รายงานการแจ้งซ่อม : สถิติการรับเรื่อง

ภาพรวม

500

จำนวนการแจ้งซ่อมทั้งหมด
ระยะเวลาการรับเรื่อง
จำนวน ร้อยละ
รับเรื่องภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
รับเรื่องมากกว่า 1 วัน 500 100.00
ระยะเวลาการดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ
ภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
มากกว่า 1 วัน 345 69.00
Incomplete SUCCESS TOTAL
นนทบุรี 66 403 469
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 122 500 500
สุพรรณบุรี 32 500 500
พระนครศรีอยุธยา หันตรา 70 500 500
Incomplete Success TOTAL
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 205 220
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 11 173 184
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 87 500 500
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35 153 188
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14 71 85
ศิลปศาสตร์ 30 225 255
สำนักงานอธิการบดี 77 500 500
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 5 5
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 313 334
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 11 12
วิทยาลัยการจัดการ 0 0 0
จำนวน %
เครื่องคอมพิวเตอร์ 399 76.44
เครื่องปริ้นเตอร์ 29 5.56
เครื่องสแกนเนอร์ 3 0.57
จอแสดงผล 0 0.00
อุปกรณ์เครือข่าย 72 13.79
อื่นๆ 17 3.26
จำนวน %
Hardware 153 27.72
Software 346 62.68
Network 50 9.06