รายงานการแจ้งซ่อม : สถิติการรับเรื่อง

ภาพรวม

2294

จำนวนการแจ้งซ่อมทั้งหมด
ระยะเวลาการรับเรื่อง
จำนวน ร้อยละ
รับเรื่องภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 1876 81.78
รับเรื่องมากกว่า 1 วัน 418 18.22
ระยะเวลาการดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ
ภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 2008 87.53
มากกว่า 1 วัน 218 9.50
Incomplete SUCCESS TOTAL
นนทบุรี 44 265 309
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 57 781 838
สุพรรณบุรี 27 487 514
พระนครศรีอยุธยา หันตรา 46 693 739
Incomplete Success TOTAL
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13 138 151
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 4 108 112
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 44 561 605
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 114 138
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 41 51
ศิลปศาสตร์ 25 148 173
สำนักงานอธิการบดี 41 844 885
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 5 5
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 261 275
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 6 6
วิทยาลัยการจัดการ 0 0 0
จำนวน %
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1612 66.12
เครื่องปริ้นเตอร์ 208 8.53
เครื่องสแกนเนอร์ 13 0.53
จอแสดงผล 71 2.91
อุปกรณ์เครือข่าย 281 11.53
อื่นๆ 217 8.90
จำนวน %
Hardware 709 29.21
Software 1433 59.04
Network 260 10.71