รายงานการแจ้งซ่อม : สถิติการรับเรื่อง

ภาพรวม

1856

จำนวนการแจ้งซ่อมทั้งหมด
ระยะเวลาการรับเรื่อง
จำนวน ร้อยละ
รับเรื่องภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 1560 84.05
รับเรื่องมากกว่า 1 วัน 296 15.95
ระยะเวลาการดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ
ภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 1644 88.58
มากกว่า 1 วัน 172 9.27
Incomplete SUCCESS TOTAL
นนทบุรี 34 203 237
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 36 692 728
สุพรรณบุรี 20 361 381
พระนครศรีอยุธยา หันตรา 24 560 584
Incomplete Success TOTAL
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 12 108 120
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2 83 85
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 478 503
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 99 112
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 30 40
ศิลปศาสตร์ 18 126 144
สำนักงานอธิการบดี 24 661 685
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 5 5
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 222 232
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 4 4
วิทยาลัยการจัดการ 0 0 0
จำนวน %
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1301 64.92
เครื่องปริ้นเตอร์ 192 9.58
เครื่องสแกนเนอร์ 12 0.60
จอแสดงผล 64 3.19
อุปกรณ์เครือข่าย 213 10.63
อื่นๆ 192 9.58
จำนวน %
Hardware 587 29.59
Software 1172 59.07
Network 205 10.33