
อาการ : ไฟไม่เข้า พาวเวอร์ซัพพลายเดี้วง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562 26 สิงหาคม 2562
300 HT1908018 พัฒน์พล แก้วยม วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:38:48.000
อาการ : ประสงค์ลงโปรแกรมอ่าน PDF ที่สามารถแก้ไขได้ (เดิมมี...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 สิงหาคม 2562 22 สิงหาคม 2562 22 สิงหาคม 2562
301 HT1908017 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:32:08.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติด ลงwindows ใหม่ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562
302 WK1908020 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:28:30.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 สิงหาคม 2562 21 สิงหาคม 2562
303 WK1908019 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2562 เวลา : 08:39:47.000
อาการ : ไมโครโฟนใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 สิงหาคม 2562 21 สิงหาคม 2562 21 สิงหาคม 2562
304 SB1908016 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2562 เวลา : 15:14:00.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562
305 SB1908015 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2562 เวลา : 14:57:40.000
อาการ : วินโดว์? บาร์? ค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562
306 HT1908015 อนุสรา รุ่งกลาง วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2562 เวลา : 14:17:28.000
อาการ : ต้องการลงโปรแกรม คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562
307 NB1908010 ภวัต ธนสารแสนล้าน วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:28:03.000
อาการ : ไม่สามารถบูตเครื่องคอมพิวเตอร์ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562
308 SB1908014 สาวิตรี แป้นทอง วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:06:13.000
อาการ : ติดap...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562
309 SB1908013 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:30:46.000
อาการ : เปลี่ยนswitch/hub ห้อง สนง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562
310 WK1908018 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:01:02.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562
311 WK1908017 อนนท์ บูชาพันธ์ วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:57:05.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562
312 SB1908012 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 19 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:29:22.000
อาการ : วินโดว์?บาร์? ค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 สิงหาคม 2562 19 สิงหาคม 2562 19 สิงหาคม 2562
313 WK1908016 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 19 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:19:31.000
อาการ : ไม่สามารถ download โปรแกรม เพื่ออบรมพัฒนาบุคลากรได...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 19 สิงหาคม 2562 19 สิงหาคม 2562 19 สิงหาคม 2562
314 SB1908011 ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม วันที่แจ้ง : 16 สิงหาคม 2562 เวลา : 14:34:02.000
อาการ : ลงวินโดวส์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2562
315 NB1908009 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 16 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:02:33.000
อาการ : โทรออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 16 สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2562
316 NB1908008 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 16 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:02:30.000
อาการ : โทรออกไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 16 สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2562
317 HT1908013 ไพลิน ฉิมฉวี วันที่แจ้ง : 15 สิงหาคม 2562 เวลา : 14:53:25.000
อาการ : ถ่านไบออสหมด และเครื่องทำงานช้ามาก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562 20 สิงหาคม 2562
318 SB1908010 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 15 สิงหาคม 2562 เวลา : 12:24:32.000
อาการ : ลงวินโดวส์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562
319 NB1908007 บุญชอบ บัวอุไร วันที่แจ้ง : 15 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:36:13.000
อาการ : เครื่องบริการยืมคืนไม่สามารถใช้งาน internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 15 สิงหาคม 2562 07 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562
320 NB1908006 ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบำรุงวงศ์ วันที่แจ้ง : 15 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:32:12.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งาน internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 15 สิงหาคม 2562 14 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562
321 NB1908005 ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบำรุงวงศ์ วันที่แจ้ง : 15 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:27:35.000
อาการ : หน้าจอดับ ติดแล้วสีหน้าจอเพี้ยน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 15 สิงหาคม 2562 14 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562
322 SB1908009 สิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล วันที่แจ้ง : 15 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:23:58.000
อาการ : Voip โทร.ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562
323 WK1908015 พงศกร เอี่ยมสอาด วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:36:47.000
อาการ : ลงโปรแกรม visio เพื่อประโยชน์ในการทำวิจัย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 14 สิงหาคม 2562 14 สิงหาคม 2562 14 สิงหาคม 2562
324 NB1908004 บุญชอบ บัวอุไร วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2562 เวลา : 08:36:45.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ ขึ้นหน้าจอดำๆ แล้วไม่ไ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562
325 NB1908003 ไพฑูรย์ จันทร์เรือง วันที่แจ้ง : 13 สิงหาคม 2562 เวลา : 16:29:00.000
อาการ : วินโดว์ช้า อยากให้ลงใหม่ ทำการสำรองข้อมูลไว้แล้ว...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 13 สิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562 14 สิงหาคม 2562
326 SB1908008 กิตติ โพธิ์เตียน วันที่แจ้ง : 13 สิงหาคม 2562 เวลา : 15:00:53.000
อาการ : คอมรีสตาจเอง ปริ้นเตอร์มีเสียงดังเวลาปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 13 สิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562
327 WK1908014 กานต์พิชชา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 13 สิงหาคม 2562 เวลา : 14:58:02.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 13 สิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562
328 SB1908007 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 13 สิงหาคม 2562 เวลา : 14:54:44.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้วมีเสียงร้องตื๊ดๆๆ จอไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 13 สิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562
329 SB1908006 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 13 สิงหาคม 2562 เวลา : 14:52:11.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้วมีเสียงร้องตื๊ดๆๆ จอไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 13 สิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562
330 SB1908005 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 13 สิงหาคม 2562 เวลา : 14:49:56.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้วมีเสียงร้องตื๊ดๆๆ จอไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 13 สิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562
331 SB1908004 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 13 สิงหาคม 2562 เวลา : 14:46:01.000
อาการ : Power Supply ไฟไม่เข้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 13 สิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562
332 HT1908011 วิภาพร ไกรศรี วันที่แจ้ง : 09 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:04:57.000
อาการ : คอมพิวเตอร์มีไวรัส และใช้เครื่องไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 สิงหาคม 2562 09 สิงหาคม 2562 09 สิงหาคม 2562
333 HT1908010 ขวัญใจ พุ่มแย้ม วันที่แจ้ง : 08 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:13:21.000
อาการ : ลง windows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 สิงหาคม 2562 08 สิงหาคม 2562 08 สิงหาคม 2562
334 HT1908009 ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ วันที่แจ้ง : 08 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:09:26.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตที่ใช้ผ่านสาย LAN ใช้งานไม่ได้ แต่อินเ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 สิงหาคม 2562 08 สิงหาคม 2562 08 สิงหาคม 2562
335 WK1908013 ณัฐภัสสร เกียรติพีรติกุล วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2562 เวลา : 22:26:03.000
อาการ : เครื่องเสียงใช้ไม่ได้ เมื่อทำการต่อไมโครโฟนแล้วเกิ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
336 WK1908012 ศิรินยา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2562 เวลา : 14:51:11.000
อาการ : Word มีปัญหาคับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562
337 NB1908002 ธรรมรัตน์ เชี่ยวชาญ วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2562 เวลา : 14:38:13.000
อาการ : คอมเข้าใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 06 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562
338 WK1908011 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:10:19.000
อาการ : ขอสาย Lan 5-6 เมตร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562
339 WK1908010 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:10:16.000
อาการ : ขอสาย Lan 5-6 เมตร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562
340 WK1908009 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:36:01.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม SPSS...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562
341 HT1908008 เสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์ วันที่แจ้ง : 05 สิงหาคม 2562 เวลา : 15:57:04.000
อาการ : คอมค้าง ไม่สามารถทำงานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 สิงหาคม 2562 05 สิงหาคม 2562 05 สิงหาคม 2562
342 HT1908005 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 05 สิงหาคม 2562 เวลา : 14:10:50.000
อาการ : ต้องการใช้งาน drive file stream...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 สิงหาคม 2562 05 สิงหาคม 2562 05 สิงหาคม 2562
343 HT1908004 เจนจิรา ศักดิ์สองเมือง วันที่แจ้ง : 05 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:12:00.000
อาการ : ต้องการใช้งาน drive file stream เพื่อบริหารจัดการข...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 สิงหาคม 2562 05 สิงหาคม 2562 05 สิงหาคม 2562
344 HT1908003 ฐิติรัตน์ ฤกษ์ศรีรี วันที่แจ้ง : 05 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:29:55.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ติดไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 สิงหาคม 2562 05 สิงหาคม 2562
345 SB1908003 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:04:59.000
อาการ : พิมพ์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 สิงหาคม 2562 02 สิงหาคม 2562 05 สิงหาคม 2562
346 WK1908008 ปราชญ์ พวงเงิน วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:53:47.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 02 สิงหาคม 2562 02 สิงหาคม 2562 02 สิงหาคม 2562
347 WK1908007 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:30:02.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 02 สิงหาคม 2562 02 สิงหาคม 2562 02 สิงหาคม 2562
348 NB1908001 ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบำรุงวงศ์ วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:26:40.000
อาการ : ลงwindowsใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 02 สิงหาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 02 สิงหาคม 2562
349 WK1908006 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:24:20.000
อาการ : เสียงไม่ดัง เปิด pdf ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 02 สิงหาคม 2562 02 สิงหาคม 2562 02 สิงหาคม 2562
350 WK1908005 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:20:45.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 02 สิงหาคม 2562 02 สิงหาคม 2562 02 สิงหาคม 2562
351 SB1908002 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:18:34.000
อาการ : ลงโปรแกรม visio...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 สิงหาคม 2562 05 สิงหาคม 2562 05 สิงหาคม 2562
352 WK1908004 นัทธี เพชรบุรี วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2562 เวลา : 14:52:46.000
อาการ : ใช่เครื่องฉายไม่ได้คับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 สิงหาคม 2562 01 สิงหาคม 2562 01 สิงหาคม 2562
353 WK1908003 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:21:54.000
อาการ : แชร์เครื่องถ่ายเอกสาร ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 สิงหาคม 2562 01 สิงหาคม 2562 01 สิงหาคม 2562
354 WK1908002 ดุจดาว เจริญผล วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2562 เวลา : 11:20:19.000
อาการ : ระบบเครื่องขยายเสียงมีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 02 สิงหาคม 2562 02 สิงหาคม 2562 02 สิงหาคม 2562
355 SB1908001 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:49:03.000
อาการ : เครื่องโปรเจคเตอร์ ไม่ติดไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 สิงหาคม 2562 01 สิงหาคม 2562 01 สิงหาคม 2562
356 WK1908001 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:31:49.000
อาการ : เดินสาย Lan ไปเครื่องถ่ายเอกสาร 1เครื่องค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 01 สิงหาคม 2562 01 สิงหาคม 2562 06 สิงหาคม 2562
357 WK1908001 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2562 เวลา : 10:31:49.000
อาการ : เดินสาย Lan ไปเครื่องถ่ายเอกสาร 1เครื่องค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 01 สิงหาคม 2562
358 WK1907042 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 31 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:42:05.000
อาการ : จอคอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
359 HT1907035 อรุณี ชัยศรี วันที่แจ้ง : 31 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:06:28.000
อาการ : ใส่คีย์ office 2016 ลงโปรแกรม pdf โปรแกรม drive fi...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
360 HT1907033 จรยุทธ โซ๊ะมาลี วันที่แจ้ง : 30 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:03:37.000
อาการ : โปรแกรมพิมพ์เอกสาร Word ปิดตัวเองและให้ลงทะเบียนผล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
361 NB1907009 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 26 กรกฎาคม 2562 เวลา : 15:25:37.000
อาการ : ไมโครโฟนในก้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ส่ง สัญญาณร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
362 NB1907008 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 26 กรกฎาคม 2562 เวลา : 15:23:08.000
อาการ : จัดเก็บสายสัญญาณโปรเจเตอร์และติดตั้งคอมพิวเตอร์ ณ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562
363 WK1907041 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 26 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:39:52.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ภาพไม่ออกค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562
364 SB1907016 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 26 กรกฎาคม 2562 เวลา : 12:04:32.000
อาการ : เครื่องโปรเจคเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 สิงหาคม 2562 01 สิงหาคม 2562 01 สิงหาคม 2562
365 NB1907007 ณัฎฐณิชา ลิ่มพิพิธสุวรรณ วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:10:37.000
อาการ : voip ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 26 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562
366 SB1907015 ปาริชาติ พรหมโชติ วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:09:11.000
อาการ : ปรอ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 25 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562
367 WK1907040 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2562 เวลา : 09:31:16.000
อาการ : ไฟล์เปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562
368 WK1907039 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2562 เวลา : 09:17:21.000
อาการ : เปิดคอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562
369 HT1907032 กชชพัศ บัวลอย วันที่แจ้ง : 24 กรกฎาคม 2562 เวลา : 16:22:08.000
อาการ : ไม่สามารถปริ้นงานได้ เครื่องปริ้นมีการแจ้งเตือนให้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 กรกฎาคม 2562
370 HT1907031 เอื้อมเดือน สมร วันที่แจ้ง : 24 กรกฎาคม 2562 เวลา : 16:15:00.000
อาการ : ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562
371 HT1907030 จันทนา เจ๊ะโอ๊ะ วันที่แจ้ง : 24 กรกฎาคม 2562 เวลา : 12:39:03.000
อาการ : ให้เซ็ตโปรแกรมสแกนในเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องถ่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562
372 HT1907029 ภัทร์ฐิตา สุภาโสต วันที่แจ้ง : 24 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:39:56.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ติดไวรัส เวลาเสียบ flash drive file งาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562
373 WK1907038 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 24 กรกฎาคม 2562 เวลา : 08:15:33.000
อาการ : เข้าใช้อินเตอร์ไม่ได้ รบกวนด้วยครับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562
374 HT1907028 อารียา ภาคสุข วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:08:19.000
อาการ : ลำโพงเสียงไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 30 กรกฎาคม 2562
375 WK1907037 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:53:51.000
อาการ : เสียงในคอมไม่มี...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 23 กรกฎาคม 2562 23 กรกฎาคม 2562 23 กรกฎาคม 2562
376 WK1907036 นภสร เช็กชื่นกุล วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:44:00.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 23 กรกฎาคม 2562 23 กรกฎาคม 2562 23 กรกฎาคม 2562
377 HT1907027 เอื้อมเดือน สมร วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2562 เวลา : 16:37:35.000
อาการ : External harddisk ไม่สามารถเปิดใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 กรกฎาคม 2562 23 กรกฎาคม 2562 23 กรกฎาคม 2562
378 HT1907026 ปนัดดา บุญมั่น วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:29:56.000
อาการ : ระบบ Lan และระบบ wifi ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
379 NB1907006 บำรุง โกศล วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:20:38.000
อาการ : ไม่สามารถปริ้นได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 26 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562
380 NB1907005 อภิเษก บานแย้ม วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2562 เวลา : 12:59:58.000
อาการ : ในห้องใฃ้ internet ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
381 NB1907004 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2562 เวลา : 12:57:42.000
อาการ : โทรศัพท์ VoIP ใช้งานไม่ได้ เพราะ อเดปเตอร์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
382 WK1907035 นภัค คีรีเมฆินทร์ วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:37:21.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
383 WK1907034 สุริสา เลิศฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 22 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:35:51.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
384 SB1907014 กิตติ โพธิ์เตียน วันที่แจ้ง : 19 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:55:23.000
อาการ : คอมค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562
385 WK1907033 ประภาส กลับนวล วันที่แจ้ง : 19 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:07:16.000
อาการ : ระบบ lan ใช้ไม่ได้ และระบบ wifi สัญญาณไม่ถึง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
386 WK1907032 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 19 กรกฎาคม 2562 เวลา : 12:06:53.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ คุณนิสาลินี (พี่เงาะ) ไม่สามารถใช้งานไ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
387 WK1907031 กติกา เล็กจำปี วันที่แจ้ง : 19 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:32:54.000
อาการ : คีย์บอทค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562
388 WK1907030 ศศิธร เพียรอ้อย วันที่แจ้ง : 19 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:29:32.000
อาการ : ตั้งค่าภาษาในเครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562
389 WK1907029 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 19 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:16:00.000
อาการ : แก้ภาษา office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562
390 HT1907025 อารียา ภาคสุข วันที่แจ้ง : 19 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:06:54.000
อาการ : โปรเจกเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นัฐพล พรหมมี 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
391 HT1907024 ศิริเพ็ญ เมาฬีทอง วันที่แจ้ง : 18 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:16:21.000
อาการ : เครื่องปริ๊นเตอร์ ไม่สามารถปริ้นได้ เปลี่ยนหมึกแล้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 กรกฎาคม 2562 18 กรกฎาคม 2562 18 กรกฎาคม 2562
392 HT1907022 สุจิรา มากประมูล วันที่แจ้ง : 18 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:38:28.000
อาการ : คอมพิวเตอร์?เข้าอินเตอร์?เน็ต?ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 กรกฎาคม 2562 18 กรกฎาคม 2562 18 กรกฎาคม 2562
393 HT1907019 ธัญญารัตน์ พงษ์จินดา วันที่แจ้ง : 18 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:22:10.000
อาการ : เครื่องมีไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 กรกฎาคม 2562 18 กรกฎาคม 2562 18 กรกฎาคม 2562
394 SB1907013 สุรศักดิ์ จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 12 กรกฎาคม 2562 เวลา : 16:12:17.000
อาการ : กล้องวงจรปิดไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 12 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562
395 HT1907018 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 12 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:29:41.000
อาการ : ใช้งานแล้วเกิดอาการจอฟ้า ลง window ใหม่ไม่หาย ใช้ไ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 กรกฎาคม 2562 18 กรกฎาคม 2562 18 กรกฎาคม 2562
396 WK1907028 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 11 กรกฎาคม 2562 เวลา : 15:05:35.000
อาการ : เครื่องฉายเบลอและไมโครโฟนใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
397 HT1907017 จันทร ศรีชาติ วันที่แจ้ง : 10 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:24:06.000
อาการ : ลงโปรแกรม Visio จำนวน 3 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 กรกฎาคม 2562 10 กรกฎาคม 2562 10 กรกฎาคม 2562
398 HT1907016 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 15:48:11.000
อาการ : ติดตั้ง Program Visio ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562
399 HT1907015 ศิริเพ็ญ เมาฬีทอง วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 15:13:02.000
อาการ : แจ๊คหูฟังด้านหน้าเสียหักคารู...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 กรกฎาคม 2562 10 กรกฎาคม 2562 10 กรกฎาคม 2562
400 HT1907014 กันยารัตน์ กัลยานันฑปรีชา วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:39:47.000
อาการ : เข้าวินโดว์ไม่ได้ จอดำ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562
401 HT1907013 อรณี เวชทัพ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:34:14.000
อาการ : เปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 กรกฎาคม 2562 10 กรกฎาคม 2562 10 กรกฎาคม 2562
402 WK1907027 วันวิสา กลิ่นหอม วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 12:50:25.000
อาการ : โปรเจกเตอร์ไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สายโปรเจกเตอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562
403 WK1907026 วันวิสา กลิ่นหอม วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 12:50:22.000
อาการ : โปรเจกเตอร์ไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สายโปรเจกเตอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562
404 SB1907012 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 12:18:18.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562
405 WK1907025 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:12:07.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562
406 WK1907024 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:06:58.000
อาการ : เปลี่ยน Office ให้เป็นภาษาไทย หน่อยค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562
407 HT1907012 ปัชฌา ตรีมงคล วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:35:23.000
อาการ : ตรวจสอบสายแลนและติดตั้งเพิ่มกรณีอาจารย์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562
408 SB1907011 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:16:46.000
อาการ : Boot fail insert system disk....
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562 09 กรกฎาคม 2562
409 SB1907010 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:12:44.000
อาการ : กด Power แล้วไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562
410 SB1907009 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 09 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:07:24.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติดและมีเสียงดัง ตี๊ด ๆ ๆ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562
411 WK1907023 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:59:45.000
อาการ : เครื่องคอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562
412 WK1907022 มลฤดี สุภีแดน วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:54:30.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562
413 WK1907021 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:32:01.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562
414 WK1907020 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:31:59.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562
415 WK1907019 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:31:56.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562
416 WK1907018 นันทพร ห้วยแก้ว วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:58:34.000
อาการ : ลง windows ให้ใหม่หน่อยคาะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562
417 HT1907011 เพ็ญวดี กางถิ่น วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:53:20.000
อาการ : ลงโปรแกรม nero ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 กรกฎาคม 2562
418 WK1907017 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:21:49.000
อาการ : สั่งปริ้นงานจากPC ไม่ออกค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562
419 SB1907008 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:42:30.000
อาการ : โน๊ตบุคจอเป้นเส้น...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562
420 SB1907007 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:41:07.000
อาการ : คอมเปรียกน้ำ? ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562
421 SB1907006 สิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล วันที่แจ้ง : 08 กรกฎาคม 2562 เวลา : 09:10:24.000
อาการ : เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562
422 SB1907005 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 05 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:40:25.000
อาการ : คอมค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 กรกฎาคม 2562 05 กรกฎาคม 2562 05 กรกฎาคม 2562
423 WK1907016 พงศ์พัฒน์ พชรสิงห์ วันที่แจ้ง : 05 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:29:27.000
อาการ : คอมพัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 กรกฎาคม 2562 05 กรกฎาคม 2562 05 กรกฎาคม 2562
424 WK1907015 พงศ์พัฒน์ พชรสิงห์ วันที่แจ้ง : 05 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:27:21.000
อาการ : Visualizerพัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 กรกฎาคม 2562 05 กรกฎาคม 2562 05 กรกฎาคม 2562
425 HT1907010 จันทร์พร ป่วนกระโทก วันที่แจ้ง : 05 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:49:21.000
อาการ : สายเน็ตสั้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 กรกฎาคม 2562 05 กรกฎาคม 2562 05 กรกฎาคม 2562
426 NB1907002 ณัฐกาญจน์ บุญสถิตย์ วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 16:05:14.000
อาการ : ติดตั้งโปรเจคเตอร์ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
427 HT1907009 วิชนี มัธยม วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:29:46.000
อาการ : ลง windows + office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562
428 HT1907008 หัตถ์เทพ มัตติตานนท์ วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:58:20.000
อาการ : ต้องการลงวินโดว์ใหม่ 10...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562
429 NB1907001 รุจิรา คงนุ้ย วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:50:55.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ ภาพสลัว ไม่คมชัด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
430 WK1907014 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:04:12.000
อาการ : ลงฟอร์น TH SarabunPSK...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562
431 WK1907013 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:40:32.000
อาการ : คั่วต่อโปรเจอเตอร์เสีย (มาซ่อมแล้ว)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562
432 WK1907012 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:40:30.000
อาการ : คั่วต่อโปรเจอเตอร์เสีย (มาซ่อมแล้ว)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562
433 SB1907004 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:29:12.000
อาการ : จอภาพสั่น อ่านข้อมูลไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 05 กรกฎาคม 2562
434 WK1907011 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 09:28:04.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562
435 WK1907010 วิชุดา สมงาม วันที่แจ้ง : 04 กรกฎาคม 2562 เวลา : 08:34:06.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562
436 HT1907007 ชนัดดา ไหมทอง วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:27:48.000
อาการ : หน้าจอเป็นลายสก๊อต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 กรกฎาคม 2562 03 กรกฎาคม 2562 03 กรกฎาคม 2562
437 WK1907009 นิชนันท์ คงศรี วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:01:59.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 03 กรกฎาคม 2562 03 กรกฎาคม 2562 03 กรกฎาคม 2562
438 WK1907008 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2562 เวลา : 09:54:01.000
อาการ : 7306 มีปัญหาInternet จะให้นักศึกษาดู VDO และwebsit...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562
439 SB1907003 วราภรณ์ แทนสระน้อย วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2562 เวลา : 09:08:15.000
อาการ : เข้าวินโดวส์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 03 กรกฎาคม 2562 03 กรกฎาคม 2562 03 กรกฎาคม 2562
440 WK1907007 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 03 กรกฎาคม 2562 เวลา : 08:28:13.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมอินเตอร์เน็ทได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
441 HT1907006 สาโรจน์ ยิ้มถิน วันที่แจ้ง : 02 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:13:46.000
อาการ : วันนี้เห็นมาย้ายโปรเจคเตอร์จากห้อง 1841 ไปยังห้อง ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 30 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562 30 กรกฎาคม 2562
442 HT1907005 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 02 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:04:13.000
อาการ : ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ทาวคณะได้จัดซ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 กรกฎาคม 2562 05 กรกฎาคม 2562 05 กรกฎาคม 2562
443 WK1907006 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 02 กรกฎาคม 2562 เวลา : 12:32:03.000
อาการ : คอมเปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 02 กรกฎาคม 2562 02 กรกฎาคม 2562 02 กรกฎาคม 2562
444 WK1907005 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 02 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:24:12.000
อาการ : ภาพบนจอเบลอ เมื่อใช้เครื่งฉาย โปรเจ็คเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562
445 HT1907004 นวพร รัตนบุรี วันที่แจ้ง : 02 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:25:58.000
อาการ : ต้องการเพิ่มอินเตอร์เนต 1 จุด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 กรกฎาคม 2562 02 กรกฎาคม 2562 03 กรกฎาคม 2562
446 SB1907002 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2562 เวลา : 16:27:21.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562
447 WK1907004 วิทยา นามเสาร์ วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2562 เวลา : 15:05:40.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 02 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 02 กรกฎาคม 2562
448 WK1907003 วิทยา นามเสาร์ วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2562 เวลา : 15:04:22.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562
449 SB1907001 เฉลิมพล เริ่มรัตน์ วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2562 เวลา : 14:41:59.000
อาการ : คอมค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562
450 WK1907002 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2562 เวลา : 13:39:15.000
อาการ : คอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 01 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562
451 HT1907003 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2562 เวลา : 11:31:49.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 02 กรกฎาคม 2562
452 WK1907001 ดำรงค์ศักดิ์ หัตถศาสตร์ วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10:35:31.000
อาการ : Projector เปิดแล้วภาพไม่ออกจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 01 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562
453 HT1907001 อุปริฏฐา อินทรสาด วันที่แจ้ง : 01 กรกฎาคม 2562 เวลา : 08:57:08.000
อาการ : เครื่องฉายไม่สามารถฉายได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นัฐพล พรหมมี 08 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562
454 WK1906032 บุญญารัตน์ ฤาชา วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 16:22:52.000
อาการ : จอภาพสีไม่ปกติ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
455 WK1906031 บุญญารัตน์ ฤาชา วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 16:22:51.000
อาการ : จอภาพสีไม่ปกติ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562 04 กรกฎาคม 2562
456 WK1906030 วาฤทธิ์ กันแก้ว วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:34:03.000
อาการ : Projector ภาพไม่ชัด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
457 HT1906036 จรัญ อ่อนขาว วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 13:47:43.000
อาการ : เสียงไม่ออกลำโพงห้อง สายแจ็คหาย และจะฝากช่วยลง ซี...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นัฐพล พรหมมี 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562
458 HT1906035 จรัญ อ่อนขาว วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 13:47:40.000
อาการ : เสียงไม่ออกลำโพงห้อง สายแจ็คหาย และจะฝากช่วยลง ซี...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นัฐพล พรหมมี 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562
459 HT1906034 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:12:31.000
อาการ : สายต่อ VGA จากอรหีฟส ไปยังprojector เสีย ให้ภาพเหล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 08 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 11 กรกฎาคม 2562
460 WK1906029 นพปฎล ขิงทอง วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 10:38:16.000
อาการ : เปิดจอไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562
461 WK1906028 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 10:21:07.000
อาการ : จอคอมพิวเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562
462 WK1906027 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:03:19.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถฉายขึ้นจอได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562
463 NB1906010 จิราณีย์ พันมูล วันที่แจ้ง : 28 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:03:12.000
อาการ : โน๊ตบุ๊คใช้งานช้า ไม่สามารถ Save งานต่างๆ ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562
464 WK1906026 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2562 เวลา : 17:29:00.000
อาการ : คอมไม่สามารถเข้าใช้งาน Internet ได้ค่ะ และไมโครโฟน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
465 WK1906025 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2562 เวลา : 17:27:26.000
อาการ : เครื่องที่ฉายบนจอมองไม่เห็นเบลอไปหมด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
466 HT1906033 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2562 เวลา : 15:04:49.000
อาการ : VOIP ใช้งานไม่ได้ หมายเลข 19000...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562
467 HT1906032 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:41:44.000
อาการ : ช่วยมาลงโปรแกรม วิดซิโอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 มิถุนายน 2562 27 มิถุนายน 2562 27 มิถุนายน 2562
468 WK1906023 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2562 เวลา : 08:24:18.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
469 WK1906024 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2562 เวลา : 08:24:18.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
470 WK1906022 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 27 มิถุนายน 2562 เวลา : 08:24:06.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 02 กรกฎาคม 2562 27 มิถุนายน 2562 02 กรกฎาคม 2562
471 WK1906021 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 26 มิถุนายน 2562 เวลา : 15:49:23.000
อาการ : ปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562
472 WK1906020 มลฤดี สุภีแดน วันที่แจ้ง : 26 มิถุนายน 2562 เวลา : 15:23:57.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562
473 WK1906019 สุณิสา สุขไสยา วันที่แจ้ง : 26 มิถุนายน 2562 เวลา : 15:15:19.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562
474 HT1906031 อนันทรัตน์ อยู่สบาย วันที่แจ้ง : 26 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:37:14.000
อาการ : 1.เครื่องคอม ถ่าน BIOS หมด 2.โปรแกรมสื่อสาร ไลน์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 มิถุนายน 2562 27 มิถุนายน 2562 27 มิถุนายน 2562
475 HT1906030 พนิดา เฟื่องขจร วันที่แจ้ง : 26 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:11:40.000
อาการ : ระบบ internet ขัดข้อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562 27 มิถุนายน 2562
476 SB1906017 วิทยา ปานเพชร วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2562 เวลา : 13:49:20.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ Walai A...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 25 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562
477 WK1906018 นิชนันท์ คงศรี วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:43:55.000
อาการ : ตรวจสอบระะบบ การใช้ อุปกรณ์ ห้อง 7303 สมาทรูม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562
478 WK1906017 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:29:32.000
อาการ : ใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 25 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562
479 WK1906016 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 25 มิถุนายน 2562 เวลา : 08:24:34.000
อาการ : หน้าจอโปรเจอเตอร์ไม่ขึ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2562
480 SB1906016 อารมณ์ พลเสน วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:50:45.000
อาการ : ลงoffice...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 24 มิถุนายน 2562 24 มิถุนายน 2562 24 มิถุนายน 2562
481 SB1906015 กนกกร กำจาย วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:29:52.000
อาการ : Pdf.เปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 24 มิถุนายน 2562 24 มิถุนายน 2562 24 มิถุนายน 2562
482 SB1906014 เฉลิมพล เริ่มรัตน์ วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:16:18.000
อาการ : Chrome.เปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 24 มิถุนายน 2562 24 มิถุนายน 2562 24 มิถุนายน 2562
483 WK1906014 สุปวีย์ เรืองสุรัตน์ วันที่แจ้ง : 24 มิถุนายน 2562 เวลา : 10:44:47.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 24 มิถุนายน 2562 24 มิถุนายน 2562 24 มิถุนายน 2562
484 WK1906013 เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ วันที่แจ้ง : 23 มิถุนายน 2562 เวลา : 15:56:09.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์ไม่ทำงาน โดยขึ้นหน้าจอว่า ไม่มีสัญญาณ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 23 มิถุนายน 2562 23 มิถุนายน 2562 23 มิถุนายน 2562
485 WK1906012 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 21 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:09:10.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด (ไฟไม่เข้า)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562
486 WK1906011 ฉัตรธิมา ยกซิ่ว วันที่แจ้ง : 21 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:44:48.000
อาการ : เครื่องปริ้นมีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 21 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562
487 SB1906013 นิตยา กรัดเพ็ชร์ วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2562 เวลา : 15:20:24.000
อาการ : Utalkเปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
488 HT1906029 สิรัตติกาล ภานุศร วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:37:20.000
อาการ : เปิดไฟล์ microsoft excel ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
489 HT1906028 พรทิพย์ ขันธิโชติ วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:15:49.000
อาการ : ต้องการยกเลิกLine libby play ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
490 HT1906027 สุบิน เอกจิตต์ วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:12:59.000
อาการ : ลงไดรเวอร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
491 HT1906026 ณัฎฐา สุขเกษม วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:04:13.000
อาการ : key windows หมดอายุ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
492 HT1906025 หัตถ์เทพ มัตติตานนท์ วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2562 เวลา : 13:44:12.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้อีกเเล้วคนรับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
493 HT1906024 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:42:13.000
อาการ : ติดตั้งสาย Lan ต่ออินเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารประจำส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
494 SB1906012 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 20 มิถุนายน 2562 เวลา : 10:24:43.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
495 HT1906023 ปัญชลิกา ภู่มณี วันที่แจ้ง : 19 มิถุนายน 2562 เวลา : 16:24:12.000
อาการ : สแกนเอกสารจากเครื่องปริ้นไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562
496 HT1906022 หัตถ์เทพ มัตติตานนท์ วันที่แจ้ง : 19 มิถุนายน 2562 เวลา : 15:33:48.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
497 HT1906021 ณัฎฐา สุขเกษม วันที่แจ้ง : 19 มิถุนายน 2562 เวลา : 15:25:48.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 19 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562
498 NB1906009 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 19 มิถุนายน 2562 เวลา : 10:40:43.000
อาการ : รบกวนย้ายข้อมูลคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าลงเครื่องใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562
499 WK1906010 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 19 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:05:51.000
อาการ : เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติดค่ะ (รบกวนหน่อยนะค่ะ พอดีเคร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 20 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
500 SB1906011 ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์ วันที่แจ้ง : 18 มิถุนายน 2562 เวลา : 16:17:37.000
อาการ : คอมค้างปริ้นงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 18 มิถุนายน 2562 18 มิถุนายน 2562 18 มิถุนายน 2562
501 HT1906020 ฐาปกรณ์ คารีขัน วันที่แจ้ง : 18 มิถุนายน 2562 เวลา : 15:53:46.000
อาการ : - เปิดโปรแกรมช้า - บางทีไม่สามารถพิมด้วยคีย์บอร์ด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562
502 HT1906019 ประนอม สุขเกื้อ วันที่แจ้ง : 18 มิถุนายน 2562 เวลา : 12:18:10.000
อาการ : สั่ง print เอกสารจากคอมพิวเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 มิถุนายน 2562
503 WK1906009 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 18 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:04:37.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดค่ะ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
504 HT1906018 ภัทรภร อินทนาศักดิ์ วันที่แจ้ง : 18 มิถุนายน 2562 เวลา : 08:57:11.000
อาการ : ติดตั้ง software Windows And MS.office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 19 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562
505 NB1906008 กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2562 เวลา : 17:17:18.000
อาการ : ลงโปรเเกรม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562
506 NB1906007 กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2562 เวลา : 17:16:40.000
อาการ : ลงโปรเเกรม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562
507 NB1906006 กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2562 เวลา : 16:46:42.000
อาการ : ลงโปรเเกรม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562
508 NB1906005 กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2562 เวลา : 16:39:10.000
อาการ : ลงโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562
509 NB1906004 กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2562 เวลา : 16:35:40.000
อาการ : ลงโปรเเกรม ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562
510 WK1906008 ฉัตรธิมา ยกซิ่ว วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2562 เวลา : 16:22:28.000
อาการ : คอมติดไวรัส เครื่องใช้การไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
511 HT1906017 พรพรรณ ม่วงงาม วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:55:10.000
อาการ : ย้ายโทรศัพท์ VOIP...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562
512 SB1906010 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:32:05.000
อาการ : ไลน์ค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562
513 SB1906009 วิรดา ปริญญาวโรดม วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2562 เวลา : 10:55:40.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้? pdf.? Error...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562
514 HT1906016 กัลปอรธ์ สิทธาภา วันที่แจ้ง : 17 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:15:12.000
อาการ : โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ เบอร์ 10104...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562
515 NB1906003 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2562 เวลา : 17:00:27.000
อาการ : print ไม่ได้ รบกวน ดูให้หน่อยคะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 14 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562
516 NB1906002 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2562 เวลา : 16:21:43.000
อาการ : รบกวนลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ใหม่ด้วยคะ เพราะต้องกา...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 14 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562
517 SB1906008 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:58:36.000
อาการ : แชร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 14 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562
518 SB1906007 วิรดา ปริญญาวโรดม วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:45:42.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 14 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562
519 HT1906015 พรพรรณ ม่วงงาม วันที่แจ้ง : 14 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:31:14.000
อาการ : ย้ายโทรศัพท์ VOIP...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562
520 HT1906014 ธนัชพร ปานเนาว์ วันที่แจ้ง : 13 มิถุนายน 2562 เวลา : 17:35:19.000
อาการ : ลงโปรแกรม แปลงไฟล์เป็น ebook...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562
521 HT1906013 ศิรินุต สุทธิลักษณ์ วันที่แจ้ง : 13 มิถุนายน 2562 เวลา : 16:01:49.000
อาการ : ต้องการลงไดร์เวอร์เครื่องสแกน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562
522 HT1906012 พัชรัตน์ รื่นเรณู วันที่แจ้ง : 13 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:38:54.000
อาการ : ย้ายข้อมูลเครื่องเก่า แอดปริ้นเตอร์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562
523 SB1906006 ปานวาส ประสาทศิลป์ วันที่แจ้ง : 13 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:17:42.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตทั้งไวไฟและแลนใช้ไม่ได้ เชื่อมต่อไม่ไ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
524 HT1906011 สนทยา มูลศรีแก้ว วันที่แจ้ง : 13 มิถุนายน 2562 เวลา : 10:22:26.000
อาการ : Helpdesk เปิดเข้าวินโดว์ช้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562
525 SB1906005 เสาวลักษณ์ ชาวบ้านกร่าง วันที่แจ้ง : 13 มิถุนายน 2562 เวลา : 10:12:50.000
อาการ : ปริ้นเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562
526 SB1906004 ฐาปกรณ์ อ่วมสถิตย์ วันที่แจ้ง : 13 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:33:59.000
อาการ : ใช้งานอินเทอร์เน็ตไมได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562
527 HT1906010 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 13 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:10:58.000
อาการ : ติดตั้งสาย LAN และปลั๊กไฟ 2 จุด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562
528 HT1906009 ชาลินี ขันธมาศ วันที่แจ้ง : 11 มิถุนายน 2562 เวลา : 16:23:30.000
อาการ : มีไวรัส เครื่องทำงานช้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2562
529 HT1906008 พรวิภา กลิ่นทอง วันที่แจ้ง : 11 มิถุนายน 2562 เวลา : 15:06:09.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2562
530 SB1906003 กิตติ โพธิ์เตียน วันที่แจ้ง : 11 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:18:10.000
อาการ : ภาพไม่ออกโปรเจ็คเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2562
531 SB1906002 กิตติ โพธิ์เตียน วันที่แจ้ง : 07 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:13:14.000
อาการ : เดินสายแลน 4 จุด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 07 มิถุนายน 2562 07 มิถุนายน 2562 07 มิถุนายน 2562
532 WK1906007 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 07 มิถุนายน 2562 เวลา : 13:55:30.000
อาการ : internet ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
533 HT1906007 นัฐกานต์ ทิพยโสตถิ วันที่แจ้ง : 07 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:11:34.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ค้นหาข้อมูลเบื้องต้น คาดว่า ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2562
534 NB1906001 พัชรี นาจพินิจ วันที่แจ้ง : 07 มิถุนายน 2562 เวลา : 10:06:04.000
อาการ : พบว่ามีไวรัส เครื่องช้ามากกว่าปกติ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562
535 HT1906006 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 06 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:01:42.000
อาการ : ไวรัสลงเครื่องและไม่มีตัวไร้แผ่น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 06 มิถุนายน 2562 06 มิถุนายน 2562
536 HT1906005 วิยะดา นุชพันธุ์ วันที่แจ้ง : 06 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:58:07.000
อาการ : ช่วยอัพเดท Microsoft Office จาก 2007 เป็น 2010...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 06 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2562
537 SB1906001 กัญวรา โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 05 มิถุนายน 2562 เวลา : 15:16:20.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 มิถุนายน 2562 05 มิถุนายน 2562 05 มิถุนายน 2562
538 WK1906006 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 05 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:11:01.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 05 มิถุนายน 2562 05 มิถุนายน 2562 05 มิถุนายน 2562
539 WK1906005 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2562 เวลา : 15:47:55.000
อาการ : เสียงจากลำโพงในห้องใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 มิถุนายน 2562 04 มิถุนายน 2562 04 มิถุนายน 2562
540 WK1906004 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:37:26.000
อาการ : ต่อระบบ lan กับเครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 มิถุนายน 2562 04 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562
541 WK1906003 กานต์พิชชา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2562 เวลา : 14:01:06.000
อาการ : โปรเจคเตอร์แสดงภาพเพียงครึ่งเดียว...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562
542 HT1906004 ชวนพิศ เปรมกมล วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2562 เวลา : 11:41:52.000
อาการ : เครื่องดับ จอฟ้า ฯลฯ ใช้ไม่ได้ มาด่วนน๊า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 มิถุนายน 2562 04 มิถุนายน 2562 04 มิถุนายน 2562
543 HT1906002 ขจรศักดิ์ ฝากสาคร วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2562 เวลา : 10:31:58.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่ เครื่องเปิดไม่ได้ค่ะ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 มิถุนายน 2562 04 มิถุนายน 2562 04 มิถุนายน 2562
544 WK1906001 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2562 เวลา : 09:27:54.000
อาการ : เครื่อง visual เปิดไม่ติดค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 มิถุนายน 2562 04 มิถุนายน 2562 04 มิถุนายน 2562
545 HT1906001 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 04 มิถุนายน 2562 เวลา : 08:38:25.000
อาการ : คีย์วินโดว์หมดอายุ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มิถุนายน 2562 05 มิถุนายน 2562 05 มิถุนายน 2562
546 NB1905011 ชัยยง ศิริพรมงคลชัย วันที่แจ้ง : 31 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:20:18.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ทั้งอาคาร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 31 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 06 มิถุนายน 2562
547 WK1905026 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 30 พฤษภาคม 2562 เวลา : 15:30:22.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562
548 HT1905041 พงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ วันที่แจ้ง : 29 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:54:02.000
อาการ : กราดจอ ไม่แสดงภาพ ลงโปรแกรม autocad ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
549 HT1905040 พัชรัตน์ รื่นเรณู วันที่แจ้ง : 28 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:13:32.000
อาการ : คอมฯ ขึ้นจอฟ้าบ่อยมากกกก ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
550 WK1905025 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 28 พฤษภาคม 2562 เวลา : 08:57:50.000
อาการ : ปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 28 พฤษภาคม 2562 28 พฤษภาคม 2562
551 SB1905022 วิทยา ปานเพชร วันที่แจ้ง : 28 พฤษภาคม 2562 เวลา : 08:45:33.000
อาการ : เครื่องเปิดไม่ติด (ทดสอบระบบ)...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
วิทยา ปานเพชร 28 พฤษภาคม 2562 28 พฤษภาคม 2562 28 พฤษภาคม 2562
552 SB1905021 บุษกรณ์ สอดศรี วันที่แจ้ง : 27 พฤษภาคม 2562 เวลา : 11:45:47.000
อาการ : จอเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 27 พฤษภาคม 2562 27 พฤษภาคม 2562 27 พฤษภาคม 2562
553 HT1905039 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2562 เวลา : 16:09:02.000
อาการ : แชร์ปริ้นเตอร์ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 พฤษภาคม 2562 27 พฤษภาคม 2562 27 พฤษภาคม 2562
554 HT1905038 มาลี ทวนทอง วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2562 เวลา : 16:05:53.000
อาการ : ต้องการปริ้นไปเครื่องถ่ายเอกสาร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562
555 HT1905037 เสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์ วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2562 เวลา : 11:12:21.000
อาการ : โปรแกรม office พัง ลงใหม่ก็ไม่หาย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562
556 WK1905024 สุณิสา สุขไสยา วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:48:02.000
อาการ : ปริ้นสีไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562
557 WK1905023 มลฤดี สุภีแดน วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:33:58.000
อาการ : เครื่องปริ้นใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562
558 HT1905036 อารียา ภาคสุข วันที่แจ้ง : 24 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:04:34.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง ช้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562
559 NB1905010 รุจิรา คงนุ้ย วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 15:30:56.000
อาการ : ใช้งานOffice ไม่ได้ อยากให้ ลงใหม่เป็น เวอชัน 2013...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562
560 HT1905035 ศิรดา สุคันธจันทร์ วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 15:21:25.000
อาการ : เอทานอลเปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562
561 WK1905022 บุญญารัตน์ ฤาชา วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:26:32.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 30 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562
562 WK1905021 บุญญารัตน์ ฤาชา วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:26:29.000
อาการ : ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 30 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562
563 SB1905020 พรชัย จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:55:47.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562
564 SB1905019 พรชัย จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:52:59.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ PC. เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562
565 SB1905018 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:04:17.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562
566 WK1905020 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:48:34.000
อาการ : internet unconnext ต้องการเชื่อมต่อprinter...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
567 WK1905019 นภสร เช็กชื่นกุล วันที่แจ้ง : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา : 08:57:52.000
อาการ : วิชวนไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562
568 WK1905018 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 22 พฤษภาคม 2562 เวลา : 12:34:17.000
อาการ : ไม่สามารถใช้internet ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 01 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
569 HT1905034 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 22 พฤษภาคม 2562 เวลา : 11:51:20.000
อาการ : internet ที่ใช้ผ่านสาย lan ใช้งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
570 HT1905033 วิจิตรา กลั่นน้ำทิพย์ วันที่แจ้ง : 22 พฤษภาคม 2562 เวลา : 11:18:02.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562
571 HT1905032 สิรัตติกาล ภานุศร วันที่แจ้ง : 21 พฤษภาคม 2562 เวลา : 15:29:08.000
อาการ : Reboot...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562
572 HT1905031 เพ็ญวดี กางถิ่น วันที่แจ้ง : 21 พฤษภาคม 2562 เวลา : 15:18:13.000
อาการ : ลง windows 2010 ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562
573 WK1905017 ฉัตรธิมา ยกซิ่ว วันที่แจ้ง : 21 พฤษภาคม 2562 เวลา : 13:34:12.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ติดไวรัส ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562
574 WK1905016 กุลประภัสสร์ สุขีโรจน์ วันที่แจ้ง : 21 พฤษภาคม 2562 เวลา : 13:08:43.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ ชอบรีสตาร์ทใหม่ เกือบ ทุก ๆ 10 ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562
575 SB1905017 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 21 พฤษภาคม 2562 เวลา : 12:08:52.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้, เข้ววินโดวส์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562
576 HT1905030 พุทธิษา แสนแก้ว วันที่แจ้ง : 21 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:49:24.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมSPSS...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562
577 HT1905029 อรอุมา อารีชม วันที่แจ้ง : 21 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:05:35.000
อาการ : word ไม่สามารถใช้ Ctrl + A และอื่น ๆ ได้ แต่โปรแกร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562
578 NB1905009 อนุรักษ์ เมฆพะโยม วันที่แจ้ง : 21 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:12:44.000
อาการ : ขอให้ตรวจสอบสัญญาญ wifi ที่อาคาร 10 (อิเล็กทรอนิกส...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562
579 HT1905028 พรทิพย์ ขันธิโชติ วันที่แจ้ง : 21 พฤษภาคม 2562 เวลา : 08:49:42.000
อาการ : วอยใช้ไม่ได้เพราะไม่มีรูเสียบสายแลน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562
580 WK1905015 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 21 พฤษภาคม 2562 เวลา : 08:42:14.000
อาการ : - เครื่องคอมพิเตอร์ โดนไวรัส - ลงโปรแกรมเครื่อง S...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562
581 WK1905014 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 18 พฤษภาคม 2562 เวลา : 11:11:02.000
อาการ : เครื่องคอมใช้ไม่ได้.....ใช้ได้แต่Visual...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562
582 SB1905016 พิมพ์นภา สมจิตร์ วันที่แจ้ง : 17 พฤษภาคม 2562 เวลา : 13:53:15.000
อาการ : ปริ้นเตอร์หาย เครื่องช้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562
583 SB1905015 ศิวะพร วัฒนกุล วันที่แจ้ง : 17 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:49:05.000
อาการ : Office หมดอายุ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562
584 HT1905027 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 17 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:29:33.000
อาการ : ตั้งค่าการ print เครื่องถ่ายเอกสาร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562
585 WK1905013 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 17 พฤษภาคม 2562 เวลา : 08:47:55.000
อาการ : เชื่อมต่อInternet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562
586 WK1905012 บุษกร บุญช่วย วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2562 เวลา : 15:25:49.000
อาการ : voip ใช้งานไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562
587 SB1905014 กิตติ โพธิ์เตียน วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:23:36.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
588 SB1905013 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2562 เวลา : 13:29:16.000
อาการ : เปิดเครื่่องจอภาพไม่ติด แต่ power supply ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562
589 SB1905012 เฉลิมพล เริ่มรัตน์ วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2562 เวลา : 11:35:08.000
อาการ : คอมมีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
590 WK1905011 แววตา สุขภิรมย์สันติ วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:30:10.000
อาการ : ใช่งานเครื่องปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
591 WK1905010 พิพัฒน์ ตรีไพบูลย์ วันที่แจ้ง : 16 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:15:07.000
อาการ : จอภาพประชาสัมพันธ์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
592 NB1905008 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:54:27.000
อาการ : เครื่องรวน ระบบเข้าช้ามากคะ รบกวนลงโปรแกรมให้ใหม่ท...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 21 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562
593 SB1905011 กัญวรา โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:45:23.000
อาการ : Activate?windows...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 15 พฤษภาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562
594 SB1905010 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:31:59.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 15 พฤษภาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562
595 HT1905026 อรอุมา อารีชม วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2562 เวลา : 13:11:26.000
อาการ : save งานไม่ได้ เครื่องค้างบ่อย ขอให้มาลง windows ใ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562
596 WK1905009 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:41:43.000
อาการ : เครื่องคอมเข้าinternet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
597 HT1905025 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:25:46.000
อาการ : ฉากรับภาพโปรเจคเตอร์ หลุดตกลงมาที่พื้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 17 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 05 มิถุนายน 2562
598 HT1905024 ธัญญารัตน์ พงษ์จินดา วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:25:33.000
อาการ : เปิดเครื่องมา หน้าจอมีแต่เคอเซอร์เม้าส์ , และ VoI...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
599 HT1905023 สุดารัตน์ อ่ำปั้น วันที่แจ้ง : 15 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:21:44.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่บูธ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 พฤษภาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562
600 SB1905009 กิตติ โพธิ์เตียน วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:53:10.000
อาการ : คอมทำงานช้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 14 พฤษภาคม 2562 14 พฤษภาคม 2562 14 พฤษภาคม 2562
601 SB1905008 ประภาศรี โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:22:05.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 14 พฤษภาคม 2562 14 พฤษภาคม 2562 14 พฤษภาคม 2562
602 NB1905007 ลาวัลย์ ณ โมราคม วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:56:49.000
อาการ : เวบ GFMIS ใช้งานไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562
603 NB1905006 กุลรวี พรหมหล้าวรรณ วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:52:23.000
อาการ : เข้าเวบ GFmis ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 23 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562
604 NB1905005 ขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:49:25.000
อาการ : เปิดแล้วดับ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
605 HT1905021 จารุวรรณ จันทร์รื่นเริง วันที่แจ้ง : 14 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:17:24.000
อาการ : เปิดไฟล์ pdf ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 พฤษภาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562
606 SB1905007 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 13 พฤษภาคม 2562 เวลา : 15:51:21.000
อาการ : ติดตั้ง software...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 13 พฤษภาคม 2562 13 พฤษภาคม 2562 13 พฤษภาคม 2562
607 SB1905006 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 13 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:54:16.000
อาการ : ลง?windowsใหม่? และแชร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 13 พฤษภาคม 2562 13 พฤษภาคม 2562 13 พฤษภาคม 2562
608 HT1905020 สิริวรรณ สุขนิคม วันที่แจ้ง : 13 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:15:45.000
อาการ : เชื่อมต่อ อินเตอร์เนตไม่ได้ ไม่พบสัญญาณ wifi...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
609 HT1905019 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 10 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:46:21.000
อาการ : เครื่องรวน มีอาการเครื่องค้าง ลง Windows ใหม่คะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
610 SB1905005 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 10 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:45:07.000
อาการ : WiFi? ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 10 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562
611 HT1905018 วาสนา ธิรพรชัย วันที่แจ้ง : 10 พฤษภาคม 2562 เวลา : 13:09:13.000
อาการ : ระบบประมวลผลค้างไม่สามารถดำเนินงานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562
612 HT1905017 จารุวรรณ จันทร์รื่นเริง วันที่แจ้ง : 10 พฤษภาคม 2562 เวลา : 11:48:39.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562
613 NB1905001 ศิรสิทธิ์ วงศ์อิทธิกุล วันที่แจ้ง : 10 พฤษภาคม 2562 เวลา : 11:48:09.000
อาการ : ซื้อ Notebook มาใหม่ มาติดตั้ง โปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 10 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562
614 WK1905008 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 10 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:50:16.000
อาการ : เครื้่องปริ้น ปริ้นมีปัญหาค่ะ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2562
615 HT1905015 ประนอม สุขเกื้อ วันที่แจ้ง : 08 พฤษภาคม 2562 เวลา : 11:27:48.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ หน้าจอขึ้นข้อความ star...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 พฤษภาคม 2562
616 WK1905007 วสันต์ ขันธพร วันที่แจ้ง : 08 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:55:11.000
อาการ : เชื่อมต่อ internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 พฤษภาคม 2562 08 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
617 HT1905014 พัฒน์พล แก้วยม วันที่แจ้ง : 08 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:16:37.000
อาการ : word 2016 มักจะมีปัญหาหลายอย่าง เช่น save นาน เปิ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562
618 HT1905013 อรุณี ชัยศรี วันที่แจ้ง : 07 พฤษภาคม 2562 เวลา : 18:22:28.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่่อมต่อ Notebook ด้วยระบบ Lan หรือ wir...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 พฤษภาคม 2562 08 พฤษภาคม 2562 08 พฤษภาคม 2562
619 HT1905012 ณัฎฐา สุขเกษม วันที่แจ้ง : 07 พฤษภาคม 2562 เวลา : 15:35:35.000
อาการ : เข้าวินโดว์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 พฤษภาคม 2562 07 พฤษภาคม 2562 07 พฤษภาคม 2562
620 HT1905011 อรอุมา อารีชม วันที่แจ้ง : 07 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:43:45.000
อาการ : แชร์โฟลเดอร์ 2 เครื่อง / ลงโปรแกรม Microsoft Offic...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 พฤษภาคม 2562 07 พฤษภาคม 2562 07 พฤษภาคม 2562
621 WK1905006 วรรณา ศรีเพ็ชราพร วันที่แจ้ง : 04 พฤษภาคม 2562 เวลา : 08:33:14.000
อาการ : ใช่งานคอมไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 04 พฤษภาคม 2562 04 พฤษภาคม 2562 04 พฤษภาคม 2562
622 WK1905005 ศิรินยา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2562 เวลา : 15:00:19.000
อาการ : เปลี่ยนภาษา ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 พฤษภาคม 2562 05 พฤษภาคม 2562 05 พฤษภาคม 2562
623 WK1905004 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2562 เวลา : 13:43:12.000
อาการ : เครื่องProjector ฉายภาพออกมาแล้วไม่ชัดเจน มีแสงเป็...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 พฤษภาคม 2562 03 พฤษภาคม 2562 05 พฤษภาคม 2562
624 HT1905010 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2562 เวลา : 11:22:22.000
อาการ : Microsoft Vision 2010 แจ้ง error ข้อความสีแดงตอนเป...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 พฤษภาคม 2562 03 พฤษภาคม 2562 03 พฤษภาคม 2562
625 WK1905003 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:01:06.000
อาการ : ปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 03 พฤษภาคม 2562 03 พฤษภาคม 2562 03 พฤษภาคม 2562
626 WK1905002 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:55:03.000
อาการ : Office เปลี่ยนภาษาไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 03 พฤษภาคม 2562 03 พฤษภาคม 2562 03 พฤษภาคม 2562
627 HT1905009 สุภัทรา ผันผาย วันที่แจ้ง : 03 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:39:10.000
อาการ : เต้าเสียบสายแลนมีปัญหา ไม่สามารถเชื่อมต่อ internet...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 พฤษภาคม 2562 03 พฤษภาคม 2562 03 พฤษภาคม 2562
628 SB1905004 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 02 พฤษภาคม 2562 เวลา : 15:23:30.000
อาการ : ซ่อมเครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 พฤษภาคม 2562 02 พฤษภาคม 2562 02 พฤษภาคม 2562
629 HT1905008 นิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร วันที่แจ้ง : 02 พฤษภาคม 2562 เวลา : 11:30:06.000
อาการ : ลงโปรแกรม Antivirus...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 พฤษภาคม 2562 02 พฤษภาคม 2562 02 พฤษภาคม 2562
630 HT1905007 พรวิภา กลิ่นทอง วันที่แจ้ง : 02 พฤษภาคม 2562 เวลา : 11:25:20.000
อาการ : จอคอมพิวเตอร์เป็นสีดำ มีแต่เมาส์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 พฤษภาคม 2562 02 พฤษภาคม 2562 02 พฤษภาคม 2562
631 HT1905006 ภนิดา อัตตะสาระ วันที่แจ้ง : 02 พฤษภาคม 2562 เวลา : 11:17:00.000
อาการ : หน้าจอเป็นสีดำ มีแต่เมาส์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 พฤษภาคม 2562 02 พฤษภาคม 2562 02 พฤษภาคม 2562
632 HT1905005 ขวัญฤทัย ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 02 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:10:54.000
อาการ : ลง Window ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562 16 พฤษภาคม 2562
633 HT1905004 กัณญสร ภูยาธร วันที่แจ้ง : 02 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:02:48.000
อาการ : จอภาพมีสีดำ มีแต่เมาส์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 พฤษภาคม 2562 02 พฤษภาคม 2562 02 พฤษภาคม 2562
634 HT1905003 จุฬารัตน์ ชัยพิทักษ์ วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2562 เวลา : 14:08:54.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ค้างไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
635 SB1905003 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2562 เวลา : 11:09:28.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ลงไดเวอร์. ลงโปรแกม อ๊อฟฟิต...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
636 WK1905001 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:59:04.000
อาการ : เครื่องคอมใช่งานไม่ได้ ค้างบ่อย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
637 HT1905002 อารียา ภาคสุข วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2562 เวลา : 10:03:48.000
อาการ : เครื่องพิมพ์พิมพ์งานไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
638 HT1905001 ตวงพร ขาวมาลา วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:50:50.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดแล้วมีเสียงดัง เหมือนไฟช็อต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
639 SB1905002 เฉลิมพล เริ่มรัตน์ วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:49:44.000
อาการ : สะเเกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
640 SB1905001 สาธิยา ปลื้มปั่น วันที่แจ้ง : 01 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:46:28.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
641 WK1904023 อภิชยา นิเวศน์ วันที่แจ้ง : 30 เมษายน 2562 เวลา : 09:01:17.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
642 HT1904020 หัตถ์เทพ มัตติตานนท์ วันที่แจ้ง : 29 เมษายน 2562 เวลา : 14:23:01.000
อาการ : ลงโปรแกรม Adobe photoshop 2019...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562
643 WK1904022 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 29 เมษายน 2562 เวลา : 11:09:59.000
อาการ : office ใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
644 WK1904021 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 29 เมษายน 2562 เวลา : 10:43:54.000
อาการ : รบกวนลงโปรแกรม pdf ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 29 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562
645 HT1904019 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 29 เมษายน 2562 เวลา : 08:59:30.000
อาการ : office แจ้ง error ข้อความสีแดงตอนเปิดโปรแกรมทุกครั...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562
646 SB1904026 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2562 เวลา : 16:01:54.000
อาการ : Boot เครื่อง แล้วไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 29 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562
647 SB1904025 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2562 เวลา : 16:01:06.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 26 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562
648 SB1904024 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2562 เวลา : 15:57:12.000
อาการ : Power Supply ไฟไม่เข้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 26 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562
649 SB1904023 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2562 เวลา : 15:54:32.000
อาการ : Disk boot failure , Insert system disk and press e...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 26 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562
650 SB1904022 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2562 เวลา : 15:52:54.000
อาการ : Disk boot failure , Insert system disk and press e...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
651 SB1904021 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2562 เวลา : 15:50:16.000
อาการ : Boot แล้วไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
652 SB1904020 กิตติ โพธิ์เตียน วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2562 เวลา : 14:45:06.000
อาการ : PDF. ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 25 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562
653 WK1904020 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2562 เวลา : 11:47:49.000
อาการ : ติดตั้ง voip...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562
654 WK1904019 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 25 เมษายน 2562 เวลา : 11:37:41.000
อาการ : เครื่องปิ้นใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 25 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562
655 SB1904019 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 24 เมษายน 2562 เวลา : 16:54:04.000
อาการ : Verifying dml boot update sucess boot from dc miss...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
656 HT1904018 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 24 เมษายน 2562 เวลา : 15:03:49.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562
657 WK1904018 พูลสิน กลิ่นประทุม วันที่แจ้ง : 24 เมษายน 2562 เวลา : 13:49:33.000
อาการ : ปลั๊กพัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
658 SB1904018 กรันต์ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 24 เมษายน 2562 เวลา : 11:29:32.000
อาการ : ติด wifi...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 24 เมษายน 2562 24 เมษายน 2562 24 เมษายน 2562
659 NB1904006 อุมาพร พ่วงลา วันที่แจ้ง : 24 เมษายน 2562 เวลา : 11:02:16.000
อาการ : ไม่สามารถ ปริ้นได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 24 เมษายน 2562 24 เมษายน 2562 24 เมษายน 2562
660 NB1904005 อำไพ แกสันเทียะ วันที่แจ้ง : 24 เมษายน 2562 เวลา : 10:56:11.000
อาการ : เครื่องเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 24 เมษายน 2562 24 เมษายน 2562 24 เมษายน 2562
661 NB1904004 กิ่งดาว เทียมเมือง วันที่แจ้ง : 24 เมษายน 2562 เวลา : 10:51:16.000
อาการ : ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 24 เมษายน 2562 24 เมษายน 2562 24 เมษายน 2562
662 HT1904017 ต่อวุฒิ จำมั่น วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2562 เวลา : 14:42:23.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่ได้คอมมาจากห้อง lab 1 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 เมษายน 2562 23 เมษายน 2562 23 เมษายน 2562
663 SB1904017 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2562 เวลา : 14:21:49.000
อาการ : Boot เครื่องแล้วหน้าจอไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
664 SB1904016 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2562 เวลา : 14:13:34.000
อาการ : Disk boot failure , Insert system disk and press e...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562 01 พฤษภาคม 2562
665 SB1904015 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2562 เวลา : 14:11:15.000
อาการ : เปิดเครื่องแล้ว หน้าจอนิ่งไม่ยอมเข้าจอ window...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 29 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562
666 SB1904014 เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์ วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2562 เวลา : 14:06:56.000
อาการ : Disk boot failure , Insert system disk and press e...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 29 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562 29 เมษายน 2562
667 HT1904016 ต่อวุฒิ จำมั่น วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2562 เวลา : 11:51:22.000
อาการ : ต้องการฟอแมทเครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 เมษายน 2562 23 เมษายน 2562 23 เมษายน 2562
668 WK1904016 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2562 เวลา : 09:56:09.000
อาการ : เปิดคอม?ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 23 เมษายน 2562 23 เมษายน 2562 23 เมษายน 2562
669 WK1904015 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 23 เมษายน 2562 เวลา : 09:12:31.000
อาการ : เครื่องขึ้นจอดำ ไม่เข้าหน้า windows...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 23 เมษายน 2562 23 เมษายน 2562 23 เมษายน 2562
670 NB1904003 รวีวรรณ อินทรสวาท วันที่แจ้ง : 22 เมษายน 2562 เวลา : 14:21:08.000
อาการ : เดินสายอินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 24 เมษายน 2562 23 เมษายน 2562 24 เมษายน 2562
671 SB1904013 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 22 เมษายน 2562 เวลา : 13:41:25.000
อาการ : ลงวินโด้วินใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 22 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562
672 NB1904002 ทรงศรี ทองโปร่ง วันที่แจ้ง : 22 เมษายน 2562 เวลา : 12:59:40.000
อาการ : หน้าจอเป็นสีดำ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 22 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562
673 WK1904014 พรรณี สัมมาวรณ์ วันที่แจ้ง : 22 เมษายน 2562 เวลา : 10:37:42.000
อาการ : กล้องวงจรปิด (หน้าห้องน้ำชั้น3 ) ภาพเป็นสีขาวดำ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
674 WK1904013 พิมพ์ลดา ตรีวุธ วันที่แจ้ง : 19 เมษายน 2562 เวลา : 09:46:53.000
อาการ : wifi leelawadee ใช้งานไม่ได้ค่ะ หรือบางทีใช้ได้เป็...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 22 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562
675 HT1904015 ขจรศักดิ์ ฝากสาคร วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2562 เวลา : 14:58:58.000
อาการ : ลงวินโดวใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562
676 WK1904012 วิฑูรย์ จักปวง วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2562 เวลา : 11:13:29.000
อาการ : หูฟังไม่มีเสียง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562
677 WK1904011 รัตนา เพ็ชรสังวาลย์ วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2562 เวลา : 10:44:39.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562
678 WK1904010 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 18 เมษายน 2562 เวลา : 10:01:57.000
อาการ : เครื่องพิมพ์ไม่สามารถใช้การได้ สั่งพิมพ์แล้วค้าง ท...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
สุวิชัย แช่มชื่น 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562
679 WK1904009 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 17 เมษายน 2562 เวลา : 20:08:42.000
อาการ : ใช้ internet ไม่ได้เลยจะนั่งทำคะแนน ก็เข้าอะไรไม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 22 เมษายน 2562 17 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562
680 SB1904012 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 17 เมษายน 2562 เวลา : 14:39:11.000
อาการ : เข้าวินโดว์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 17 เมษายน 2562 17 เมษายน 2562 17 เมษายน 2562
681 HT1904014 สมัญญา ตรีรัตนาเศรฐ วันที่แจ้ง : 17 เมษายน 2562 เวลา : 13:35:48.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งาน Microsoft office ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 เมษายน 2562 19 เมษายน 2562 19 เมษายน 2562
682 SB1904011 ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม วันที่แจ้ง : 17 เมษายน 2562 เวลา : 11:16:45.000
อาการ : เข้าเน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 เมษายน 2562 17 เมษายน 2562 17 เมษายน 2562
683 SB1904010 วราภรณ์ แทนสระน้อย วันที่แจ้ง : 11 เมษายน 2562 เวลา : 11:10:44.000
อาการ : คอมรีสตาจเอง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562 11 เมษายน 2562
684 WK1904008 ณัฏฐ์ ใจกล้า วันที่แจ้ง : 11 เมษายน 2562 เวลา : 10:18:27.000
อาการ : ปริ้นสีไม่ออก ด่วน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
685 SB1904009 วิรดา ปริญญาวโรดม วันที่แจ้ง : 10 เมษายน 2562 เวลา : 13:55:24.000
อาการ : ลงวินโด้ PC...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 10 เมษายน 2562 10 เมษายน 2562
686 WK1904007 ธัญชนก ภู่สละ วันที่แจ้ง : 10 เมษายน 2562 เวลา : 11:33:49.000
อาการ : ปริ้นท์เอกสารสีๆไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562
687 HT1904013 วันวิสา กลิ่นบำรุง วันที่แจ้ง : 10 เมษายน 2562 เวลา : 10:18:36.000
อาการ : เข้า internet ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 เมษายน 2562 10 เมษายน 2562 10 เมษายน 2562
688 HT1904012 วรรณภา ใหญ่มาก วันที่แจ้ง : 09 เมษายน 2562 เวลา : 13:47:59.000
อาการ : สาณญาณหาย เสียงขาดๆ คุยไม่รู้เรื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 เมษายน 2562 10 เมษายน 2562 10 เมษายน 2562
689 WK1904006 เทวัน พุ่มชะบา วันที่แจ้ง : 09 เมษายน 2562 เวลา : 13:13:22.000
อาการ : ปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562
690 SB1904008 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 09 เมษายน 2562 เวลา : 11:45:30.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 09 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562
691 HT1904011 ไพลิน ฉิมฉวี วันที่แจ้ง : 09 เมษายน 2562 เวลา : 10:01:52.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ ห้องรองคณบดีด้านบริหารและวางแผน โแรแกร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 09 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562
692 HT1904010 จรัญ อ่อนขาว วันที่แจ้ง : 09 เมษายน 2562 เวลา : 09:55:42.000
อาการ : ขอความอนุเเคราะห์ลง driver printer ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 เมษายน 2562 10 เมษายน 2562 10 เมษายน 2562
693 WK1904005 ธัญชนก ภู่สละ วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2562 เวลา : 16:25:47.000
อาการ : ปริ้นท์เอกสารสีๆไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562
694 HT1904009 ขวัญใจ พุ่มแย้ม วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2562 เวลา : 16:07:01.000
อาการ : เครื่องช้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562
695 HT1904008 จารุวรรณ จันทร์รื่นเริง วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2562 เวลา : 14:04:40.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่อเครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562
696 SB1904007 ฐิตาพร จรูญพงษ์ วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2562 เวลา : 11:54:09.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 05 เมษายน 2562 05 เมษายน 2562 05 เมษายน 2562
697 SB1904006 สุรศักดิ์ จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2562 เวลา : 11:39:14.000
อาการ : software มีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 05 เมษายน 2562 05 เมษายน 2562 05 เมษายน 2562
698 WK1904004 สุปวีย์ เรืองสุรัตน์ วันที่แจ้ง : 05 เมษายน 2562 เวลา : 09:27:48.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ restart ตัวเอง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562 25 เมษายน 2562
699 SB1904005 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 04 เมษายน 2562 เวลา : 13:21:17.000
อาการ : LINE?...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 07 มิถุนายน 2562 07 มิถุนายน 2562 07 มิถุนายน 2562
700 SB1904004 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 04 เมษายน 2562 เวลา : 13:21:14.000
อาการ : LINE?...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 04 เมษายน 2562 04 เมษายน 2562 04 เมษายน 2562
701 SB1904003 เสาวลักษณ์ ชาวบ้านกร่าง วันที่แจ้ง : 04 เมษายน 2562 เวลา : 11:52:58.000
อาการ : คอมช้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 04 เมษายน 2562 04 เมษายน 2562 04 เมษายน 2562
702 HT1904005 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 04 เมษายน 2562 เวลา : 10:13:13.000
อาการ : ดาวน์โหลดฟรอนต์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 เมษายน 2562 05 เมษายน 2562 05 เมษายน 2562
703 SB1904002 วชิรา อยู่ศุข วันที่แจ้ง : 03 เมษายน 2562 เวลา : 08:36:26.000
อาการ : Activate. วิน10. เเละ Office 2016...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 03 เมษายน 2562 03 เมษายน 2562 03 เมษายน 2562
704 NB1904001 เกสร พรหมหล้าวรรณ วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2562 เวลา : 11:37:21.000
อาการ : VoIP เบอร์ 22000 ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 02 เมษายน 2562 02 เมษายน 2562 02 เมษายน 2562
705 SB1904001 เฉลิมพล เริ่มรัตน์ วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2562 เวลา : 10:43:26.000
อาการ : software มีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 02 เมษายน 2562 02 เมษายน 2562 02 เมษายน 2562
706 WK1904003 สุปวีย์ เรืองสุรัตน์ วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2562 เวลา : 09:30:18.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์ไม่ชัด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 02 เมษายน 2562 02 เมษายน 2562 02 เมษายน 2562
707 WK1904002 สุปวีย์ เรืองสุรัตน์ วันที่แจ้ง : 02 เมษายน 2562 เวลา : 09:30:15.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์ไม่ชัด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562 09 เมษายน 2562
708 HT1904004 หัตถ์เทพ มัตติตานนท์ วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2562 เวลา : 16:04:07.000
อาการ : เเชร์เครื่องปริ้น ลงโปรเเกรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 เมษายน 2562 02 เมษายน 2562 02 เมษายน 2562
709 WK1904001 รัตนา เพ็ชรสังวาลย์ วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2562 เวลา : 11:06:57.000
อาการ : เชื่อมต่อ wifi ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562 18 เมษายน 2562
710 HT1904003 ณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์ วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2562 เวลา : 10:41:48.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้นและติดตั้งสาย internet ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 เมษายน 2562 01 เมษายน 2562 01 เมษายน 2562
711 HT1904002 สุภาวรรณ วิจิตต์วงษ์ วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2562 เวลา : 09:06:14.000
อาการ : แชร์ wifi เครื่อง ปริ้น กับคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 เมษายน 2562 01 เมษายน 2562 01 เมษายน 2562
712 HT1904001 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 01 เมษายน 2562 เวลา : 08:55:39.000
อาการ : Projector ไม่สามารถใช้งานได้ ด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 01 เมษายน 2562 01 เมษายน 2562 01 เมษายน 2562
713 SB1903023 เฉลิมพล เริ่มรัตน์ วันที่แจ้ง : 29 มีนาคม 2562 เวลา : 11:41:46.000
อาการ : ติดตั้ง software...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 29 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562
714 WK1903055 กฤษฎี สุขฉายี วันที่แจ้ง : 29 มีนาคม 2562 เวลา : 08:42:16.000
อาการ : ไมค์โครโฟนไม่ดัง? ขาหัก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 29 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562
715 WK1903054 อรนุช รู้ปิติวิริยะ วันที่แจ้ง : 28 มีนาคม 2562 เวลา : 16:17:21.000
อาการ : ลง driver printer canon e600...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 29 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562
716 HT1903022 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 28 มีนาคม 2562 เวลา : 15:22:32.000
อาการ : สายคอมพิวเตอร๋เชื่อมต่อไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 30 กรกฎาคม 2562 26 เมษายน 2562 30 กรกฎาคม 2562
717 WK1903053 ยุวดี สูนพยานนท์ วันที่แจ้ง : 28 มีนาคม 2562 เวลา : 14:25:45.000
อาการ : เดินสายแลน และvoil ให้ใหม่คะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 29 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562
718 HT1903021 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 28 มีนาคม 2562 เวลา : 09:56:15.000
อาการ : ลงโปรแกรม Microsoft office 2010...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2562
719 WK1903052 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 27 มีนาคม 2562 เวลา : 16:21:35.000
อาการ : ต้องการใช้โปรแกรม ที่Saveas จากไฟล์word+PPt ปกติให...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 28 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2562
720 WK1903052 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 27 มีนาคม 2562 เวลา : 16:21:35.000
อาการ : ต้องการใช้โปรแกรม ที่Saveas จากไฟล์word+PPt ปกติให...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 28 มีนาคม 2562
721 SB1903022 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 27 มีนาคม 2562 เวลา : 14:39:27.000
อาการ : สเเกนไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562
722 SB1903021 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 27 มีนาคม 2562 เวลา : 11:43:08.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562
723 HT1903020 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2562 เวลา : 16:27:49.000
อาการ : ลงโปรแกรม VISIO เพื่อทำ SOP...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562
724 WK1903051 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2562 เวลา : 11:38:42.000
อาการ : เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562
725 WK1903050 กานต์พิชชา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2562 เวลา : 10:45:06.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 26 มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562
726 SB1903020 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2562 เวลา : 10:44:38.000
อาการ : อ๊อฟฟิต2016ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 26 มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562
727 WK1903049 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 26 มีนาคม 2562 เวลา : 09:51:36.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์จอดำ ให้ Boot CD เปิดใช้งานไม่ได...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562
728 HT1903019 ธงพร กิตติศุภคุณ วันที่แจ้ง : 25 มีนาคม 2562 เวลา : 15:38:42.000
อาการ : ขอโปรแกรม visio ลงคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562
729 SB1903019 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 25 มีนาคม 2562 เวลา : 15:06:59.000
อาการ : เข้าวินโด้ไม่ได้สแกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562
730 SB1903018 อรพรรณ มะรุมเมือง วันที่แจ้ง : 25 มีนาคม 2562 เวลา : 14:52:55.000
อาการ : เปิด?Microsoft?Word? ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562
731 SB1903017 พิมพ์นภา สมจิตร์ วันที่แจ้ง : 25 มีนาคม 2562 เวลา : 14:52:14.000
อาการ : ติดตั้ง soft ware...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562
732 WK1903048 วันเพ็ญ กลิ่นพานิช วันที่แจ้ง : 25 มีนาคม 2562 เวลา : 14:39:56.000
อาการ : Driver printer ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
733 WK1903047 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 25 มีนาคม 2562 เวลา : 12:53:28.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562
734 HT1903017 สาโรจน์ ยิ้มถิน วันที่แจ้ง : 25 มีนาคม 2562 เวลา : 10:05:56.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ย้ายโปรเจคเตอร์จากห้อง 1841 ไปห้อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 30 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562 30 กรกฎาคม 2562
735 HT1903016 บุญญานันท์ หอมละม้าย วันที่แจ้ง : 22 มีนาคม 2562 เวลา : 15:05:49.000
อาการ : ต้องการลงโปรแกรมช่วยโหลด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562
736 NB1903003 ณัฎฐณิชา ลิ่มพิพิธสุวรรณ วันที่แจ้ง : 22 มีนาคม 2562 เวลา : 14:38:16.000
อาการ : ข้อมูลในไดร์หายหลังจากคอมฯค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 02 เมษายน 2562 01 เมษายน 2562 02 เมษายน 2562
737 WK1903046 นิสาลินี พฤทธิ์ตระกูล วันที่แจ้ง : 22 มีนาคม 2562 เวลา : 09:37:24.000
อาการ : ลงโปรแกรม VSIO...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562
738 WK1903045 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 22 มีนาคม 2562 เวลา : 09:24:43.000
อาการ : Vgaขาด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562
739 HT1903015 พัชรัตน์ รื่นเรณู วันที่แจ้ง : 21 มีนาคม 2562 เวลา : 14:49:50.000
อาการ : หน้าจอค้าง ไม่สามารถกดอะไรได้เลย กดปิดเครื่องหลายค...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562
740 WK1903044 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 21 มีนาคม 2562 เวลา : 13:32:06.000
อาการ : ติดตั้งปริ้นส์เตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562
741 WK1903043 เทวัน พุ่มชะบา วันที่แจ้ง : 21 มีนาคม 2562 เวลา : 10:45:14.000
อาการ : ติดตั้งปริ้นเตอร์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562
742 SB1903016 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 21 มีนาคม 2562 เวลา : 09:55:53.000
อาการ : ลงโปรแกรมเครื่องใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 21 มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562
743 WK1903042 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 21 มีนาคม 2562 เวลา : 09:28:19.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมในNotebook...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562
744 SB1903015 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 21 มีนาคม 2562 เวลา : 08:59:01.000
อาการ : ติดตั้งsoftware...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 21 มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562 21 มีนาคม 2562
745 SB1903014 สาธิยา ปลื้มปั่น วันที่แจ้ง : 20 มีนาคม 2562 เวลา : 14:33:17.000
อาการ : USB. เม้า แป้นพิม ใช้งานไม่ได้ สะเเกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562
746 SB1903013 วราภรณ์ แทนสระน้อย วันที่แจ้ง : 20 มีนาคม 2562 เวลา : 14:28:19.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562
747 WK1903041 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 20 มีนาคม 2562 เวลา : 12:47:57.000
อาการ : VoIP ที่ห้อง 5205 ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562
748 WK1903040 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 20 มีนาคม 2562 เวลา : 12:42:18.000
อาการ : ต้องการให้ลงโปรแกรม Microsoft office ให้ใหม่ เนื่อ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562
749 SB1903012 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 20 มีนาคม 2562 เวลา : 12:02:12.000
อาการ : บูสกรีนจอสีฟ้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562
750 SB1903011 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 20 มีนาคม 2562 เวลา : 10:28:31.000
อาการ : ลงวินโด้ คอม pc...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562
751 SB1903011 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 20 มีนาคม 2562 เวลา : 10:28:31.000
อาการ : ลงวินโด้ คอม pc...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 20 มีนาคม 2562
752 HT1903014 ชิดชนก นิลพลับ วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2562 เวลา : 14:07:40.000
อาการ : โทรศัพท์ว้อยใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562
753 WK1903039 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2562 เวลา : 10:51:06.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562
754 WK1903038 นภสร เช็กชื่นกุล วันที่แจ้ง : 19 มีนาคม 2562 เวลา : 10:49:25.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้นค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562
755 HT1903010 เสน่ห์ บัวสนิท วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2562 เวลา : 11:10:54.000
อาการ : voip ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562
756 WK1903037 อรนุช รู้ปิติวิริยะ วันที่แจ้ง : 18 มีนาคม 2562 เวลา : 09:21:49.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 มีนาคม 2562 18 มีนาคม 2562 18 มีนาคม 2562
757 NB1903002 บรรจบ แสนเจริญ วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2562 เวลา : 14:21:19.000
อาการ : ออกเน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
758 WK1903036 นิตยา ปุระชาติ วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2562 เวลา : 13:28:49.000
อาการ : เครื่องคอมเปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
759 WK1903035 นิตยา ปุระชาติ วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2562 เวลา : 13:27:18.000
อาการ : ไมโครโฟนเสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 มีนาคม 2562 18 มีนาคม 2562 18 มีนาคม 2562
760 WK1903034 มารีนา อรุณบุญลือ วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2562 เวลา : 11:01:41.000
อาการ : แชร์ปริ้นให้หน่อย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562
761 WK1903033 บัวทิพย์ สนทอง วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2562 เวลา : 10:59:15.000
อาการ : ปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
762 WK1903032 วสุธิดา นุริตมนต์ วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2562 เวลา : 10:58:14.000
อาการ : ไม่สามารถใช้ฟร้อนท์ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
763 WK1903031 เกวรี ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2562 เวลา : 10:57:54.000
อาการ : ปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562 27 มีนาคม 2562
764 WK1903030 มลฤดี สุภีแดน วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2562 เวลา : 10:42:51.000
อาการ : ซอฟต์แวร์ หมดอายุ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
765 WK1903029 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2562 เวลา : 10:36:13.000
อาการ : คอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
766 HT1903009 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2562 เวลา : 09:29:16.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ทำคิวอาร์โค้ชงานกองทุนฯ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
767 HT1903008 จารุวรรณ จันทร์รื่นเริง วันที่แจ้ง : 15 มีนาคม 2562 เวลา : 08:31:49.000
อาการ : ปริ้นเอกสารไม่ได้ (คอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่อกับเครื่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
768 WK1903028 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2562 เวลา : 12:28:42.000
อาการ : คอมค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562
769 WK1903028 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2562 เวลา : 12:28:42.000
อาการ : คอมค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 มีนาคม 2562
770 WK1903027 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2562 เวลา : 12:28:39.000
อาการ : คอมค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562
771 SB1903010 เสาวลักษณ์ ชาวบ้านกร่าง วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2562 เวลา : 11:07:52.000
อาการ : ติดตั้งsafeware...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 14 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562
772 SB1903009 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 14 มีนาคม 2562 เวลา : 10:55:33.000
อาการ : เปิดPDFไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 14 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562
773 HT1903007 สิทธิชัย บุญสนิท วันที่แจ้ง : 13 มีนาคม 2562 เวลา : 14:30:43.000
อาการ : เครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 13 มีนาคม 2562 13 มีนาคม 2562 13 มีนาคม 2562
774 WK1903026 นิ่มนวล ท่าสระ วันที่แจ้ง : 13 มีนาคม 2562 เวลา : 12:50:02.000
อาการ : ไม่สามารถปริ๊นเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
775 SB1903008 สิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล วันที่แจ้ง : 13 มีนาคม 2562 เวลา : 11:13:23.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน็๖ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 13 มีนาคม 2562 13 มีนาคม 2562 13 มีนาคม 2562
776 SB1903007 รุจิโรจน์ บุญเรืองรอด วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2562 เวลา : 14:13:01.000
อาการ : ติดตั้งคอม PC. เดินระบบสายเเลนอินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562
777 WK1903023 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2562 เวลา : 13:28:04.000
อาการ : อินเตอร์เน็ทใช้ไม่/ด้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562
778 WK1903022 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2562 เวลา : 12:47:06.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 12 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562 14 มีนาคม 2562
779 SB1903006 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2562 เวลา : 11:30:01.000
อาการ : เดินสายแลน? ติดตั้งคอม...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562
780 SB1903005 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2562 เวลา : 11:16:21.000
อาการ : ติดตั้งsoftware...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562
781 WK1903021 นิสาชล ตรีไพบูลย์ วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2562 เวลา : 10:31:13.000
อาการ : ไฟฟ้าไม่เข้า เนื่องจากเครื่องสำรองไฟชำรุด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562
782 WK1903020 วิฑูรย์ จักปวง วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2562 เวลา : 10:02:53.000
อาการ : ติดตั้ง Windows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562
783 WK1903019 วิฑูรย์ จักปวง วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2562 เวลา : 10:01:36.000
อาการ : Microsoft Office Word ค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562
784 WK1903018 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 12 มีนาคม 2562 เวลา : 09:05:09.000
อาการ : ภาพไม่ขึ้นจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562 12 มีนาคม 2562
785 SB1903004 ฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2562 เวลา : 15:02:52.000
อาการ : เข้าวินโด้ไม่ได้ pc...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 11 มีนาคม 2562 11 มีนาคม 2562 11 มีนาคม 2562
786 SB1903003 ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2562 เวลา : 14:19:22.000
อาการ : ลงโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 11 มีนาคม 2562 11 มีนาคม 2562 11 มีนาคม 2562
787 HT1903006 ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2562 เวลา : 10:57:25.000
อาการ : ระบบปฏิบัติการพัง ไม่สามารถเปิดเข้าใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 11 มีนาคม 2562 11 มีนาคม 2562 11 มีนาคม 2562
788 HT1903006 ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2562 เวลา : 10:57:25.000
อาการ : ระบบปฏิบัติการพัง ไม่สามารถเปิดเข้าใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 11 มีนาคม 2562
789 HT1903005 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 11 มีนาคม 2562 เวลา : 08:28:34.000
อาการ : ลง window ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
790 WK1903017 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 09 มีนาคม 2562 เวลา : 10:50:15.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องคอม แชร์เครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 10 มีนาคม 2562 10 มีนาคม 2562 10 มีนาคม 2562
791 NB1903001 กุลรวี พรหมหล้าวรรณ วันที่แจ้ง : 08 มีนาคม 2562 เวลา : 16:30:39.000
อาการ : จอดำ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 10 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562
792 WK1903016 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 08 มีนาคม 2562 เวลา : 15:17:26.000
อาการ : ปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 มีนาคม 2562 08 มีนาคม 2562 08 มีนาคม 2562
793 WK1903015 อโณทัย ทิพเนตร วันที่แจ้ง : 08 มีนาคม 2562 เวลา : 09:04:20.000
อาการ : จอไมติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 มีนาคม 2562 08 มีนาคม 2562 08 มีนาคม 2562
794 WK1903014 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2562 เวลา : 13:11:26.000
อาการ : spss นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 07 มีนาคม 2562 07 มีนาคม 2562 07 มีนาคม 2562
795 WK1903013 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2562 เวลา : 13:10:00.000
อาการ : spss นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 07 มีนาคม 2562 07 มีนาคม 2562 07 มีนาคม 2562
796 WK1903012 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2562 เวลา : 10:14:43.000
อาการ : ลง spss นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 มีนาคม 2562 07 มีนาคม 2562 07 มีนาคม 2562
797 WK1903011 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2562 เวลา : 09:49:39.000
อาการ : ลง spss นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 มีนาคม 2562 07 มีนาคม 2562 07 มีนาคม 2562
798 HT1903004 จรยุทธ โซ๊ะมาลี วันที่แจ้ง : 07 มีนาคม 2562 เวลา : 08:36:55.000
อาการ : เปิดใช้โปรแกนม Excel และ Word ไมได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 08 มีนาคม 2562 08 มีนาคม 2562
799 WK1903010 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 06 มีนาคม 2562 เวลา : 12:13:12.000
อาการ : ลง windows ให้นักศึกษา 2เครื่องพร้อมโปรแกรมที่จำเป...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 มีนาคม 2562 06 มีนาคม 2562 06 มีนาคม 2562
800 WK1903009 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 06 มีนาคม 2562 เวลา : 11:40:20.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา 1เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 มีนาคม 2562 06 มีนาคม 2562 06 มีนาคม 2562
801 WK1903008 กังสดาล ญาณจันทร์ วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2562 เวลา : 22:14:56.000
อาการ : เครื่องฉายใช้ไม่ได้ แต่ได้มีการเปลี่ยนเครื่องใหม่ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 มีนาคม 2562 06 มีนาคม 2562 06 มีนาคม 2562
802 WK1903007 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2562 เวลา : 14:03:41.000
อาการ : แฟลสไดร์มีไวรัส และ ไมโครซอฟ เวร์ด มีปัญหา ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 05 มีนาคม 2562 05 มีนาคม 2562 05 มีนาคม 2562
803 HT1903003 สิริวรรณ สุขนิคม วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2562 เวลา : 11:58:58.000
อาการ : ใช้งาน internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 05 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
804 HT1903002 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2562 เวลา : 10:45:36.000
อาการ : ลง IE เวอร์ชั่น 11...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 05 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562
805 SB1903002 เสาวลักษณ์ ชาวบ้านกร่าง วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2562 เวลา : 10:25:34.000
อาการ : ลงไดรเวอร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 05 มีนาคม 2562 05 มีนาคม 2562 05 มีนาคม 2562
806 WK1903006 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2562 เวลา : 09:56:00.000
อาการ : ฟอนต์ไม่รองรับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 มีนาคม 2562 05 มีนาคม 2562 05 มีนาคม 2562
807 HT1903001 ฌนกร หยกสหชาติ วันที่แจ้ง : 05 มีนาคม 2562 เวลา : 09:16:57.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 มีนาคม 2562 11 มีนาคม 2562 11 มีนาคม 2562
808 WK1903005 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 04 มีนาคม 2562 เวลา : 12:22:05.000
อาการ : ลงโปรแกรม ให้นศ....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 มีนาคม 2562 04 มีนาคม 2562 04 มีนาคม 2562
809 WK1903004 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 04 มีนาคม 2562 เวลา : 12:20:59.000
อาการ : windows 10 office 2010 โปรแกรมพื้นฐาน ให้นศ....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 มีนาคม 2562 04 มีนาคม 2562 04 มีนาคม 2562
810 WK1903003 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 02 มีนาคม 2562 เวลา : 11:42:43.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 02 มีนาคม 2562 02 มีนาคม 2562 02 มีนาคม 2562
811 WK1903002 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 01 มีนาคม 2562 เวลา : 16:29:04.000
อาการ : office 2010 นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 01 มีนาคม 2562 01 มีนาคม 2562 01 มีนาคม 2562
812 WK1903001 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 01 มีนาคม 2562 เวลา : 16:27:52.000
อาการ : office 2010 นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 01 มีนาคม 2562 01 มีนาคม 2562 01 มีนาคม 2562
813 SB1903001 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 01 มีนาคม 2562 เวลา : 09:37:06.000
อาการ : เข้าwindowsไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 01 มีนาคม 2562 01 มีนาคม 2562 01 มีนาคม 2562
814 WK1902019 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 13:58:14.000
อาการ : ติดตั้งปริ้นเตอร์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 28 กุมภาพันธ์ 2562 01 มีนาคม 2562 01 มีนาคม 2562
815 HT1902025 บวรวรรณ เสตางกูล วันที่แจ้ง : 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 11:29:37.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ เนื่องจากนำไปซ่อม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
816 SB1902010 อรพรรณ มะรุมเมือง วันที่แจ้ง : 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 10:29:45.000
อาการ : Office ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 28 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
817 HT1902024 พัฒน์พล แก้วยม วันที่แจ้ง : 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 09:14:33.000
อาการ : คอมฯ มีอารการ 1. Saver As ค้าง / ใช้เวลานาน 2. B...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 กุมภาพันธ์ 2562 13 มีนาคม 2562 13 มีนาคม 2562
818 WK1902018 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 09:06:59.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 27 กุมภาพันธ์ 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562
819 WK1902017 ชนิดาภา กระแจะจันทร์ วันที่แจ้ง : 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 11:04:37.000
อาการ : ภาพไม่ฉายออกจอโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 กุมภาพันธ์ 2562 25 กุมภาพันธ์ 2562 25 กุมภาพันธ์ 2562
820 HT1902022 สุภัทรา วิลามาศ วันที่แจ้ง : 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 15:20:38.000
อาการ : ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 22 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
821 WK1902016 อรนุช รู้ปิติวิริยะ วันที่แจ้ง : 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 15:08:36.000
อาการ : ลง driver printer ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
822 WK1902015 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:35:17.000
อาการ : ลง windows ให้นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
823 HT1902021 วาสนา ธิรพรชัย วันที่แจ้ง : 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:33:23.000
อาการ : สแกนไวรัสใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
824 HT1902020 วรรณา แก้วพลอย วันที่แจ้ง : 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 10:08:11.000
อาการ : นาฬิกาล่าช้า เป็นปี 2545 ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่ออิ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
825 WK1902014 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 11:37:22.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
826 SB1902009 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 11:22:49.000
อาการ : ลงoffice 2016สแกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 21 กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
827 WK1902013 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 09:39:53.000
อาการ : เสียงติดๆดับๆ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
828 WK1902012 บุญญารัตน์ ฤาชา วันที่แจ้ง : 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 08:37:29.000
อาการ : หน้าจอคอมฯ เปิดไม่ได้ แต่เปิดCPU แล้ว ด่วนค่ะ มีสอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
829 NB1902004 ปิยะมาศ นวลเคน วันที่แจ้ง : 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 13:28:58.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตไม่เชื่อมต่อ มีกากบาทสีแดง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
830 HT1902019 พนิดา เฟื่องขจร วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 17:07:30.000
อาการ : ลง microsoft office ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 กุมภาพันธ์ 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
831 HT1902017 ไพลิน ฉิมฉวี วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 16:38:15.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
832 WK1902011 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 13:39:10.000
อาการ : ระบบInternetไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
833 WK1902011 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 13:39:10.000
อาการ : ระบบInternetไม่ทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562
834 HT1902016 สุวันชัย สินโพธิ์ วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 11:34:49.000
อาการ : จอฟ้า เข้าวินโดวไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
835 WK1902010 นิ่มนวล ท่าสระ วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 11:02:11.000
อาการ : ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตและสั่งปริ๊นไม่ได้จากเครื่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
836 WK1902009 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 10:45:21.000
อาการ : คอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
837 WK1902007 สายพิณ เข็มปัญญา วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 10:39:28.000
อาการ : File shotcut...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
838 HT1902015 จินตนา โพธิ์ศรี วันที่แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 10:11:47.000
อาการ : เผลอไปลบเครื่องถ่ายเอกสารต้องการปริ้น รบกวนด้วยค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
839 HT1902014 อรณี เวชทัพ วันที่แจ้ง : 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 10:33:05.000
อาการ : สแกนเอกสารเพื่อจะส่ง Edoc แต่ไฟล์ขนาดใหญ่มาก ต้องก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562
840 HT1902013 โสพิศสุดา เสษโถ วันที่แจ้ง : 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 10:29:40.000
อาการ : ต้องการให้สารบรรณ 3 เครื่อง แชร์ข้อมูลกัน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562
841 HT1902012 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 10:25:36.000
อาการ : ไม่มีที่ตรวจสอบไวยากรณ์ใน Office 2013 ที่เป็นภาษาไ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562
842 WK1902006 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 10:45:49.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง Printer...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
843 HT1902011 สุภัทรา วิลามาศ วันที่แจ้ง : 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:29:21.000
อาการ : ใช้ internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 13 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
844 NB1902003 วรรณิศา แก้วตาแสง วันที่แจ้ง : 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 10:16:34.000
อาการ : 1. เชื่อมต่อสาย LAN เข้า Notebook ไม่ได้ 2. สัญญา...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
845 WK1902005 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 18:44:05.000
อาการ : เครื่องคอมที่ห้องสำนักงานไม่สามารถเข้า Internet ได...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
846 SB1902008 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:52:45.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ไม่ได้ อินเตอร์เน๊ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 12 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562
847 SB1902007 วศกร ไตรพัฒน์ วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 10:36:47.000
อาการ : เดินสายแลน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562
848 SB1902006 สุมาลี พิศเพียร วันที่แจ้ง : 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 09:37:05.000
อาการ : ลงวินโด้ ลงไดเวอร์ ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 12 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2562
849 NB1902002 นฤนาท เพ็งหมื่นราช วันที่แจ้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:22:35.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562
850 SB1902005 อรพรรณ มะรุมเมือง วันที่แจ้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 10:56:15.000
อาการ : Activate windows10...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 11 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
851 SB1902004 สาธิยา ปลื้มปั่น วันที่แจ้ง : 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 09:06:33.000
อาการ : เข้าวินโด้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 11 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
852 SB1902003 ปณตพร ติมากร วันที่แจ้ง : 08 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:48:59.000
อาการ : ลงwindowsใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 กุมภาพันธ์ 2562 08 กุมภาพันธ์ 2562 08 กุมภาพันธ์ 2562
853 HT1902010 พรทิพย์ ขันธิโชติ วันที่แจ้ง : 08 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:44:44.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
854 HT1902009 สุภาพ โสมนัสสา วันที่แจ้ง : 08 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 10:04:16.000
อาการ : คอมฯ ค้างบ่อย ไม่สามารถทำงานได้ ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
855 HT1902008 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 15:59:46.000
อาการ : ลง IE Version 11...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 07 กุมภาพันธ์ 2562 08 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
856 HT1902007 วาสนา ธิรพรชัย วันที่แจ้ง : 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 12:01:09.000
อาการ : โปรแกรม PDF มีปัญหาข้อความไม่โชว์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 กุมภาพันธ์ 2562 07 กุมภาพันธ์ 2562 07 กุมภาพันธ์ 2562
857 WK1902004 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 11:23:32.000
อาการ : ต้องการให้ลงโปรแกรมSPSS เวอร์ชั่นใหม่เพราะที่มีอยู...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 08 กุมภาพันธ์ 2562 08 กุมภาพันธ์ 2562 08 กุมภาพันธ์ 2562
858 HT1902005 มลฤดี ทับพรม วันที่แจ้ง : 06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 13:42:55.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 กุมภาพันธ์ 2562 08 กุมภาพันธ์ 2562 08 กุมภาพันธ์ 2562
859 WK1902003 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 08:24:48.000
อาการ : เปิดคอมไม่ติดเนื่องจากมีคนถอดสายออกแล้วไม่ประกอบเห...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 08 กุมภาพันธ์ 2562 08 กุมภาพันธ์ 2562 08 กุมภาพันธ์ 2562
860 NB1902001 รุจิรา คงนุ้ย วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 19:17:49.000
อาการ : ใช้งานไม่ได้ / เคยแจ้งในระบบแล้ว ไม่มีเจ้าหน้าที่ร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562 06 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
861 HT1902004 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 15:59:33.000
อาการ : ลง Window ใหม่ หน้าจอเสีย (เป็นเส้น)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 06 กุมภาพันธ์ 2562 06 กุมภาพันธ์ 2562 06 กุมภาพันธ์ 2562
862 HT1902003 สิรัตติกาล ภานุศร วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 15:14:58.000
อาการ : โปรแกรม microsf word มีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 05 กุมภาพันธ์ 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562
863 SB1902002 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:39:16.000
อาการ : voip ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 05 กุมภาพันธ์ 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562
864 SB1902002 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:39:16.000
อาการ : voip ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 05 กุมภาพันธ์ 2562
865 SB1902002 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:39:16.000
อาการ : voip ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 05 กุมภาพันธ์ 2562
866 SB1902002 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:39:16.000
อาการ : voip ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 05 กุมภาพันธ์ 2562
867 HT1902002 เปรมสิรินทร์ แย้มสรวล วันที่แจ้ง : 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 11:22:16.000
อาการ : เครื่องเปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 05 กุมภาพันธ์ 2562 04 กุมภาพันธ์ 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562
868 SB1902001 วิรดา ปริญญาวโรดม วันที่แจ้ง : 04 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 09:28:55.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562 04 กุมภาพันธ์ 2562 04 กุมภาพันธ์ 2562
869 HT1902001 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 04 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 09:13:54.000
อาการ : ติดตั้ง Driver Printer ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 04 กุมภาพันธ์ 2562 04 กุมภาพันธ์ 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562
870 WK1902002 ศิริรัตน์ สัยวุฒิ วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 14:51:40.000
อาการ : เครื่องปริ๊นซ์ใช้งานไม่ได้ มีไฟสีแดงกระพริบตลอดเวล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 04 กุมภาพันธ์ 2562 04 กุมภาพันธ์ 2562 04 กุมภาพันธ์ 2562
871 WK1902001 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 01 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 09:36:30.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 กุมภาพันธ์ 2562 01 กุมภาพันธ์ 2562 01 กุมภาพันธ์ 2562
872 WK1901037 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2562 เวลา : 14:29:45.000
อาการ : ลง windows 10 และโปรแกรมที่ต้องการ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 31 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562
873 HT1901021 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 31 มกราคม 2562 เวลา : 11:04:00.000
อาการ : สาย LAN ใช้งานไม่ได้ (ขอด่วนนะคะ)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 กุมภาพันธ์ 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562 05 กุมภาพันธ์ 2562
874 NB1901005 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2562 เวลา : 16:19:45.000
อาการ : ถ่านหมด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562 06 กุมภาพันธ์ 2562 13 มีนาคม 2562
875 WK1901036 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2562 เวลา : 16:04:38.000
อาการ : แชร์ปริ้นส์เตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
876 WK1901035 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2562 เวลา : 16:02:30.000
อาการ : CPU คอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562
877 SB1901014 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2562 เวลา : 13:32:48.000
อาการ : โปรแกรมในคอมพิวเตอร์มีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562
878 SB1901012 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2562 เวลา : 13:32:47.000
อาการ : โปรแกรมในคอมพิวเตอร์มีปัณหา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562
879 SB1901013 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2562 เวลา : 13:32:47.000
อาการ : โปรแกรมในคอมพิวเตอร์มีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562
880 SB1901010 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2562 เวลา : 13:30:48.000
อาการ : ไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 30 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562
881 SB1901011 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2562 เวลา : 13:30:48.000
อาการ : ไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 30 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562
882 SB1901009 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 30 มกราคม 2562 เวลา : 13:28:55.000
อาการ : ไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 30 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562
883 WK1901034 กฤษฎี สุขฉายี วันที่แจ้ง : 29 มกราคม 2562 เวลา : 12:24:49.000
อาการ : Projacterไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 29 มกราคม 2562 29 มกราคม 2562 29 มกราคม 2562
884 HT1901019 ณัฎฐา สุขเกษม วันที่แจ้ง : 29 มกราคม 2562 เวลา : 11:49:27.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่ 1 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 29 มกราคม 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
885 WK1901030 วันเพ็ญ กลิ่นพานิช วันที่แจ้ง : 29 มกราคม 2562 เวลา : 09:59:25.000
อาการ : จอภาพไม่มีสัญญาณ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 29 มกราคม 2562 29 มกราคม 2562 29 มกราคม 2562
886 NB1901004 รุจิรา คงนุ้ย วันที่แจ้ง : 28 มกราคม 2562 เวลา : 11:42:09.000
อาการ : ไม่มีสัญญาณ voice ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 11 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562
887 WK1901029 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 28 มกราคม 2562 เวลา : 11:09:36.000
อาการ : ลง spss ให้นึกศึกษา 2เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 28 มกราคม 2562 28 มกราคม 2562 28 มกราคม 2562
888 WK1901028 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2562 เวลา : 13:29:38.000
อาการ : ภาพไม่ออกโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562
889 HT1901017 โฆษิต มีคุณกิจ วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2562 เวลา : 11:08:42.000
อาการ : ย้ายสนง ใหม่ ย้ายปริ้นเตอร์จึงต้องทำการติดตั้งระบบ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 มกราคม 2562 28 มกราคม 2562 28 มกราคม 2562
890 WK1901027 กอบชัย เมฆดี วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2562 เวลา : 09:07:11.000
อาการ : ไม่มีเสียง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562
891 WK1901026 กอบชัย เมฆดี วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2562 เวลา : 09:04:24.000
อาการ : เสียงลำโพงไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562
892 WK1901025 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2562 เวลา : 09:02:14.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562
893 WK1901024 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 25 มกราคม 2562 เวลา : 08:59:29.000
อาการ : ภาพไม่ขึ้นจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562
894 WK1901023 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 24 มกราคม 2562 เวลา : 10:11:13.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 24 มกราคม 2562 24 มกราคม 2562 24 มกราคม 2562
895 NB1901003 พนา เจนจบ วันที่แจ้ง : 23 มกราคม 2562 เวลา : 14:55:32.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดได้แต่เครื่อง Boot ข้อมูลไม่ขึ้น ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
896 WK1901022 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 23 มกราคม 2562 เวลา : 11:01:21.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 23 มกราคม 2562 23 มกราคม 2562 23 มกราคม 2562
897 SB1901008 สุจิต อินสว่าง วันที่แจ้ง : 23 มกราคม 2562 เวลา : 09:44:17.000
อาการ : voip งานบริการ ใช้งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 23 มกราคม 2562 23 มกราคม 2562 23 มกราคม 2562
898 HT1901016 พรวิภา กลิ่นทอง วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2562 เวลา : 16:28:06.000
อาการ : เวลาไม่อัปเดตเป็นปัจจุบัน ไม่สามารถเข้าใช้งานอินเ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มกราคม 2562
899 HT1901015 พิชญ์สิณี พงษ์สวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2562 เวลา : 16:26:31.000
อาการ : เวลาไม่อัปเดตตรงตามวันที่และเวลาปัจจุบัน ไม่สามาร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 มกราคม 2562 24 มกราคม 2562 24 มกราคม 2562
900 WK1901021 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2562 เวลา : 13:54:44.000
อาการ : คอมไม่ออกจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562
901 SB1901007 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2562 เวลา : 09:17:14.000
อาการ : เข้า?windows? ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562
902 SB1901007 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2562 เวลา : 09:17:14.000
อาการ : เข้า?windows? ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 มกราคม 2562
903 HT1901013 พัชรัตน์ รื่นเรณู วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2562 เวลา : 09:11:24.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562
904 WK1901020 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2562 เวลา : 08:57:51.000
อาการ : ภาพไม่ออกโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562
905 WK1901019 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 22 มกราคม 2562 เวลา : 08:55:47.000
อาการ : ภาพไม่ออกหน้าจอคับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562
906 WK1901018 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 21 มกราคม 2562 เวลา : 15:52:22.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
907 WK1901017 ศิริรัตน์ สัยวุฒิ วันที่แจ้ง : 21 มกราคม 2562 เวลา : 15:23:41.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ทได้ ปุ่มปิดเครื่องม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562
908 HT1901012 รัตติกาล เส้นขาว วันที่แจ้ง : 21 มกราคม 2562 เวลา : 13:56:35.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติด เออเล่อเป็นภาษาอังกฤษ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562
909 HT1901011 คันธรัตน์ หอมสุวรรณ์ วันที่แจ้ง : 17 มกราคม 2562 เวลา : 15:54:12.000
อาการ : ลงโปรแกรม Adobe...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 มกราคม 2562 18 มกราคม 2562 18 มกราคม 2562
910 WK1901016 กานต์พิชชา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 17 มกราคม 2562 เวลา : 11:01:44.000
อาการ : ลงโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 17 มกราคม 2562 17 มกราคม 2562 17 มกราคม 2562
911 SB1901006 อรวรรณ จันทสุทโธ วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2562 เวลา : 14:14:02.000
อาการ : switch/hub ภายในห้องพักอาจารย์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 16 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562
912 NB1901002 ณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2562 เวลา : 13:47:58.000
อาการ : เพาเวอร์ซัพพลาย พัง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 17 มกราคม 2562 17 มกราคม 2562 17 มกราคม 2562
913 WK1901015 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2562 เวลา : 13:16:05.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติด อาจต้องลงโปรแกรมใหม่ และ เชื่อมเครื่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 17 มกราคม 2562 17 มกราคม 2562 17 มกราคม 2562
914 HT1901010 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 16 มกราคม 2562 เวลา : 09:50:34.000
อาการ : ลง driver printer และสแกนเนอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 16 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562
915 SB1901005 พิชยา อ่วมเสน วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2562 เวลา : 15:38:33.000
อาการ : ลงwindowsใหม่? 2เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 15 มกราคม 2562 15 มกราคม 2562 15 มกราคม 2562
916 WK1901014 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2562 เวลา : 09:56:32.000
อาการ : win 10 office 2013...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 15 มกราคม 2562 15 มกราคม 2562 15 มกราคม 2562
917 SB1901004 ฐิตสิริ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 15 มกราคม 2562 เวลา : 09:28:26.000
อาการ : คอมใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 15 มกราคม 2562 15 มกราคม 2562 15 มกราคม 2562
918 WK1901012 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2562 เวลา : 18:02:29.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งาน ใช้งานไม่ได้มาสามสั...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562
919 WK1901011 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2562 เวลา : 18:02:26.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งาน ใช้งานไม่ได้มาสามสั...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 มกราคม 2562 21 มกราคม 2562 22 มกราคม 2562
920 HT1901009 โฆษิต มีคุณกิจ วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2562 เวลา : 13:48:20.000
อาการ : เปลี่ยนฮาร์ดดิส 1 TB ลงวินโดว์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562
921 HT1901008 อรุณี ชัยศรี วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2562 เวลา : 13:24:18.000
อาการ : นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาลงไดร์เวอร์การ์ดจอเพื่อนำไป...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562
922 HT1901007 ธนัชพร ปานเนาว์ วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2562 เวลา : 11:55:10.000
อาการ : ย้ายลงมาจากชั้น 5 ติดตั้งปริ้นเตอร์ epson...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562
923 HT1901006 จารุวรรณ จันทร์รื่นเริง วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2562 เวลา : 09:43:22.000
อาการ : ถ่านหมด เวลาไม่ตรง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562
924 WK1901010 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 14 มกราคม 2562 เวลา : 08:39:26.000
อาการ : จอไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 14 มกราคม 2562 14 มกราคม 2562 14 มกราคม 2562
925 HT1901005 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2562 เวลา : 10:29:21.000
อาการ : มีปัญหาระบบการเปิดเครื่องตอนเปิดเครื่องมี error ขึ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 มกราคม 2562 11 มกราคม 2562 11 มกราคม 2562
926 WK1901009 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 11 มกราคม 2562 เวลา : 10:04:15.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 11 มกราคม 2562 15 มกราคม 2562
927 WK1901008 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 10 มกราคม 2562 เวลา : 13:14:12.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
928 SB1901003 นิภาพร ทองรอด วันที่แจ้ง : 09 มกราคม 2562 เวลา : 12:04:48.000
อาการ : ติดตั้งปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 09 มกราคม 2562 09 มกราคม 2562 09 มกราคม 2562
929 SB1901002 พิมพ์นภา สมจิตร์ วันที่แจ้ง : 09 มกราคม 2562 เวลา : 11:45:34.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 09 มกราคม 2562 09 มกราคม 2562 09 มกราคม 2562
930 HT1901004 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 09 มกราคม 2562 เวลา : 11:36:48.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 21 มกราคม 2562 09 มกราคม 2562 21 มกราคม 2562
931 WK1901007 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 09 มกราคม 2562 เวลา : 09:42:43.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช่งานไมไ่ด้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 14 มกราคม 2562 14 มกราคม 2562 14 มกราคม 2562
932 HT1901003 ทักษญา พลอยอิ่ม วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2562 เวลา : 13:26:02.000
อาการ : เดินสาย LAN ในสำนักงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 มกราคม 2562 11 มกราคม 2562 11 มกราคม 2562
933 WK1901006 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2562 เวลา : 11:44:50.000
อาการ : คอมพิวเตอร์และจอโปรเจคเตอร์ใช้งานไม่ได้ ***เมื่อว...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 14 มกราคม 2562 14 มกราคม 2562 14 มกราคม 2562
934 WK1901004 นิชนันท์ คงศรี วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2562 เวลา : 09:20:50.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 มกราคม 2562 08 มกราคม 2562 08 มกราคม 2562
935 WK1901003 นิชนันท์ คงศรี วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2562 เวลา : 09:20:21.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 มกราคม 2562 08 มกราคม 2562 08 มกราคม 2562
936 WK1901002 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 08 มกราคม 2562 เวลา : 09:08:53.000
อาการ : ไมค์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 มกราคม 2562 08 มกราคม 2562 08 มกราคม 2562
937 NB1901001 ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล วันที่แจ้ง : 04 มกราคม 2562 เวลา : 14:09:24.000
อาการ : สัญญาณ wifi ของ leelawadeenet หลุดบ่อย ต้อง discon...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
938 WK1901001 อุปริฏฐา อินทรสาด วันที่แจ้ง : 04 มกราคม 2562 เวลา : 12:28:23.000
อาการ : หน้าจอโปรเจคเตอร์เป็นสีฟ้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
939 HT1901002 ดารารัตน์ ปะวารี วันที่แจ้ง : 02 มกราคม 2562 เวลา : 13:50:10.000
อาการ : ย้ายโต๊ะทำงานจากด้านหน้าไปห้องข้างใน ขอความอนุเคร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
940 SB1901001 ทิพวรรณ ภูฆัง วันที่แจ้ง : 02 มกราคม 2562 เวลา : 12:00:49.000
อาการ : ติดตั้งปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 มกราคม 2562 02 มกราคม 2562 02 มกราคม 2562
941 HT1901001 อรุณี ชัยศรี วันที่แจ้ง : 02 มกราคม 2562 เวลา : 09:43:03.000
อาการ : เครื่องฉาย ห้อง 23410 สั่งเปลี่ยนจากฉายภาพทึบ เป็น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 มกราคม 2562 03 มกราคม 2562 03 มกราคม 2562
942 WK1812037 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 28 ธันวาคม 2561 เวลา : 11:42:27.000
อาการ : ติดตั้ง hub ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
943 HT1812023 นุชศจี สำเภาลอย วันที่แจ้ง : 27 ธันวาคม 2561 เวลา : 17:36:24.000
อาการ : ลงระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่ / เครื่องคอมพิวเตอร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 มกราคม 2562 03 มกราคม 2562 03 มกราคม 2562
944 WK1812036 สุวัชร ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 27 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:23:43.000
อาการ : ไฟไม่เข้าโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 27 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561
945 WK1812035 บุญญารัตน์ ฤาชา วันที่แจ้ง : 27 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:15:53.000
อาการ : ภาพฉายสไลด์สั่น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 27 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561
946 WK1812034 ภิญญดา รื่นสุข วันที่แจ้ง : 27 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:08:44.000
อาการ : สาย vga ไม่ดี...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 27 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561
947 WK1812033 วสุธิดา นุริตมนต์ วันที่แจ้ง : 27 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:04:16.000
อาการ : ภาพไม่ออกโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 27 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561
948 SB1812004 สุรศักดิ์ จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 26 ธันวาคม 2561 เวลา : 16:19:44.000
อาการ : เข้าวิโด้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 26 ธันวาคม 2561 26 ธันวาคม 2561
949 WK1812032 ดิษฐพล มั่นธรรม วันที่แจ้ง : 26 ธันวาคม 2561 เวลา : 13:40:09.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์ไม่แสดงผล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 ธันวาคม 2561 26 ธันวาคม 2561 26 ธันวาคม 2561
950 HT1812022 วันวิสา กลิ่นบำรุง วันที่แจ้ง : 26 ธันวาคม 2561 เวลา : 11:09:48.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ค้าง เปิดใช้งานไปสักพักจะค้างจนทำงานต่อ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
951 WK1812030 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 26 ธันวาคม 2561 เวลา : 11:05:41.000
อาการ : ไฟช็อตเครื่องคอมพิวเตอร์ เสียบไฟแล้วไม่เข้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 ธันวาคม 2561 26 ธันวาคม 2561 26 ธันวาคม 2561
952 WK1812029 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 26 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:09:13.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เวลาที่เปิดไฟล์สอน ไม่เกิน 10 นาที เครื...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 ธันวาคม 2561 26 ธันวาคม 2561 26 ธันวาคม 2561
953 WK1812028 วันเพ็ญ กลิ่นพานิช วันที่แจ้ง : 25 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:38:51.000
อาการ : อุปกรณ์ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
954 WK1812027 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 24 ธันวาคม 2561 เวลา : 11:44:19.000
อาการ : เสียงคอมพิวเตอร์ไม่ดัง ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 24 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561
955 HT1812020 เอมอร บุญคชา วันที่แจ้ง : 24 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:23:51.000
อาการ : หน้าจอไม่ติดแต่เคสทำงานปกติหน้าจอขึ้นคำว่า no sing...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561
956 WK1812026 อภิชยา นิเวศน์ วันที่แจ้ง : 22 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:54:18.000
อาการ : ไมค์ไม่ดังสายเสียงไม่มี...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561
957 WK1812025 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 21 ธันวาคม 2561 เวลา : 19:47:33.000
อาการ : ภาพฉายจากโปรเจอเตอร์ออกเป็นสีเหลืองหน้าจอไม่ชัดค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 27 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561 27 ธันวาคม 2561
958 WK1812024 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 21 ธันวาคม 2561 เวลา : 19:43:36.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
959 SB1812003 สุรศักดิ์ จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 21 ธันวาคม 2561 เวลา : 16:14:45.000
อาการ : ลงวินโด้คอม pc...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561
960 WK1812023 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 21 ธันวาคม 2561 เวลา : 15:19:22.000
อาการ : office 2013 ให้ นศ....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561
961 WK1812022 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 21 ธันวาคม 2561 เวลา : 14:27:19.000
อาการ : ภาพไม่ออกโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561
962 HT1812018 ปวีณา เชิดสุข วันที่แจ้ง : 20 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:47:54.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561
963 WK1812021 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 20 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:40:43.000
อาการ : คอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561
964 HT1812017 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 12:59:35.000
อาการ : ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมไลน์ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 20 ธันวาคม 2561 20 ธันวาคม 2561 20 ธันวาคม 2561
965 WK1812020 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 12:27:32.000
อาการ : ไฟติดๆดีบๆ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 ธันวาคม 2561 19 ธันวาคม 2561 19 ธันวาคม 2561
966 HT1812016 ปวีณา เชิดสุข วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:34:24.000
อาการ : เครื่อง Restart ตัวเอง หน้าจอขึ้นสีนำ้เงิน เป็นประ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 19 ธันวาคม 2561 19 ธันวาคม 2561
967 HT1812015 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:26:34.000
อาการ : แชร์ Printer ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 19 ธันวาคม 2561 19 ธันวาคม 2561 20 ธันวาคม 2561
968 NB1812007 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:47:59.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมwi fi ได้ เอกสารที่downloadมาที่เค...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
969 NB1812006 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:46:03.000
อาการ : ใช้เครื่องอยู่เครื่องค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
970 NB1812005 วนิดา วงศ์บรรณาคม วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:43:43.000
อาการ : ใช้เครื่องอยู่ค้าง เครื่องเสียงมีเสียงแทรก...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
971 NB1812004 อรอนงค์ วิริยานุรักษ์นคร วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:25:13.000
อาการ : สัญญาณ wifi ใช้งานไม่ได้ สัญญาณอ่อน สวิง จนแจ้งว่า...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
972 NB1812003 อรอนงค์ วิริยานุรักษ์นคร วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:19:13.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เนื่องจากสัญญาณ wif...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
973 WK1812019 นัสมล บุตรวิเศษ วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:59:45.000
อาการ : อุปกรณ์ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 19 ธันวาคม 2561
974 HT1812014 นัสมล บุตรวิเศษ วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:49:21.000
อาการ : ใช้อุปกรณ์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
975 WK1812018 โสพิศ ทุมดี วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:44:27.000
อาการ : ไมค์ใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
976 HT1812013 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:37:35.000
อาการ : สายโปรเจ๊คเตอร์มีปัญหา ไม่connectกับคอมและวิชัว...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 19 ธันวาคม 2561 19 ธันวาคม 2561 19 ธันวาคม 2561
977 WK1812017 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 19 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:24:41.000
อาการ : โปรแจคเตอร์ไม่ขึ้นภาพ ลำโพงเสียงแตก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561 21 ธันวาคม 2561
978 WK1812015 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2561 เวลา : 13:54:09.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้อีกเครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 ธันวาคม 2561 19 ธันวาคม 2561 19 ธันวาคม 2561
979 WK1812014 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2561 เวลา : 11:12:05.000
อาการ : เดินสายอินเตอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
980 WK1812013 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2561 เวลา : 11:09:48.000
อาการ : เดินสายอินเตอร์เน็ตใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
981 SB1812002 ทิพวรรณ ภูฆัง วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2561 เวลา : 11:07:19.000
อาการ : เน็ตช้า...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
982 WK1812012 จันทนา แสนสุข วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:45:05.000
อาการ : เดินสาย Lan 6จุด แชร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
983 WK1812011 บุษกร บุญช่วย วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:43:28.000
อาการ : Voip เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
984 WK1812010 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:42:15.000
อาการ : โปรเจอเตอร์?ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
985 HT1812012 ฐิติรัตน์ ฤกษ์ศรีรี วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:31:47.000
อาการ : ติดตั้งปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 18 ธันวาคม 2561 19 ธันวาคม 2561 19 ธันวาคม 2561
986 WK1812009 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:23:34.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ โปรเจคเตอร์ไม่ขึ้นภาพ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
987 NB1812002 ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน วันที่แจ้ง : 18 ธันวาคม 2561 เวลา : 08:15:37.000
อาการ : ฉากรับภาพจากโปรเจคเตอร์เสีย ไม่เคลื่อนตัวลงมาเมื่อ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
988 WK1812008 กอบชัย เมฆดี วันที่แจ้ง : 17 ธันวาคม 2561 เวลา : 13:34:34.000
อาการ : จอภาพโปรเจเตอร์ไม่ต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 ธันวาคม 2561 17 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
989 WK1812007 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 17 ธันวาคม 2561 เวลา : 11:57:19.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 ธันวาคม 2561 17 ธันวาคม 2561 17 ธันวาคม 2561
990 WK1812006 นัทธี เพชรบุรี วันที่แจ้ง : 14 ธันวาคม 2561 เวลา : 16:08:53.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 ธันวาคม 2561 14 ธันวาคม 2561 14 ธันวาคม 2561
991 HT1812010 นุชรินทร์ ศรีสังข์ วันที่แจ้ง : 06 ธันวาคม 2561 เวลา : 12:11:55.000
อาการ : โน๊ตบุค เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 ธันวาคม 2561
992 WK1812005 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 06 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:18:06.000
อาการ : ใช้อินเตอร์เน็ตและปริ้นงาน ไม่ได้ครับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 ธันวาคม 2561 06 ธันวาคม 2561 14 ธันวาคม 2561
993 HT1812008 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 06 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:08:13.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์แสดงผลให้โทนสีเหลืองทั้งภาพ ไม่แน่ใจว่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 ธันวาคม 2561 06 ธันวาคม 2561 06 ธันวาคม 2561
994 HT1812007 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 06 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:05:29.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์แสดงผลฉายออกมาให้โทนสีเหลืองทั้งหน้าจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 ธันวาคม 2561 06 ธันวาคม 2561 06 ธันวาคม 2561
995 HT1812006 ปัญชลิกา ภู่มณี วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2561 เวลา : 15:37:41.000
อาการ : เจ้าหน้าที่มาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารและไม่สามารถปริ้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 ธันวาคม 2561 06 ธันวาคม 2561 06 ธันวาคม 2561
996 HT1812005 ทักษญา พลอยอิ่ม วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2561 เวลา : 12:49:11.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์เดินสาย Lan เชื่อต่อเครื่องถ่ายเอก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 ธันวาคม 2561 06 ธันวาคม 2561 06 ธันวาคม 2561
997 NB1812001 อรอนงค์ วิริยานุรักษ์นคร วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2561 เวลา : 11:28:11.000
อาการ : สัญญาณอินเตอร์เน็ตมาไม่ถึง พบสายสัญญาณถูกวางทิ้งไว...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
998 HT1812004 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:58:18.000
อาการ : ลงโปรแกรม ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 04 ธันวาคม 2561 04 ธันวาคม 2561 04 ธันวาคม 2561
999 SB1812001 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:30:35.000
อาการ : ลงวินโด้ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 04 ธันวาคม 2561 04 ธันวาคม 2561 04 ธันวาคม 2561
1000 WK1812004 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:10:58.000
อาการ : จอประมวลผลมีอาการวูบ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
1001 WK1812003 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 04 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:10:57.000
อาการ : จอประมวลผลมีอาการวูบ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
1002 HT1812003 ธินินทร ชำนาญกุล วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2561 เวลา : 15:22:43.000
อาการ : ปริ้นเอกสารแล้ว เป็นเส้น Epson L210...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 ธันวาคม 2561 03 ธันวาคม 2561 03 ธันวาคม 2561
1003 WK1812002 ศิรินยา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:45:09.000
อาการ : ไม่สามารถเชื่อมต่อการพิมพ์ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 03 ธันวาคม 2561 03 ธันวาคม 2561 03 ธันวาคม 2561
1004 HT1812002 ณัฎฐา สุขเกษม วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:31:51.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมป้ายไฟวิ่งได้ รบกวนตรวจสอบด้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 ธันวาคม 2561 03 ธันวาคม 2561 03 ธันวาคม 2561
1005 HT1812001 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 03 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:09:51.000
อาการ : แชร์ระบบงานสารบรรณคณะ แชร์ Printer และลงโปรแกรม SP...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 03 ธันวาคม 2561 03 ธันวาคม 2561 04 ธันวาคม 2561
1006 WK1812001 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 01 ธันวาคม 2561 เวลา : 10:42:57.000
อาการ : ภาพไม่ออกที่โปรเจ็คเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 ธันวาคม 2561 01 ธันวาคม 2561 01 ธันวาคม 2561
1007 WK1811056 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:36:28.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 30 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
1008 WK1811055 นพมัลลี เตชาวัชร์นานนท์ วันที่แจ้ง : 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:05:57.000
อาการ : ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ รวมถึงการสั่งปริ้นงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
1009 WK1811054 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 15:02:20.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตอาคาร 6 ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2561
1010 WK1811053 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:54:04.000
อาการ : vsio 2010 .ให้นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 29 พฤศจิกายน 2561 29 พฤศจิกายน 2561 29 พฤศจิกายน 2561
1011 WK1811052 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:53:01.000
อาการ : vsio 2007 ให้ นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 29 พฤศจิกายน 2561 29 พฤศจิกายน 2561 29 พฤศจิกายน 2561
1012 HT1811015 วันวิสา กลิ่นบำรุง วันที่แจ้ง : 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:23:53.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ค้าง ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 03 ธันวาคม 2561 03 ธันวาคม 2561 03 ธันวาคม 2561
1013 HT1811014 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 10:50:51.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ค้างเป็นระยะ ไม่สามารถใช้งานอย่างต่อเนื...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 พฤศจิกายน 2561 28 พฤศจิกายน 2561 28 พฤศจิกายน 2561
1014 SB1811012 สุรศักดิ์ จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:08:00.000
อาการ : เน็ตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 28 พฤศจิกายน 2561 28 พฤศจิกายน 2561 28 พฤศจิกายน 2561
1015 WK1811051 ธัญชนก ภู่สละ วันที่แจ้ง : 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 08:56:42.000
อาการ : ฮาร์ดดิสมีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 29 พฤศจิกายน 2561 29 พฤศจิกายน 2561 29 พฤศจิกายน 2561
1016 WK1811050 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 13:57:53.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 23 พฤศจิกายน 2561 23 พฤศจิกายน 2561
1017 WK1811049 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:35:42.000
อาการ : ลงโปรแกรมให้ นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 23 พฤศจิกายน 2561 23 พฤศจิกายน 2561 23 พฤศจิกายน 2561
1018 WK1811048 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:40:26.000
อาการ : ลงoffice 2013 ให้ นศ....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 พฤศจิกายน 2561 22 พฤศจิกายน 2561 22 พฤศจิกายน 2561
1019 SB1811011 นิตยา แจ้งประจักษ์ วันที่แจ้ง : 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 13:22:05.000
อาการ : เครื่องปริ้นสั่งปร้ินไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 พฤศจิกายน 2561 22 พฤศจิกายน 2561 22 พฤศจิกายน 2561
1020 WK1811047 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 12:14:11.000
อาการ : ลงspss ให้นศ. 2เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 พฤศจิกายน 2561 22 พฤศจิกายน 2561 22 พฤศจิกายน 2561
1021 SB1811010 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 08:15:58.000
อาการ : เครื่องรีสตาสเอง และติดไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 22 พฤศจิกายน 2561 22 พฤศจิกายน 2561 22 พฤศจิกายน 2561
1022 HT1811013 ธินินทร ชำนาญกุล วันที่แจ้ง : 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 10:07:23.000
อาการ : ติดตั้งปริ้นเตอร์ใหม่ 1 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 พฤศจิกายน 2561 21 พฤศจิกายน 2561 21 พฤศจิกายน 2561
1023 WK1811046 อุปริฏฐา อินทรสาด วันที่แจ้ง : 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 13:21:29.000
อาการ : หน้าจอขึ้นว่าไม่มีสัญญาณ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561
1024 WK1811045 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 12:52:10.000
อาการ : ลงspss นศ.3เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 19 พฤศจิกายน 2561 19 พฤศจิกายน 2561 19 พฤศจิกายน 2561
1025 HT1811012 สิริพร เรืองสุรัตน์ วันที่แจ้ง : 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:47:08.000
อาการ : Blue Screen...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561
1026 WK1811044 นพมัลลี เตชาวัชร์นานนท์ วันที่แจ้ง : 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 10:38:16.000
อาการ : ปัญหาการใช้งาน internet ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 19 พฤศจิกายน 2561 19 พฤศจิกายน 2561 19 พฤศจิกายน 2561
1027 WK1811043 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 13:52:14.000
อาการ : ลง windows ให้นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 พฤศจิกายน 2561 17 พฤศจิกายน 2561
1028 WK1811042 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:17:12.000
อาการ : ลงฟอร์นให้นักศึกษา 2เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 พฤศจิกายน 2561 17 พฤศจิกายน 2561 17 พฤศจิกายน 2561
1029 WK1811041 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:34:37.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา 2เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561
1030 HT1811011 สุดารัตน์ อ่ำปั้น วันที่แจ้ง : 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:05:44.000
อาการ : เข้าใช้งานอีเมล์ (hotmail) ไม่ได้ ซึ่งนำอีเมล์คนอื...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561
1031 SB1811009 ศิวะพร วัฒนกุล วันที่แจ้ง : 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 10:45:03.000
อาการ : Office ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 16 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561
1032 WK1811040 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 10:02:37.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561
1033 WK1811039 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:21:29.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561
1034 WK1811038 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:11:18.000
อาการ : ต่อสัญญาณ wifi ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561 16 พฤศจิกายน 2561
1035 WK1811037 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 16:11:46.000
อาการ : ลง window ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 พฤศจิกายน 2561 22 พฤศจิกายน 2561 22 พฤศจิกายน 2561
1036 WK1811036 ฐิติมา กลิ่นระคนธ์ วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 15:27:15.000
อาการ : Microsoft office ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561
1037 WK1811035 บุษกร บุญช่วย วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 13:36:51.000
อาการ : เครื่องปริ้น ปริ้นออกมาเอง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 15 พฤศจิกายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561
1038 WK1811034 ธัญชนก ภู่สละ วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 12:00:09.000
อาการ : เครื่องสำรองไฟเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561
1039 WK1811033 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:53:53.000
อาการ : ติดตั้ง spss ให้ นศ.1เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 15 พฤศจิกายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561
1040 SB1811008 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 10:56:01.000
อาการ : แจ้งแทน |||| ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 15 พฤศจิกายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561
1041 NB1811006 ทรงศรี ทองโปร่ง วันที่แจ้ง : 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 10:59:47.000
อาการ : สัญญาณโทรศัพท์ขาดๆ หายๆ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 14 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561
1042 WK1811031 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 10:14:20.000
อาการ : หน้าจอหน้าห้องไม่ฉายภาพครับ ตอนนี้ ระบบเรียบร้อยแล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561
1043 WK1811030 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:37:12.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561
1044 WK1811029 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:13:55.000
อาการ : spss 1 เครื่อง นศ....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 13 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561
1045 WK1811028 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 16:26:30.000
อาการ : ไฟไม่เข้า ถ่ายเอกสารไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 13 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561
1046 WK1811027 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 16:24:56.000
อาการ : print เป็นรอบ เส้นดำ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 13 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561
1047 WK1811026 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 16:23:20.000
อาการ : ไฟไม่เข้า printงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 13 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561
1048 WK1811025 สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 16:21:20.000
อาการ : ไฟไม่เข้า ถ่ายไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 13 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561
1049 HT1811010 สุภัทรา วิลามาศ วันที่แจ้ง : 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 13:20:23.000
อาการ : ลง window ใหม่ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 12 พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561 27 พฤศจิกายน 2561
1050 HT1811009 วรรษา พรหมศิลป์ วันที่แจ้ง : 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:43:07.000
อาการ : ลงโปรแกรม office window Word excle powerpoint แล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 12 พฤศจิกายน 2561 19 พฤศจิกายน 2561 19 พฤศจิกายน 2561
1051 SB1811007 ธันยพร อุดม วันที่แจ้ง : 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 10:06:24.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 12 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561 13 พฤศจิกายน 2561
1052 WK1811024 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:36:10.000
อาการ : สายvgaหลุด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 12 พฤศจิกายน 2561 12 พฤศจิกายน 2561 12 พฤศจิกายน 2561
1053 WK1811023 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 16:15:48.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม spss ให้นศ. 2 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 พฤศจิกายน 2561 09 พฤศจิกายน 2561 09 พฤศจิกายน 2561
1054 WK1811022 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 12:59:05.000
อาการ : ลงโปรแกรมวีดีโอเพื่อใช้ในการเรียนการสอน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 พฤศจิกายน 2561 09 พฤศจิกายน 2561 09 พฤศจิกายน 2561
1055 WK1811021 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 12:12:40.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม spss ให้นศ. 1 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 พฤศจิกายน 2561 09 พฤศจิกายน 2561 09 พฤศจิกายน 2561
1056 SB1811006 รุจิโรจน์ บุญเรืองรอด วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:53:59.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 09 พฤศจิกายน 2561 09 พฤศจิกายน 2561 09 พฤศจิกายน 2561
1057 SB1811006 รุจิโรจน์ บุญเรืองรอด วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:53:59.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 09 พฤศจิกายน 2561
1058 HT1811008 พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา วันที่แจ้ง : 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:24:37.000
อาการ : ซื้อคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์มาใหม่ ขอความอนุเคราะห...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 12 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561
1059 WK1811020 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 19:38:12.000
อาการ : ระบบไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ระบบทะเบียนน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
1060 HT1811007 วิภา ธรรมจารี วันที่แจ้ง : 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:52:39.000
อาการ : คอมพ์วเตอร์ค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561
1061 WK1811019 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:29:01.000
อาการ : ลง office 2013. ให้นศ. 1 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561
1062 WK1811017 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:26:43.000
อาการ : ติดตั้ง spss ให้ นศ. 1 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561
1063 SB1811005 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 10:58:31.000
อาการ : เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561
1064 HT1811006 เอกชัย นาคถนอม วันที่แจ้ง : 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 10:15:45.000
อาการ : เวลาปริ้นหมึกเปื้อนด้านข้างของกระดาษ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561
1065 WK1811015 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 16:43:10.000
อาการ : หน้าจอเครื่องฉายไม่แสดงภาพ ไม่มีเม้าส์ เจ้าหน้าที่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
1066 WK1811012 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:33:34.000
อาการ : ลงวินโดใหม่และโปรแกรมที่ต้องการ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 พฤศจิกายน 2561 07 พฤศจิกายน 2561 07 พฤศจิกายน 2561
1067 WK1811011 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:24:26.000
อาการ : ฟอนต์ cordia ตัวหนาใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 07 พฤศจิกายน 2561 07 พฤศจิกายน 2561 07 พฤศจิกายน 2561
1068 WK1811010 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:09:08.000
อาการ : ระบบเสียงขัดข้อง หน้าจอคอมพิวเตอร์ซีด เจ้าหน้าที่แ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561
1069 WK1811009 ประเสริฐ ปุระชาติ วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:44:36.000
อาการ : เครื่องปริ้นใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 พฤศจิกายน 2561 07 พฤศจิกายน 2561 07 พฤศจิกายน 2561
1070 HT1811005 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 08:49:40.000
อาการ : เครื่องปริ้นงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561 08 พฤศจิกายน 2561
1071 HT1811005 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 08:49:40.000
อาการ : เครื่องปริ้นงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 08 พฤศจิกายน 2561
1072 NB1811005 พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 15:41:10.000
อาการ : ลง OS ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561
1073 NB1811004 สุธิษา เละเซ็น วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 15:39:55.000
อาการ : ลง OS ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561
1074 SB1811004 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:52:49.000
อาการ : Office ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561
1075 SB1811003 ศุภัชชา สิงห์หอม วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 08:57:14.000
อาการ : เข้าเว็บกยศ ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561
1076 WK1811008 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 08:47:58.000
อาการ : รีโมทไม่มีถ่าน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561
1077 WK1811007 นิตยา ปุระชาติ วันที่แจ้ง : 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 08:40:59.000
อาการ : โปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561
1078 WK1811006 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 15:54:46.000
อาการ : spss ให้นศ. 1 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 พฤศจิกายน 2561 05 พฤศจิกายน 2561 05 พฤศจิกายน 2561
1079 HT1811004 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 15:15:20.000
อาการ : ลงโปรแกรม nero และ drive file stream...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 05 พฤศจิกายน 2561 05 พฤศจิกายน 2561 05 พฤศจิกายน 2561
1080 WK1811005 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:24:20.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 05 พฤศจิกายน 2561 05 พฤศจิกายน 2561 05 พฤศจิกายน 2561
1081 WK1811004 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:55:11.000
อาการ : ติดตั้ง spss ให้นศ. 4 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 02 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561
1082 WK1811003 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:50:02.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา 4เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 02 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561
1083 NB1811003 ณัฎฐณิชา ลิ่มพิพิธสุวรรณ วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:11:01.000
อาการ : เปิดไฟล์ pdf ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 02 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561
1084 WK1811002 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 10:03:19.000
อาการ : เครื่องเสียงใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 05 พฤศจิกายน 2561 05 พฤศจิกายน 2561 05 พฤศจิกายน 2561
1085 WK1811001 ศศินันท์ ศาสตร์สาระ วันที่แจ้ง : 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:02:04.000
อาการ : คอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 02 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561
1086 HT1811003 ชัยสิริ ปรีดา วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 15:09:15.000
อาการ : ลงwindowsใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561
1087 HT1811002 วรารัตน์ ไทยประยูร วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:27:36.000
อาการ : เนื่องย้ายเจ้าหน้าที่ทำงานติดตั้งไดร์เวอร์ปริ้นเตอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561
1088 NB1811002 กัลยา ตันมณี วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 13:47:51.000
อาการ : ลง window7+office...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 01 พฤศจิกายน 2561 01 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561
1089 NB1811001 กัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:41:50.000
อาการ : เครื่องปริ้นส์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 02 พฤศจิกายน 2561
1090 SB1811002 ขนิษฐา ดำรงกุล วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 11:02:31.000
อาการ : คอมบู๊ตเข้าวินโดว์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 01 พฤศจิกายน 2561 01 พฤศจิกายน 2561 01 พฤศจิกายน 2561
1091 SB1811001 รุจิโรจน์ บุญเรืองรอด วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:56:22.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้ อินเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 01 พฤศจิกายน 2561 01 พฤศจิกายน 2561 01 พฤศจิกายน 2561
1092 HT1811001 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 09:27:07.000
อาการ : แจ้งซ่อมไปวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ในระบบขึ้นว่าดำเนิ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 01 พฤศจิกายน 2561 02 พฤศจิกายน 2561
1093 WK1810045 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:50:32.000
อาการ : เครื่องใช้งานไม่ได้ ไม่เข้า Windows...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561
1094 WK1810044 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:42:52.000
อาการ : ใช้งานไม่ได้ ไม่เข้า Windows...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561
1095 WK1810043 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:40:15.000
อาการ : เปิดเครื่องไม่ติดค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561
1096 WK1810042 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:36:58.000
อาการ : เครื่องขึ้น Start windows Normally แต่เมื่อกด Ente...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561 06 พฤศจิกายน 2561
1097 WK1810041 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 13:08:44.000
อาการ : ผู้ใช้เดิม ใส่Passwordไว้ไม่สามารถเข้าไปได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
1098 HT1810028 วรรณา ขันธชัย วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 12:50:33.000
อาการ : เปิด office ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 31 ตุลาคม 2561 01 พฤศจิกายน 2561 01 พฤศจิกายน 2561
1099 WK1810040 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:01:57.000
อาการ : ไมโครโฟนเสียใช้งานไม่ได้ครับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
1100 WK1810039 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:56:39.000
อาการ : ไฟล์ในเครื่องเปลี่ยนเป็นPDFทั้งหมดที่โหลดมาไม่วามา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
1101 WK1810038 ฐิติพัฒน์ สุดจิตต์ วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:50:05.000
อาการ : ย้ายห้องลงมา รบกวนติดตั้งปริ้นเตอร์ และตรวจสอบการท...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
1102 WK1810037 ปราชญ์ พวงเงิน วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:40:19.000
อาการ : เครื่องติดไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
1103 WK1810036 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 31 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:20:10.000
อาการ : ติดตั้ง spss ให้ นศ 1 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
1104 NB1810007 ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2561 เวลา : 19:08:54.000
อาการ : เคยแจ้งไปแล้วเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 61 แต่ยังไม่ได้ร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
1105 WK1810035 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2561 เวลา : 13:58:13.000
อาการ : ลง office 2013 และ office 2016 ให้นศ 2 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561
1106 HT1810027 ชาลินี ขันธมาศ วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:48:51.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561
1107 WK1810034 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:38:41.000
อาการ : ติดตั้ง spss ให้ นศ 3 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561
1108 HT1810026 กันยา นวนพิจิตร์ วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:36:50.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่ และ สอนวิธีการใช้งาน Drive file stre...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561
1109 SB1810020 นิตยา พิศเพียร วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:29:15.000
อาการ : เครื่องรีสตาจเอง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561
1110 WK1810033 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:18:52.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561
1111 HT1810025 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 30 ตุลาคม 2561 เวลา : 08:31:34.000
อาการ : เครื่องปริ้นงานไม่ได้และแชร์เครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561
1112 HT1810024 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 29 ตุลาคม 2561 เวลา : 15:48:13.000
อาการ : คอมค้างบ่อย ต้องกดปิดเปิดใหม่ถึงจะใช้งานได้ ต้องก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 29 ตุลาคม 2561 29 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
1113 SB1810019 นิตยา แจ้งประจักษ์ วันที่แจ้ง : 29 ตุลาคม 2561 เวลา : 15:28:14.000
อาการ : เครื่องติดไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2561
1114 WK1810032 อุปริฏฐา อินทรสาด วันที่แจ้ง : 29 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:43:34.000
อาการ : หน้าจอเป็นสีฟ้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 29 ตุลาคม 2561 29 ตุลาคม 2561 29 ตุลาคม 2561
1115 HT1810023 ชวนพิศ เปรมกมล วันที่แจ้ง : 29 ตุลาคม 2561 เวลา : 12:42:02.000
อาการ : อาการโปรแกรมใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 29 ตุลาคม 2561 29 ตุลาคม 2561 29 ตุลาคม 2561
1116 WK1810031 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 26 ตุลาคม 2561 เวลา : 13:09:27.000
อาการ : 1.จอโปรเจคเตอร์ ไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ 2.จอโ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
1117 SB1810018 เครือมาส วงษ์สุวรรณ วันที่แจ้ง : 26 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:53:10.000
อาการ : ใช้เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 26 ตุลาคม 2561 26 ตุลาคม 2561 26 ตุลาคม 2561
1118 HT1810021 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 26 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:30:50.000
อาการ : เครื่องปริ๊นท์เตอร์ ปริ๊นท์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 30 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561
1119 WK1810030 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 25 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:44:05.000
อาการ : ติดตั้ง vsio ให้ นศ....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 ตุลาคม 2561 25 ตุลาคม 2561 25 ตุลาคม 2561
1120 WK1810029 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 25 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:52:06.000
อาการ : ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
1121 WK1810028 พิมพ์ลดา ตรีวุธ วันที่แจ้ง : 25 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:35:42.000
อาการ : WIFI ของมหาวิทยาลัยใช้ไม่ได้ มันขึ้นว่าไม่สามารถรถ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 ตุลาคม 2561 26 ตุลาคม 2561 26 ตุลาคม 2561
1122 SB1810017 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 24 ตุลาคม 2561 เวลา : 15:42:53.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้......
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 25 ตุลาคม 2561 25 ตุลาคม 2561 26 ตุลาคม 2561
1123 HT1810020 พรวิภา กลิ่นทอง วันที่แจ้ง : 24 ตุลาคม 2561 เวลา : 15:32:32.000
อาการ : โปรแกรม BR Post...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561
1124 HT1810019 สุบิน เอกจิตต์ วันที่แจ้ง : 24 ตุลาคม 2561 เวลา : 13:49:19.000
อาการ : ไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561
1125 SB1810016 กัญวรา โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 24 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:08:49.000
อาการ : คอมพิวเตอร์pc เข้าวิโด้ไม่ได้ โปรเเกรมระบบทะเบีย...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 24 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561
1126 SB1810015 วิรดา ปริญญาวโรดม วันที่แจ้ง : 24 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:03:51.000
อาการ : โปรเเกรมมีปัญหาใช้งานไม่ได้คอม Pc...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 24 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561
1127 SB1810014 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 24 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:43:28.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ Pc รีสตาร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 24 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561
1128 SB1810013 สิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล วันที่แจ้ง : 24 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:39:16.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 24 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561
1129 HT1810018 สุบิน เอกจิตต์ วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2561 เวลา : 15:42:13.000
อาการ : ลงวินโดวใหม่ เนื่องจากไวรัสลงเยอะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561
1130 HT1810017 นุชจรีย์ ชูศรีวัน วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2561 เวลา : 15:33:44.000
อาการ : ลงโปรแกรมย่อขนาด PDF , ลงโปรแกรม Google Drive File...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561
1131 SB1810012 วารณี เสือเมือง วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:27:46.000
อาการ : ลงวินโดว์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561
1132 WK1810027 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2561 เวลา : 12:27:48.000
อาการ : นศเอาโน๊ตบุ๊กมาให้แบ่งไดว์ ลงสแกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561
1133 WK1810026 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2561 เวลา : 12:26:36.000
อาการ : spss v. 17 นศ 1 เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561
1134 WK1810025 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2561 เวลา : 12:25:24.000
อาการ : spss นศ....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561
1135 WK1810024 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:20:12.000
อาการ : เปิด เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561
1136 WK1810023 พงศกร เอี่ยมสอาด วันที่แจ้ง : 22 ตุลาคม 2561 เวลา : 08:38:35.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ขึ้นจอสีฟ้า และรีสตาร์ทตลอดเวลา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561
1137 NB1810006 ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ วันที่แจ้ง : 18 ตุลาคม 2561 เวลา : 11:55:10.000
อาการ : ห้องเรียน 13106 (ชั้นลอย)เดิมต่อกล่องเชื่อมสัญญาญ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
1138 WK1810022 ปราชญ์ พวงเงิน วันที่แจ้ง : 18 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:21:37.000
อาการ : เครื่องปริ้นใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 ตุลาคม 2561 18 ตุลาคม 2561 18 ตุลาคม 2561
1139 HT1810016 รัตติกาล เส้นขาว วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:23:59.000
อาการ : ติดไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 18 ตุลาคม 2561 18 ตุลาคม 2561 18 ตุลาคม 2561
1140 WK1810021 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2561 เวลา : 11:02:29.000
อาการ : ลง office ให้นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561
1141 WK1810020 ศศิธร เพียรอ้อย วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:05:33.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้น 3เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561
1142 WK1810019 นาตยา ภูมิโคกรักษ์ วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:03:05.000
อาการ : เน็ตเล่นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561
1143 NB1810005 ชลลดา ทวีคูณ วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:12:14.000
อาการ : เครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าวินโดว์ไม่ได้ พอเข้าได้ใช้ง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561
1144 WK1810018 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2561 เวลา : 08:29:21.000
อาการ : ลงไดร์เวอร์เครื่องสแกน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561
1145 WK1810017 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2561 เวลา : 08:14:37.000
อาการ : เสียงไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561
1146 HT1810014 นุชรินทร์ ศรีสังข์ วันที่แจ้ง : 17 ตุลาคม 2561 เวลา : 08:04:21.000
อาการ : ปริ้นเอกสารไม่ออก เครื่องปริ้นขึ้นสถานะออฟไลน์ แต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 18 ตุลาคม 2561 18 ตุลาคม 2561 18 ตุลาคม 2561
1147 SB1810011 ยอดชาย สิงห์ทอง วันที่แจ้ง : 16 ตุลาคม 2561 เวลา : 16:06:22.000
อาการ : ลงวินโดว์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561
1148 WK1810016 จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร วันที่แจ้ง : 16 ตุลาคม 2561 เวลา : 12:37:43.000
อาการ : ติดตั้ง SPSS นศ....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561
1149 WK1810015 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 16 ตุลาคม 2561 เวลา : 12:19:39.000
อาการ : ลง spss ให้นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561
1150 WK1810014 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 16 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:59:08.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561
1151 WK1810013 นัทธี เพชรบุรี วันที่แจ้ง : 16 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:55:10.000
อาการ : คอมใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561
1152 HT1810013 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 16 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:43:39.000
อาการ : ปริ้นงานไม่ได้ลงโปรแกรมใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 18 ตุลาคม 2561 19 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561
1153 WK1810012 เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ วันที่แจ้ง : 16 ตุลาคม 2561 เวลา : 07:50:23.000
อาการ : หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ติด (จอดำ)...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
1154 SB1810010 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 12 ตุลาคม 2561 เวลา : 16:20:59.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ไฟไม่เข้าเครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
1155 HT1810012 ปทิตตา ชินประหัษฐ์ วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2561 เวลา : 16:12:48.000
อาการ : จอดำมีภาษาอังกฤษเข้า ไม่เข้า windows...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 12 ตุลาคม 2561 12 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561
1156 WK1810011 ผกาแก้ว บุญวาส วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:14:19.000
อาการ : ลงโปรแกรม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 11 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561
1157 SB1810009 นาถยา ผิวอ่อน วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2561 เวลา : 13:26:42.000
อาการ : ไดร์ C เต็ม...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 11 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561
1158 SB1810008 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2561 เวลา : 11:47:37.000
อาการ : 1. ระบบ wifi ไม่เสถียร (ด่วน) 2. เดินสายอินเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 12 ตุลาคม 2561 12 ตุลาคม 2561 12 ตุลาคม 2561
1159 SB1810007 วิรดา ปริญญาวโรดม วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:21:31.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 11 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561
1160 WK1810010 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 11 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:18:44.000
อาการ : ใส่คีย์ win 10 64 bit pro office pro 2013 ให้นศ....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 11 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561
1161 HT1810011 วรรณภา ใหญ่มาก วันที่แจ้ง : 10 ตุลาคม 2561 เวลา : 15:48:34.000
อาการ : เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 11 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561 11 ตุลาคม 2561
1162 HT1810010 รุ่งเรือง ธารีสรรค์ วันที่แจ้ง : 10 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:40:21.000
อาการ : ไม่เข้า windows ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 10 ตุลาคม 2561 10 ตุลาคม 2561 12 ตุลาคม 2561
1163 NB1810004 ส้มลิ้ม ครุฑวิลัย วันที่แจ้ง : 10 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:31:24.000
อาการ : ปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 10 ตุลาคม 2561 10 ตุลาคม 2561 10 ตุลาคม 2561
1164 WK1810009 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 10 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:35:56.000
อาการ : ลงวินโดว์ ให้ นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 10 ตุลาคม 2561 10 ตุลาคม 2561 10 ตุลาคม 2561
1165 NB1810003 ประวิทย์ ตฤณรัชตเมธี วันที่แจ้ง : 10 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:53:26.000
อาการ : ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ท ไม่มีระบบเครือข่ายอินเตอร...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
1166 SB1810006 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 09 ตุลาคม 2561 เวลา : 15:00:09.000
อาการ : เปิดexel ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561
1167 SB1810005 นาถยา ผิวอ่อน วันที่แจ้ง : 09 ตุลาคม 2561 เวลา : 13:56:57.000
อาการ : เปลื่ยนถ่านใบอ๊อด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561
1168 SB1810004 รุจิโรจน์ บุญเรืองรอด วันที่แจ้ง : 09 ตุลาคม 2561 เวลา : 13:20:37.000
อาการ : คอมรีสตาร์ท...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561
1169 HT1810009 ยุพา บุญหล่อ วันที่แจ้ง : 09 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:41:58.000
อาการ : เครื่องปริ้น ๆ งานไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561
1170 NB1810002 ขวัญใจ พุ่มแย้ม วันที่แจ้ง : 09 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:39:38.000
อาการ : 1. เชื่อมต่อปริ้นเตอร์ไม่ได้ 2. VoIP ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561
1171 SB1810003 สุรศักดิ์ จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 09 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:48:01.000
อาการ : เข้าเน๊ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561
1172 HT1810008 เอื้อมเดือน สมร วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2561 เวลา : 16:41:01.000
อาการ : ลำโพงคอมพิวเตอร์ไม่มีเสียง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561
1173 SB1810002 สุจิต อินสว่าง วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2561 เวลา : 16:27:26.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ไดี...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 08 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561
1174 WK1810008 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2561 เวลา : 16:15:48.000
อาการ : ลงโปรแกรม visio ให้นักศึกษา ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561
1175 WK1810007 ศศิธร เพียรอ้อย วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:26:14.000
อาการ : ปริ้นเตอร์ขึ้น eror 310...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 16 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561
1176 WK1810006 พงศกร เอี่ยมสอาด วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2561 เวลา : 14:06:56.000
อาการ : เครื่องเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 08 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561
1177 WK1810005 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2561 เวลา : 13:47:02.000
อาการ : เครื่องพิมพ์ไม่สามารถแสกนได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561
1178 HT1810007 ดวงใจ เพ็ชรักษ์ วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2561 เวลา : 12:15:36.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ (เวลาส่งหน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 08 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561
1179 WK1810004 นพมัลลี เตชาวัชร์นานนท์ วันที่แจ้ง : 08 ตุลาคม 2561 เวลา : 10:15:42.000
อาการ : ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 08 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561
1180 WK1810003 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 07 ตุลาคม 2561 เวลา : 12:08:33.000
อาการ : ภาพไม่ออกจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 ตุลาคม 2561 07 ตุลาคม 2561 07 ตุลาคม 2561
1181 SB1810001 ปาริชาติ พรหมโชติ วันที่แจ้ง : 05 ตุลาคม 2561 เวลา : 15:31:22.000
อาการ : คอมใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 05 ตุลาคม 2561 05 ตุลาคม 2561 05 ตุลาคม 2561
1182 NB1810001 ภิเชฐ จันทะสีลา วันที่แจ้ง : 05 ตุลาคม 2561 เวลา : 12:13:39.000
อาการ : ระบบอินเตอร์เน็ตไม่สามามรถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561
1183 HT1810006 ชญาธร พยอม วันที่แจ้ง : 04 ตุลาคม 2561 เวลา : 17:03:53.000
อาการ : ลงโปรแกรมแสกนไวรัส ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 05 ตุลาคม 2561 05 ตุลาคม 2561 08 ตุลาคม 2561
1184 HT1810005 นิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2561 เวลา : 11:10:17.000
อาการ : ต้องการลงวินโดว์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 ตุลาคม 2561 02 ตุลาคม 2561 02 ตุลาคม 2561
1185 HT1810004 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:33:18.000
อาการ : เปิด external harddisk wd ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 03 ตุลาคม 2561 03 ตุลาคม 2561 03 ตุลาคม 2561
1186 HT1810003 วราภรณ์ ปุ้ยไทย วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:25:57.000
อาการ : โปรแกรม PDF เปิดใช้งานไม่ได้ เครื่องช้า...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 ตุลาคม 2561 02 ตุลาคม 2561 02 ตุลาคม 2561
1187 HT1810002 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 02 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:04:10.000
อาการ : ปริ้นงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 02 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561
1188 WK1810002 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2561 เวลา : 13:41:41.000
อาการ : เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ติดตั้งพร้อมลงโปรมแก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 02 ตุลาคม 2561 02 ตุลาคม 2561 03 ตุลาคม 2561
1189 HT1810001 ชวนพิศ เปรมกมล วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2561 เวลา : 11:19:29.000
อาการ : ต้องการกู้ข้อมูลจากหน้า desktop เนื่องจากไฟดับแล้ว...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 01 ตุลาคม 2561 01 ตุลาคม 2561 01 ตุลาคม 2561
1190 WK1810001 มณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง วันที่แจ้ง : 01 ตุลาคม 2561 เวลา : 09:53:49.000
อาการ : เปิดเครื่องติดแต่่ไม่มีการตอบสนอง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 01 ตุลาคม 2561 01 ตุลาคม 2561 01 ตุลาคม 2561
1191 SB1809018 นัทภณิตา วารีปาน วันที่แจ้ง : 28 กันยายน 2561 เวลา : 15:00:20.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ pcช้ามาก...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 28 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561
1192 NB1809009 กุลรวี พรหมหล้าวรรณ วันที่แจ้ง : 28 กันยายน 2561 เวลา : 11:26:23.000
อาการ : ขาดการติดตั้งสาย LAN เพื่อรองรับการทำงานของ VOIP...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 05 ตุลาคม 2561 04 ตุลาคม 2561 05 ตุลาคม 2561
1193 SB1809017 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 28 กันยายน 2561 เวลา : 10:57:59.000
อาการ : โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 28 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 03 ตุลาคม 2561
1194 SB1809016 ฐิตสิริ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 27 กันยายน 2561 เวลา : 14:58:32.000
อาการ : เข้าเน๊ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 27 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561 27 กันยายน 2561
1195 HT1809039 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 27 กันยายน 2561 เวลา : 11:33:36.000
อาการ : เปิดหนังสือที่รับหนังสือ e - doc ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 28 กันยายน 2561 01 ตุลาคม 2561 01 ตุลาคม 2561
1196 WK1809031 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 27 กันยายน 2561 เวลา : 09:21:59.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ ปิดไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 03 ตุลาคม 2561 03 ตุลาคม 2561 03 ตุลาคม 2561
1197 WK1809030 นิ่มนวล ท่าสระ วันที่แจ้ง : 26 กันยายน 2561 เวลา : 14:01:41.000
อาการ : ไม่สามารถปริ๊นเอกสารที่เครื่องถ่ายเอกสารได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 03 ตุลาคม 2561 03 ตุลาคม 2561 03 ตุลาคม 2561
1198 WK1809029 กานต์พิชชา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 26 กันยายน 2561 เวลา : 13:37:02.000
อาการ : ลงวินโดว์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561
1199 WK1809028 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 26 กันยายน 2561 เวลา : 09:13:15.000
อาการ : ภาพไม่ออกจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561
1200 WK1809027 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 26 กันยายน 2561 เวลา : 09:07:17.000
อาการ : ภาพไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561
1201 WK1809026 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 25 กันยายน 2561 เวลา : 14:46:22.000
อาการ : ลง spss...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561
1202 HT1809036 ณัฎฐา สุขเกษม วันที่แจ้ง : 25 กันยายน 2561 เวลา : 14:09:33.000
อาการ : อาคาร32...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561
1203 HT1809035 ธนัชพร ปานเนาว์ วันที่แจ้ง : 25 กันยายน 2561 เวลา : 13:53:22.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561
1204 HT1809034 อารียา ภาคสุข วันที่แจ้ง : 24 กันยายน 2561 เวลา : 16:09:07.000
อาการ : สายไมโครโฟนชำรุด ไม่สามารถต่อเข้ากับเครื่องขยายเสี...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561
1205 SB1809015 อารมณ์ พลเสน วันที่แจ้ง : 24 กันยายน 2561 เวลา : 13:08:03.000
อาการ : คอมรีสตาร์ท...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561
1206 SB1809014 อำนวย ช้างโต วันที่แจ้ง : 24 กันยายน 2561 เวลา : 10:09:27.000
อาการ : แชร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561
1207 SB1809013 อำนวย ช้างโต วันที่แจ้ง : 24 กันยายน 2561 เวลา : 10:09:24.000
อาการ : แชร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561
1208 HT1809033 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 24 กันยายน 2561 เวลา : 09:16:34.000
อาการ : ลงวินโดวส์ใหม่คะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561
1209 HT1809032 ชานิดา ไกรสมเลิศ วันที่แจ้ง : 24 กันยายน 2561 เวลา : 09:15:42.000
อาการ : สายไฟสำหรับ Case คอมพิวเตอร์หัก ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561
1210 WK1809025 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 24 กันยายน 2561 เวลา : 08:56:44.000
อาการ : ภาพไม่ออกโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561
1211 HT1809031 อุบลรัตน์ ผลสุทธิ์ วันที่แจ้ง : 24 กันยายน 2561 เวลา : 08:55:53.000
อาการ : ปริ้นเอกสารไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561
1212 WK1809024 ราตรี เอี่ยมประดิษฐ์ วันที่แจ้ง : 21 กันยายน 2561 เวลา : 13:57:01.000
อาการ : ติดตั้ง Printer...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561
1213 NB1809008 สมชาย สมโภชพิสุทธิ์ วันที่แจ้ง : 21 กันยายน 2561 เวลา : 12:37:49.000
อาการ : เครื่องขยายเสียงใช้ไม่ได้ครับ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561
1214 NB1809007 สมชาย สมโภชพิสุทธิ์ วันที่แจ้ง : 21 กันยายน 2561 เวลา : 12:36:15.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่สว่างทำให้มองไม่เห็นภาพ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561
1215 SB1809012 กัญวรา โพธิ์ทองคำ วันที่แจ้ง : 21 กันยายน 2561 เวลา : 11:57:10.000
อาการ : โหลดไดเวอร์ปริ้น ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 21 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561
1216 WK1809023 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 21 กันยายน 2561 เวลา : 10:48:38.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เครื่องเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561
1217 NB1809006 พรยุทธ สายัณต์ วันที่แจ้ง : 20 กันยายน 2561 เวลา : 14:53:06.000
อาการ : เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561
1218 WK1809022 ราตรี เอี่ยมประดิษฐ์ วันที่แจ้ง : 20 กันยายน 2561 เวลา : 14:44:05.000
อาการ : ลงโปรแกรม SPSS...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561
1219 NB1809005 ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ วันที่แจ้ง : 20 กันยายน 2561 เวลา : 14:03:47.000
อาการ : เครื่องหมายเลข 9 - 39 ไม่เห็นฮาร์ดิส / 25 รีสตาทวน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561
1220 NB1809004 ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ วันที่แจ้ง : 20 กันยายน 2561 เวลา : 13:38:46.000
อาการ : เครื่อง หมายเลข 4 ไม่เห็น ฮาร์ดดิส...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561
1221 NB1809003 ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ วันที่แจ้ง : 20 กันยายน 2561 เวลา : 13:14:51.000
อาการ : เครื่องหมายเลข 25 เข้า วินโดว์ไม่าได้ เครื่องหมาย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561
1222 SB1809011 ฐิตสิริ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 20 กันยายน 2561 เวลา : 10:11:17.000
อาการ : คอมดับ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561
1223 HT1809030 สุจิรา มากประมูล วันที่แจ้ง : 20 กันยายน 2561 เวลา : 10:06:03.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เข้าวินโดว์ไม่ได้ เครื่องช้า ขอความอนุเ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 20 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561
1224 HT1809029 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2561 เวลา : 11:31:34.000
อาการ : หน้าจอขัดข้อง ใช้ระบบไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 19 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561
1225 HT1809028 รุ้งนภา ภาคพิจารณ์ วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2561 เวลา : 10:26:45.000
อาการ : เปิดรับจดหมายทางอิเล็กทรอนิกไม่ได้ ลงโปรแกรมวินเ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 19 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561
1226 SB1809010 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2561 เวลา : 10:07:43.000
อาการ : โทรศัพท์ Voice ไม่มีสัญญาณ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
1227 HT1809026 สิรัตติกาล ภานุศร วันที่แจ้ง : 19 กันยายน 2561 เวลา : 08:54:19.000
อาการ : ลงวินโดว์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 19 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561
1228 HT1809025 อนุสรา รุ่งกลาง วันที่แจ้ง : 18 กันยายน 2561 เวลา : 16:00:09.000
อาการ : แชร์ปริ้นเตอร์ และติดตั้งหมึกเครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 18 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561
1229 HT1809024 เรืองสิน ปลื้มปั่น วันที่แจ้ง : 18 กันยายน 2561 เวลา : 15:31:46.000
อาการ : VOIP ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 18 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561
1230 WK1809021 ศศิวัลย์ พูลสวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 18 กันยายน 2561 เวลา : 11:14:31.000
อาการ : จอดำ เปิดใช้งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561
1231 NB1809002 สุทิน เกษตรรัตนชัย วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2561 เวลา : 18:29:33.000
อาการ : Lan ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561
1232 HT1809023 ณัฐพงษ์ ประภาการ วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2561 เวลา : 13:35:30.000
อาการ : 1843 สายต่อโปรเจ็คเตอรเสีย 1841 ขอสายต่อโปรเจ็คเ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561
1233 HT1809022 ฤทัยชนก โพธิ์งาม วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2561 เวลา : 10:37:42.000
อาการ : เครื่องคอมฯเปิด และดับเอง ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 17 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561
1234 SB1809009 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2561 เวลา : 10:30:56.000
อาการ : คอมรีสตาจเอง...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 17 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561
1235 NB1809001 ศศิธนัญญา เผ่ากา วันที่แจ้ง : 17 กันยายน 2561 เวลา : 09:32:59.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ของ สวส....
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 17 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561
1236 SB1809008 จิตรานุช สุขีฐาน วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2561 เวลา : 15:11:57.000
อาการ : ลงโปรมแกรมติดตั้งเครื่องพิมพ์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 19 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561
1237 WK1809020 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2561 เวลา : 11:15:43.000
อาการ : ลงโปรมแกรมติดตั้งเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการออกใบเส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 18 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561
1238 WK1809019 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2561 เวลา : 10:01:29.000
อาการ : ลงเมนูภาษาไทย ใน MS Office...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561
1239 SB1809007 วิรดา ปริญญาวโรดม วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2561 เวลา : 09:50:09.000
อาการ : คอมพิวเตอร์บูตไม่ขึ้น ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 14 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561
1240 SB1809006 กิตติ โพธิ์เตียน วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2561 เวลา : 09:42:56.000
อาการ : เดินแลนเพิ่ม...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 14 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561
1241 HT1809021 ชัยวัฒน์ คุรุกิจวาณิชย์ วันที่แจ้ง : 14 กันยายน 2561 เวลา : 09:25:16.000
อาการ : ใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สายไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 กันยายน 2561 09 ตุลาคม 2561 09 ตุลาคม 2561
1242 HT1809020 ชลธิชา ช่างทอง วันที่แจ้ง : 13 กันยายน 2561 เวลา : 15:53:19.000
อาการ : ลง window ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 14 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561
1243 WK1809018 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 13 กันยายน 2561 เวลา : 08:32:06.000
อาการ : เสียงไม่ดัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561
1244 HT1809019 ปัญชลิกา ภู่มณี วันที่แจ้ง : 12 กันยายน 2561 เวลา : 16:46:13.000
อาการ : เครื่องสแกน ไม่ดึงกระดาษ ลูกยางเสื่อม (เป็นยางเหนี...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 14 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561
1245 HT1809018 สมัญญา ตรีรัตนาเศรฐ วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2561 เวลา : 14:58:36.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 11 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561
1246 WK1809017 วันเพ็ญ กลิ่นพานิช วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2561 เวลา : 12:54:12.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 11 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561
1247 HT1809017 สุกัญญา พลีรักษ์ วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2561 เวลา : 09:59:51.000
อาการ : โปรเจ็คเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561
1248 WK1809015 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 11 กันยายน 2561 เวลา : 09:34:37.000
อาการ : ติดตั้ง office 2013 ให้ นศ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 11 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561
1249 HT1809016 สุกัญญา พลีรักษ์ วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2561 เวลา : 14:38:54.000
อาการ : ลงไมโครซอฟและวินโด้ 5 เครื่อง ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 11 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 03 ตุลาคม 2561
1250 HT1809015 สุชาดา ปัทมะศิริ วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2561 เวลา : 11:50:46.000
อาการ : หน้าจอสีน้ำเงิน ลงวินโดวใหม่ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 11 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561
1251 HT1809014 ชัยพงษ์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 10 กันยายน 2561 เวลา : 08:31:55.000
อาการ : ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 10 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561
1252 WK1809014 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 08 กันยายน 2561 เวลา : 13:44:12.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่เต็มจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561
1253 WK1809013 นิชนันท์ คงศรี วันที่แจ้ง : 07 กันยายน 2561 เวลา : 10:55:11.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 10 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561
1254 WK1809012 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 07 กันยายน 2561 เวลา : 09:53:28.000
อาการ : ลง windows ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561
1255 SB1809005 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 07 กันยายน 2561 เวลา : 09:37:56.000
อาการ : เปลี่ยนถ่านไบออส...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 07 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561
1256 SB1809004 สุรศักดิ์ จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2561 เวลา : 16:18:29.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561
1257 WK1809011 ศิรินยา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2561 เวลา : 13:49:00.000
อาการ : ไฟล์วีดีโอไม่เล่น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561
1258 HT1809013 นิติมา สุวรรณโกมล วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2561 เวลา : 13:46:50.000
อาการ : ขอลงวินโดว์ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561
1259 HT1809012 นัฐพล พรหมมี วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2561 เวลา : 13:42:18.000
อาการ : Accesspoint ไม่สามารถใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นัฐพล พรหมมี 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561
1260 WK1809010 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2561 เวลา : 13:21:53.000
อาการ : internet unconnects...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 24 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561 24 ธันวาคม 2561
1261 HT1809011 ปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อย วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2561 เวลา : 12:04:31.000
อาการ : โปรเจคเตอร์เวลาฉายภาพไม่สว่าง ภาพสีมืดๆ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
1262 HT1809010 ปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อย วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2561 เวลา : 12:00:58.000
อาการ : เดินจุดสายแลน คะ น้องยีสต์ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561
1263 HT1809009 ธงพร กิตติศุภคุณ วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2561 เวลา : 11:45:35.000
อาการ : โทรศัพท์ Voip ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561
1264 SB1809003 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2561 เวลา : 10:17:14.000
อาการ : สัญญาณภาพไม่ออกโปเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561
1265 HT1809008 อารียา ภาคสุข วันที่แจ้ง : 06 กันยายน 2561 เวลา : 10:00:27.000
อาการ : เครื่องฉายสไลด์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
1266 HT1809007 กัลปอรธ์ สิทธาภา วันที่แจ้ง : 05 กันยายน 2561 เวลา : 13:15:43.000
อาการ : VoIP โทรออกไม่ได้ไม่มีสัญญาณ โทรเข้าใช้งานได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นัฐพล พรหมมี 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561
1267 WK1809009 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 05 กันยายน 2561 เวลา : 12:43:15.000
อาการ : visio 2010...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561
1268 WK1809008 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 05 กันยายน 2561 เวลา : 12:43:09.000
อาการ : ลงโปรแกรม visio ให้นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561
1269 HT1809006 ชรัช แสวงเจริญ วันที่แจ้ง : 05 กันยายน 2561 เวลา : 11:22:54.000
อาการ : ไม่มีระบบ LAN ในห้อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561
1270 SB1809002 ฐิตสิริ สรหงษ์ วันที่แจ้ง : 05 กันยายน 2561 เวลา : 10:07:52.000
อาการ : Voice ใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561
1271 WK1809007 บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์ วันที่แจ้ง : 05 กันยายน 2561 เวลา : 08:50:38.000
อาการ : จอไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561
1272 HT1809004 พัชรนันท์ วงศ์สิงห์ วันที่แจ้ง : 04 กันยายน 2561 เวลา : 15:04:15.000
อาการ : Windows มีปัญหาเปิดเครื่องคอมไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 05 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561
1273 WK1809006 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 04 กันยายน 2561 เวลา : 11:18:48.000
อาการ : vsio 2010...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561
1274 WK1809005 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 04 กันยายน 2561 เวลา : 11:17:48.000
อาการ : ลง vsio 2013...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561
1275 HT1809003 อารียา ภาคสุข วันที่แจ้ง : 04 กันยายน 2561 เวลา : 10:55:07.000
อาการ : แชร์ปริ้นเตอร์ ลงโปรแกรม SPSS 4 เครื่อง เนื่องจากไ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561
1276 WK1809004 สุกัญญา พลีรักษ์ วันที่แจ้ง : 04 กันยายน 2561 เวลา : 10:50:23.000
อาการ : แชร์ปริ้นเตอร์ ลงโปรแกรม spss เนื่องจากได้รับคอมพิ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561
1277 HT1809002 ณัฐธิดา ประจวบพร วันที่แจ้ง : 04 กันยายน 2561 เวลา : 10:47:21.000
อาการ : Lan เครื่องปริ้น และ ลงโปรแกรม Photoshop...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561
1278 WK1809003 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2561 เวลา : 15:30:57.000
อาการ : ต้องการติดตั้งโปรแกรม SPSS ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561
1279 WK1809002 กันทิมา ผิวนวล วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2561 เวลา : 14:48:24.000
อาการ : ปริ้นใบเสร็จไม่ได้ค่ะ ทุกเครื่อง ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561
1280 SB1809001 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2561 เวลา : 14:17:45.000
อาการ : เดินสายแลน...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 03 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561
1281 HT1809001 สุปรียา คงแสงชู วันที่แจ้ง : 03 กันยายน 2561 เวลา : 11:57:34.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม adobe photoshop adobe dr...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561
1282 WK1809001 ณัฐภัสสร เกียรติพีรติกุล วันที่แจ้ง : 02 กันยายน 2561 เวลา : 09:34:10.000
อาการ : 1. โปรเจคเตอร์ไม่สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้ 2....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561
1283 NB1808013 เกษม เจนวิไลศิลป์ วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:12:10.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เข้าโปรแกรม windows ไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
1284 WK1808058 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:36:40.000
อาการ : win 7 32 bit โปรแกรมพื้นฐาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
1285 WK1808057 มุทิตา มาทมูล วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:34:47.000
อาการ : win 10 64 bit โปรแกรมพื้นฐาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
1286 WK1808056 จิราวดี ญาติตาอิน วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:16:14.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ดับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 31 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561
1287 WK1808055 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:48:08.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ฉายภาพออกมาเป็นสีแดงค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 03 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561
1288 WK1808054 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:33:40.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
1289 WK1808053 ศศิธร เพียรอ้อย วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:30:47.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
1290 WK1808052 เกวรี ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 31 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:28:52.000
อาการ : ใช่งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
1291 NB1808010 จุฑา ยอดศิลป วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2561 เวลา : 16:35:31.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ทำงานช้า มีอากาารค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 31 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 20 ธันวาคม 2561
1292 WK1808051 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:39:22.000
อาการ : ภาพไม่ออกจอโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
1293 WK1808050 วรรณวิมล บุญญพงษ์ วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2561 เวลา : 11:42:10.000
อาการ : ภาพไม่ออกจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
1294 HT1808047 กชพรรณ บัวคำ วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:42:35.000
อาการ : เครื่องเปิดไม่ติดทำงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
1295 WK1808049 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:23:13.000
อาการ : เข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561
1296 SB1808011 ธาตรี ปฏิทัศน์ วันที่แจ้ง : 30 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:08:30.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ pc ใช้งานไม่ได้ เปิดไม่ติด จอด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
1297 WK1808048 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:17:01.000
อาการ : จอคอมไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
1298 HT1808046 กันยา นวนพิจิตร์ วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:37:15.000
อาการ : สั่งพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
1299 HT1808045 สุกัญญา พลีรักษ์ วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:12:27.000
อาการ : ไมโครโฟนพัง ช็อต...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 29 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561
1300 HT1808044 เอื้อมเดือน สมร วันที่แจ้ง : 29 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:00:42.000
อาการ : เครื่องปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 29 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561
1301 SB1808010 สาวิตรี แป้นทอง วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2561 เวลา : 16:18:06.000
อาการ : การเชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 03 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561
1302 NB1808009 ภัทรมาศ เทียมเงิน วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:54:36.000
อาการ : ไม่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
1303 WK1808047 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:08:23.000
อาการ : หน้าจอคอมเปิดไม่ติด (จนท.มาดำเนินการเรียบร้อย) ขอบ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
1304 SB1808009 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:15:18.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
1305 SB1808008 อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์ วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2561 เวลา : 11:36:45.000
อาการ : token key เข้าระบบ GFMIS ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
1306 SB1808007 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2561 เวลา : 11:23:55.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตไม่มีสัญญาณ...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
1307 HT1808043 พรวิภา กลิ่นทอง วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:07:39.000
อาการ : ติดตั้งเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน , Updatซอฟแวร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
1308 HT1808042 ไสว เทศพันธ์ วันที่แจ้ง : 28 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:51:40.000
อาการ : ขอความอนุเคราะห์ช่วยลงไดร์เวอร์ printer Epson L360...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
1309 HT1808041 ปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อย วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:27:14.000
อาการ : หน้าจอคอมไม่มีภาพเป็นสีดำ แต่มีภาพที่โปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 27 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561
1310 NB1808008 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:06:41.000
อาการ : ปริ้นไม่ออกคะ...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
วรพันธ์ ยวงจันทร์ 27 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561
1311 HT1808040 ทินวุฒิ ล่องพริก วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:46:46.000
อาการ : ลงโปรแกรม visio...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 27 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561
1312 NB1808007 พรยุทธ สายัณต์ วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:43:38.000
อาการ : เปิดเครื่องไมติด ขึ้น NO Signal...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 27 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
1313 NB1808006 รินรดา หนูไชยแก้ว วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:33:33.000
อาการ : สถานะไฟที่เครื่องเป็นสีแดง หน้าจอไม่ขึ้นเมนูอะไรเล...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 27 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561
1314 HT1808039 วิภา ธรรมจารี วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:15:27.000
อาการ : พิมพ์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 27 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
1315 NB1808005 ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ วันที่แจ้ง : 27 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:16:45.000
อาการ : อาคาร 13 พื้นที่ชั้นลอย ห้องเรียน 13106 ชั้นลอย ไม...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
1316 HT1808038 เอื้อมเดือน สมร วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:13:35.000
อาการ : ซอฟแวย์ เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561
1317 HT1808037 สุภาพร รุ่งกลาง วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:44:45.000
อาการ : เปิดไม่ติด น่าจะติดไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561
1318 SB1808006 วิรดา ปริญญาวโรดม วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:35:48.000
อาการ : ต้องการลงวินโดว์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 23 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561
1319 SB1808005 ตะวัน ปานเพ็ชร วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:12:10.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 23 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561
1320 HT1808036 อรณี เวชทัพ วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:13:55.000
อาการ : ไฟเข้า แต่เป็นใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 23 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561
1321 HT1808035 เสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์ วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:03:48.000
อาการ : คอมบูตไม่ขึ้น ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 23 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 27 สิงหาคม 2561
1322 WK1808046 วิชุดา สมงาม วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:45:30.000
อาการ : ไมค์หาย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561
1323 WK1808045 น้ำอ้อย ปัญญา วันที่แจ้ง : 23 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:42:59.000
อาการ : ไมค์หาย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 23 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561
1324 HT1808034 พัชรี เอี่ยมถิน วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2561 เวลา : 16:32:54.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 22 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561
1325 WK1808044 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:11:36.000
อาการ : แยกการใช้สิทธิ์เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 22 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561
1326 WK1808043 ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:11:33.000
อาการ : แยกการใช้สิทธิ์เครื่อง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 23 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561
1327 WK1808042 สุรชัย เอมอักษร วันที่แจ้ง : 22 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:45:04.000
อาการ : สัญญาณไม่ออกโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 22 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561
1328 HT1808033 จรัญ อ่อนขาว วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2561 เวลา : 17:27:25.000
อาการ : เสียงไม่ออกลำโพง แต่ไอที มาแก้เรียบร้อยแล้วครับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561
1329 WK1808041 รัตนา ศรีนงนุช วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2561 เวลา : 16:21:21.000
อาการ : วินโดวส์ใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561
1330 HT1808032 ฐิติมา จิโนวัฒน์ วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:36:37.000
อาการ : ไม่สามารถdownload PDF (แจ้งย้อยหลัง มีเจ้าหน้าที่ม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 22 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561
1331 HT1808031 ประนอม สุขเกื้อ วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:26:44.000
อาการ : เปลี่ยนไมโครโฟน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561
1332 HT1808030 วลัยพร สินสวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:40:25.000
อาการ : ฉายภาพแล้วเป็นสีเหลือง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
จตุพร ระเวงจิตร์ 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561
1333 HT1808029 สมหญิง ดาวเรือง วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:56:16.000
อาการ : 1. ลง Windows 2007 2. เครื่องสแกนเอกสาร (เวลาสแกน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 21 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561
1334 HT1808028 พัชรนันท์ วงศ์สิงห์ วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:54:37.000
อาการ : เครื่องค้าง กดเข้าอะไรไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 21 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561
1335 WK1808040 รุ่งนภา รุ่งเรือง วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:24:10.000
อาการ : ปริ้นไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561
1336 WK1808039 ศศิวัลย์ พูลสวัสดิ์ วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:20:11.000
อาการ : ใช่งานเน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 23 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561
1337 WK1808038 โสพิศ ทุมดี วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:13:43.000
อาการ : ภาพไม่ออกโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561
1338 WK1808037 นัทธี เพชรบุรี วันที่แจ้ง : 21 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:47:16.000
อาการ : ภาพไม่ออกจอคอม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561
1339 HT1808027 ทินวุฒิ ล่องพริก วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:01:05.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
1340 WK1808036 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:49:45.000
อาการ : ปริ้นไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2561
1341 WK1808035 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:52:07.000
อาการ : คอมนักศึกษา ให้ลง windows10...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
1342 SB1808004 นิภาพร ทองรอด วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:49:55.000
อาการ : ลงไดรเวอร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
1343 SB1808003 นิภาพร ทองรอด วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:49:52.000
อาการ : ลงไดรเวอร์ปริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
1344 HT1808026 ฤทัย เที่ยงแก้ว วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:28:13.000
อาการ : ต้องการปริ้นเครื่องถ่ายเอกสาร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
1345 WK1808034 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:14:34.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
1346 HT1808025 จรัญ อ่อนขาว วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:01:31.000
อาการ : ภาพไม่ขึ้นโปรเจคเตอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นัฐพล พรหมมี 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
1347 HT1808024 จรัญ อ่อนขาว วันที่แจ้ง : 20 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:01:29.000
อาการ : ภาพไม่ขึ้นโปรเจคเตอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นัฐพล พรหมมี 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
1348 WK1808033 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:38:03.000
อาการ : โปรเจ็กเตอร์เปิดไม่ได้ (จนท.มาดำเนินการเรียบร้อยแล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
1349 HT1808023 อรณี เวชทัพ วันที่แจ้ง : 17 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:04:40.000
อาการ : คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
1350 HT1808022 สุรวดี สิทธิสระ วันที่แจ้ง : 16 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:22:56.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ค่ะ และขอให้เสียงออกลำโพงด้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
1351 WK1808032 นพปฎล ขิงทอง วันที่แจ้ง : 16 สิงหาคม 2561 เวลา : 11:35:11.000
อาการ : ลงวินโดว์ใหม่เนื่องจากติดไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 16 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561
1352 WK1808031 ลลดา ฐิติวีรกุล วันที่แจ้ง : 16 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:32:45.000
อาการ : ลง windowเครื่องใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 16 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561
1353 HT1808021 อรุณี ชัยศรี วันที่แจ้ง : 16 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:05:44.000
อาการ : Projector ไม่แสดงผลหน้าจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 16 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
1354 NB1808004 พัชรี นาจพินิจ วันที่แจ้ง : 15 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:33:18.000
อาการ : หน้าจอสั่น การใช้งานของคอมพิวเตอร์รวน...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561
1355 WK1808030 เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ วันที่แจ้ง : 15 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:19:08.000
อาการ : เครื่องฉายสไลด์ แสดงผลไม่ต็มหน้าจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561
1356 NB1808003 กัลยา ตันมณี วันที่แจ้ง : 15 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:21:02.000
อาการ : เครื่อง VoIP มีเสียงเบามาก...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 15 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561
1357 HT1808020 อุปริฏฐา อินทรสาด วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:35:31.000
อาการ : ทีวีเปิดไม่ติดทั้งสองเครื่องค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
1358 SB1808002 สุรศักดิ์ จันทร์น้อย วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:11:13.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
1359 HT1808019 สุกัญญา พลีรักษ์ วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:56:45.000
อาการ : ไมค์ใช้ไม่ได้ คาดว่าสายแจ็คหลวม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 15 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561
1360 HT1808018 อารียา ภาคสุข วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:45:28.000
อาการ : เครื่องฉายสไลด์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 15 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561
1361 WK1808029 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2561 เวลา : 12:02:41.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ใช่งานไม่ได้ นักศึกษา...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
1362 WK1808028 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:47:24.000
อาการ : จอภาพไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
1363 WK1808027 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 14 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:09:31.000
อาการ : คอมเปิดไม่ติดครับ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
1364 WK1808026 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 11 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:43:20.000
อาการ : เปิดเสียงจากคอมไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 14 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561
1365 WK1808025 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 10 สิงหาคม 2561 เวลา : 12:47:04.000
อาการ : จอโปรเจกเตอร์มัวมาก นศ ไม่สามารถอ่านเห็น และ ไม่มี...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561
1366 WK1808024 รักเกียรติ โรจน์กัญญาพร วันที่แจ้ง : 10 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:46:52.000
อาการ : ปรินเตอร์ไม่สามารถปรินได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561
1367 HT1808017 พัชรนันท์ วงศ์สิงห์ วันที่แจ้ง : 10 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:25:53.000
อาการ : ลงโปรแกรม ViSiO และ Photoshop CS ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561
1368 WK1808023 อุปริฏฐา อินทรสาด วันที่แจ้ง : 10 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:11:43.000
อาการ : เครื่องฉายฉายภาพขึ้นแล้วตัวอักษรเบลอและเป็นเงา นศ....
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561
1369 WK1808022 ศศิธร วารีรักษ์ วันที่แจ้ง : 09 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:10:56.000
อาการ : รีสตาร์ทแล้วโปรแกรมที่ลงไว้หายไป...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 09 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561
1370 WK1808021 ฐิติพัฒน์ สุดจิตต์ วันที่แจ้ง : 09 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:49:46.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 09 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561
1371 WK1808020 นิ่มนวล ท่าสระ วันที่แจ้ง : 09 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:41:01.000
อาการ : คอมพิวเตอร์จอ blue screen ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561
1372 WK1808019 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 08 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:55:20.000
อาการ : เครื่องฉายใช่ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 08 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561
1373 WK1808018 ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์ วันที่แจ้ง : 08 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:26:04.000
อาการ : ซีดีเสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 08 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561
1374 HT1808016 สุธิดา ถนอมวงษ์ วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:36:54.000
อาการ : เครื่อวปริ้นไม่สามารถปริ้นได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 07 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
1375 HT1808015 สุธิดา ถนอมวงษ์ วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:36:51.000
อาการ : เครื่อวปริ้นไม่สามารถปริ้นได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 07 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
1376 WK1808017 จันทิมา ปิ่นสุวรรณ วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:21:49.000
อาการ : ติดไวรัสเด้งขึ้นตลอด...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
1377 HT1808014 นรากร ฉัตรชัยรัตน์ วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:12:27.000
อาการ : เปิดไม่ติด ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
1378 WK1808016 ปราชญ์ พวงเงิน วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:32:34.000
อาการ : ภาพไม่ออกเสียงไม่ดัง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
1379 WK1808015 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:09:08.000
อาการ : ภาพไม่ออกจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
1380 WK1808014 ชุตินันท์ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:03:06.000
อาการ : ไม่ออกจอโปรเจคเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
1381 HT1808013 นัฐพล พรหมมี วันที่แจ้ง : 07 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:57:31.000
อาการ : ไมค์โคโฟนเสียงไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นัฐพล พรหมมี 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
1382 HT1808012 สุริยา แก้วกอง วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:49:04.000
อาการ : โปรเจคเตอร์เสียบติดบ้างไม่ติดบ้าง ถ้าติดภาพจะออกเห...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561
1383 WK1808013 ปริณุต ไชยนิชย์ วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:47:19.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ไม่ติดค่ะ เปิดที่ตัวเครื่องไฟไม่เข้า ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
1384 WK1808012 สุกัญญา พลีรักษ์ วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:13:40.000
อาการ : เครื่องเสียงใช้ไม่ได้ จอโปรเจคไม่ติด คอมพิวเตอร์ไม...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
1385 WK1808011 วรรณภรณ์ สุทนต์ วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:43:58.000
อาการ : อินเตอร์เนตใช้ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 07 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
1386 WK1808010 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:27:23.000
อาการ : ใช้ไมโครโฟนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
1387 WK1808009 อุปริฏฐา อินทรสาด วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:24:59.000
อาการ : โปรเจคเตอร์ เบลอมาก อ่านไม่ออก ไม่โฟกัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
1388 WK1808008 คณัสนันท์ สงวนสัตย์ วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:21:48.000
อาการ : Visualized ไม่แสดงผลบนหน้าจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 07 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
1389 WK1808007 คณัสนันท์ สงวนสัตย์ วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:21:23.000
อาการ : Visualized ไม่แสดงผลบนหน้าจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 07 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
1390 WK1808006 คณัสนันท์ สงวนสัตย์ วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:21:21.000
อาการ : Visualized ไม่แสดงผลบนหน้าจอ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
1391 HT1808011 กันยารัตน์ กัลยานันฑปรีชา วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 11:37:24.000
อาการ : เชื่อมต่อเครื่องปริ๊นเตอร์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 06 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561
1392 HT1808010 นิศานาถ ศรีสังวร วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 11:05:39.000
อาการ : print ผ่านระบบ Network ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 06 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561
1393 WK1808005 คณัสนันท์ สงวนสัตย์ วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:27:58.000
อาการ : ไม่สามารถแสดงผลภาพกับvisual ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
1394 HT1808009 สุรัช ประหยัด วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:57:21.000
อาการ : แจ็คไมค์เสีย...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 06 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561
1395 HT1808007 ศิริศักดิ์ บัวชุม วันที่แจ้ง : 06 สิงหาคม 2561 เวลา : 08:43:36.000
อาการ : เปิด word ในเครื่องคอมไม่ได้.... เปิดมาเด้งกลับเป...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 06 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561
1396 WK1808004 ณัฐภัสสร เกียรติพีรติกุล วันที่แจ้ง : 05 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:36:58.000
อาการ : โปรเจคเตอร์มีปัญหา ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 05 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561
1397 HT1808006 ธัญญารัตน์ พงษ์จินดา วันที่แจ้ง : 03 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:43:18.000
อาการ : เครื่องรีสตาร์ทเองบ่อยครั้ง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561
1398 HT1808005 อารีย์ บุษบา วันที่แจ้ง : 03 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:12:21.000
อาการ : แชร์เครื่องปริ้น...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นฤทธิ์ แสงเปี่ยม 03 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561
1399 HT1808004 วชิรญาณ์ เปี่ยมผล วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2561 เวลา : 20:05:45.000
อาการ : ไฟล์ Word มีปัญหาในการบันทึกข้อมูล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 03 สิงหาคม 2561
1400 HT1808003 นิติมา สุวรรณโกมล วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2561 เวลา : 14:23:02.000
อาการ : Window เปิดใช้การไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 02 สิงหาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 02 สิงหาคม 2561
1401 SB1808001 ดนุพล คำปัญญา วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:42:45.000
อาการ : เข้าอีเมลไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 02 สิงหาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 02 สิงหาคม 2561
1402 WK1808003 ศิรินยา แตงอ่อน วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2561 เวลา : 11:06:53.000
อาการ : ไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 02 สิงหาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 02 สิงหาคม 2561
1403 WK1808002 โชคลาภ มั่นคง วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:00:52.000
อาการ : กู้ข้อมูล...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 02 สิงหาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 02 สิงหาคม 2561
1404 HT1808002 จิระวุฒิ สาระธรรม วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:32:33.000
อาการ : ระะบบ Internet ของอาคาร 22 ใช้งานไม่ได้ทั้งอาคาร...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 02 สิงหาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 02 สิงหาคม 2561
1405 WK1808001 สุวพีร์ ชัยพฤกษ์ วันที่แจ้ง : 02 สิงหาคม 2561 เวลา : 09:02:40.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ copy ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 02 สิงหาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 02 สิงหาคม 2561
1406 HT1808001 ตวงพร ขาวมาลา วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:18:51.000
อาการ : เปลี่ยนเครื่องคอมที่ส่งซ่อมไปเมื่อ กย 60 กลับมาใช้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
สุวิชัย แช่มชื่น 01 สิงหาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 01 สิงหาคม 2561
1407 NB1808002 ทรงศรี ทองโปร่ง วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:44:42.000
อาการ : ใช้ internet ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 01 สิงหาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 01 สิงหาคม 2561
1408 NB1808001 รุ้งอารีย์ จารุเดชา วันที่แจ้ง : 01 สิงหาคม 2561 เวลา : 10:44:11.000
อาการ : เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 01 สิงหาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
1409 HT1807020 กันยารัตน์ กัลยานันฑปรีชา วันที่แจ้ง : 31 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:57:03.000
อาการ : ปริ๊นเตอร์ใช้งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 31 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
1410 HT1807019 กันยารัตน์ กัลยานันฑปรีชา วันที่แจ้ง : 31 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:54:32.000
อาการ : ปริ๊นเตอร์ใช้การไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
บุรินท์ สุภีวี 31 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
1411 NB1807003 เจษฎา จันทร์ผา วันที่แจ้ง : 31 กรกฎาคม 2561 เวลา : 09:52:57.000
อาการ : ติดตั้งโปรแกรม Office ของมหาวิทยาลัย...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 31 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
1412 HT1807018 ชรัช แสวงเจริญ วันที่แจ้ง : 26 กรกฎาคม 2561 เวลา : 13:24:50.000
อาการ : ไฟกระชาก เครื่องไม่พร้อมใช้งาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 26 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561
1413 WK1807020 กนกกาญจน์ กล่อมเกลา วันที่แจ้ง : 26 กรกฎาคม 2561 เวลา : 12:54:28.000
อาการ : microsoft word ขึ้น no responding ตลอดเวลาค่ะ ไม่ส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561
1414 HT1807017 วราภรณ์ ปุ้ยไทย วันที่แจ้ง : 26 กรกฎาคม 2561 เวลา : 11:01:11.000
อาการ : สแกนงานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 26 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561
1415 HT1807016 พรพิมล พฤกษ์ประมูล วันที่แจ้ง : 26 กรกฎาคม 2561 เวลา : 09:26:15.000
อาการ : คอมพิวเตอร เมาส์ค้าง ใช้งานไม่ได้ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
นัฐพล พรหมมี 26 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561
1416 HT1807015 พรวิภา กลิ่นทอง วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2561 เวลา : 14:03:23.000
อาการ : แชร์เครื่องพิมพ์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา 25 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561
1417 WK1807019 กนกกาญจน์ กล่อมเกลา วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2561 เวลา : 13:35:08.000
อาการ : ลงโปรแกรมเครื่องพริ้นเตอร์...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 26 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561
1418 SB1807009 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2561 เวลา : 11:20:55.000
อาการ : เน็ตมีปัญหา...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
กรันต์ สรหงษ์ 25 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561
1419 WK1807018 กนกกาญจน์ กล่อมเกลา วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:51:52.000
อาการ : คอมพิวเตอร์มีไวรัส ต้องลง window ใหม่...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561
1420 WK1807017 กนกพร ภาคีฉาย วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:41:11.000
อาการ : ลงโปรแกรม และ ตรวจเช็คโน๊ตบุค เพื่อใช้ในการทำงาน...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561
1421 WK1807016 ศราวุฒิ วิลามาศ วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:00:45.000
อาการ : ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 25 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561
1422 SB1807008 ไพฑูรย์ มณีอินทร์ วันที่แจ้ง : 25 กรกฎาคม 2561 เวลา : 09:36:39.000
อาการ : สั่งพิมพ์ไม่ออก...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
1423 SB1807007 วิไลลักษณ์ จิราดลธนกฤต วันที่แจ้ง : 24 กรกฎาคม 2561 เวลา : 14:43:10.000
อาการ : อ๊อฟฟิตใช้งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 24 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561
1424 HT1807013 ชรัช แสวงเจริญ วันที่แจ้ง : 24 กรกฎาคม 2561 เวลา : 11:01:35.000
อาการ : ใช้ Google Chrome ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ชรัช แสวงเจริญ 24 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561
1425 WK1807015 สุวพีร์ ชัยพฤกษ์ วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2561 เวลา : 13:10:37.000
อาการ : Word ใช้ไม่ได้ค่ะ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 23 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561
1426 SB1807006 ชาญณรงค์ บุตรดี วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2561 เวลา : 11:36:09.000
อาการ : เข้าวินโดวส์ไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 23 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561
1427 WK1807014 รัตนา เพ็ชรสังวาลย์ วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:56:03.000
อาการ : ปริ้นแล้ว หมึกไม่ออกมาค่ะ ...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 23 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561
1428 SB1807005 ภัทรภร ประมูลวงษ์ วันที่แจ้ง : 23 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:18:02.000
อาการ : คอมพิวเตอร์pc หน้าจอดำเปิดไม่ติด...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย 23 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561
1429 WK1807013 กาญจนาวดี สำลีเทศ วันที่แจ้ง : 20 กรกฎาคม 2561 เวลา : 13:22:35.000
อาการ : ลงโปรแกรมสแกนไวรัส...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 20 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561
1430 WK1807012 สุวพีร์ ชัยพฤกษ์ วันที่แจ้ง : 20 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:29:47.000
อาการ : คอมพิวเตอร์ค้าง...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มุทิตา มาทมูล 20 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561
1431 WK1807010 ศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ วันที่แจ้ง : 19 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:14:00.000
อาการ : อินเตอร์เน็ตใช่งานไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 19 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561
1432 NB1807001 ขวัญใจ พุ่มแย้ม วันที่แจ้ง : 18 กรกฎาคม 2561 เวลา : 12:10:29.000
อาการ : เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : นนทบุรี
ณชนก เรืองสอาด 18 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561
1433 SB1807004 อนุศักดิ์ ศิลาชัย วันที่แจ้ง : 18 กรกฎาคม 2561 เวลา : 10:44:50.000
อาการ : Voip โทรไม่ได้...
ศููนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี
ประภาส บุญเสมอกุล 18 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561
1434 WK1807009 วนิดา ขันธเนตร วันที่แจ้ง : 18 กรกฎาคม 2561 เวลา : 09:20:30.000
อาการ : ต้องการติดตั้งโปรแกรม SPSS...
ศููนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ศราวุฒิ วิลามาศ 18 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561
1435 WK1807008 สุ