รายงานการแจ้งซ่อม : สถิติการรับเรื่อง

ภาพรวม

1925

จำนวนการแจ้งซ่อมทั้งหมด
ระยะเวลาการรับเรื่อง
จำนวน ร้อยละ
รับเรื่องภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 1612 83.74
รับเรื่องมากกว่า 1 วัน 313 16.26
ระยะเวลาการดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ
ภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 1711 88.88
มากกว่า 1 วัน 175 9.09
Incomplete SUCCESS TOTAL
นนทบุรี 37 212 249
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 37 708 745
สุพรรณบุรี 19 392 411
พระนครศรีอยุธยา หันตรา 27 574 601
Incomplete Success TOTAL
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13 115 128
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3 85 88
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 494 520
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 100 114
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 30 41
ศิลปศาสตร์ 18 129 147
สำนักงานอธิการบดี 24 696 720
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 5 5
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 228 239
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 4 4
วิทยาลัยการจัดการ 0 0 0
จำนวน %
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1351 65.01
เครื่องปริ้นเตอร์ 196 9.43
เครื่องสแกนเนอร์ 13 0.63
จอแสดงผล 65 3.13
อุปกรณ์เครือข่าย 227 10.92
อื่นๆ 195 9.38
จำนวน %
Hardware 608 29.53
Software 1217 59.11
Network 214 10.39