รายงานการแจ้งซ่อม : สถิติการรับเรื่อง

ภาพรวม

500

จำนวนการแจ้งซ่อมทั้งหมด
ระยะเวลาการรับเรื่อง
จำนวน ร้อยละ
รับเรื่องภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
รับเรื่องมากกว่า 1 วัน 500 100.00
ระยะเวลาการดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ
ภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
มากกว่า 1 วัน 433 86.60
Incomplete SUCCESS TOTAL
นนทบุรี 500 476 500
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 500 500 500
สุพรรณบุรี 36 500 500
พระนครศรีอยุธยา หันตรา 80 500 500
Incomplete Success TOTAL
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 240 256
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 13 190 203
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 451 500 500
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 39 185 224
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14 76 90
ศิลปศาสตร์ 386 251 500
สำนักงานอธิการบดี 500 500 500
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 6 6
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 333 354
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 13 14
วิทยาลัยการจัดการ 0 0 0
จำนวน %
เครื่องคอมพิวเตอร์ 415 75.45
เครื่องปริ้นเตอร์ 52 9.45
เครื่องสแกนเนอร์ 4 0.73
จอแสดงผล 3 0.55
อุปกรณ์เครือข่าย 59 10.73
อื่นๆ 16 2.91
จำนวน %
Hardware 155 27.05
Software 366 63.87
Network 51 8.90