รายงานการแจ้งซ่อม : สถิติการรับเรื่อง

ภาพรวม

500

จำนวนการแจ้งซ่อมทั้งหมด
ระยะเวลาการรับเรื่อง
จำนวน ร้อยละ
รับเรื่องภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
รับเรื่องมากกว่า 1 วัน 500 100.00
ระยะเวลาการดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ
ภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
มากกว่า 1 วัน 451 90.20
Incomplete SUCCESS TOTAL
นนทบุรี 500 500 500
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 500 500 500
สุพรรณบุรี 36 500 500
พระนครศรีอยุธยา หันตรา 84 500 500
Incomplete Success TOTAL
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 249 265
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 12 197 209
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 451 500 500
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 39 190 229
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14 80 94
ศิลปศาสตร์ 386 258 500
สำนักงานอธิการบดี 500 500 500
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 6 6
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 340 362
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 13 14
วิทยาลัยการจัดการ 0 0 0
จำนวน %
เครื่องคอมพิวเตอร์ 409 72.13
เครื่องปริ้นเตอร์ 63 11.11
เครื่องสแกนเนอร์ 8 1.41
จอแสดงผล 5 0.88
อุปกรณ์เครือข่าย 66 11.64
อื่นๆ 13 2.29
จำนวน %
Hardware 146 25.39
Software 364 63.30
Network 62 10.78