รายงานการแจ้งซ่อม : สถิติการรับเรื่อง

ภาพรวม

2069

จำนวนการแจ้งซ่อมทั้งหมด
ระยะเวลาการรับเรื่อง
จำนวน ร้อยละ
รับเรื่องภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 1728 83.52
รับเรื่องมากกว่า 1 วัน 341 16.48
ระยะเวลาการดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ
ภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 1827 88.30
มากกว่า 1 วัน 195 9.42
Incomplete SUCCESS TOTAL
นนทบุรี 39 234 273
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 52 736 788
สุพรรณบุรี 20 440 460
พระนครศรีอยุธยา หันตรา 27 612 639
Incomplete Success TOTAL
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12 120 132
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2 87 89
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 520 560
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 108 122
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 37 47
ศิลปศาสตร์ 21 139 160
สำนักงานอธิการบดี 28 755 783
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 5 5
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 245 256
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 6 6
วิทยาลัยการจัดการ 0 0 0
จำนวน %
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1457 65.48
เครื่องปริ้นเตอร์ 202 9.08
เครื่องสแกนเนอร์ 13 0.58
จอแสดงผล 69 3.10
อุปกรณ์เครือข่าย 249 11.19
อื่นๆ 203 9.12
จำนวน %
Hardware 656 29.68
Software 1306 59.10
Network 227 10.27