รายงานการแจ้งซ่อม : สถิติการรับเรื่อง

ภาพรวม

500

จำนวนการแจ้งซ่อมทั้งหมด
ระยะเวลาการรับเรื่อง
จำนวน ร้อยละ
รับเรื่องภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
รับเรื่องมากกว่า 1 วัน 500 100.00
ระยะเวลาการดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ
ภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
มากกว่า 1 วัน 276 55.20
Incomplete SUCCESS TOTAL
นนทบุรี 51 329 380
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 89 500 500
สุพรรณบุรี 30 500 500
พระนครศรีอยุธยา หันตรา 57 500 500
Incomplete Success TOTAL
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 169 183
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 7 136 143
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 68 500 500
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 135 164
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 52 64
ศิลปศาสตร์ 27 189 216
สำนักงานอธิการบดี 57 500 500
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 5 5
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 295 309
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 9 9
วิทยาลัยการจัดการ 0 0 0
จำนวน %
เครื่องคอมพิวเตอร์ 390 74.71
เครื่องปริ้นเตอร์ 30 5.75
เครื่องสแกนเนอร์ 3 0.57
จอแสดงผล 6 1.15
อุปกรณ์เครือข่าย 71 13.60
อื่นๆ 19 3.64
จำนวน %
Hardware 139 26.03
Software 342 64.04
Network 47 8.80