รายงานการแจ้งซ่อม : สถิติการรับเรื่อง

ภาพรวม

500

จำนวนการแจ้งซ่อมทั้งหมด
ระยะเวลาการรับเรื่อง
จำนวน ร้อยละ
รับเรื่องภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
รับเรื่องมากกว่า 1 วัน 486 97.20
ระยะเวลาการดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ
ภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
มากกว่า 1 วัน 243 48.60
Incomplete SUCCESS TOTAL
นนทบุรี 46 288 334
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 78 500 500
สุพรรณบุรี 28 500 500
พระนครศรีอยุธยา หันตรา 61 500 500
Incomplete Success TOTAL
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 150 164
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 7 126 133
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 63 500 500
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25 123 148
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 44 56
ศิลปศาสตร์ 27 174 201
สำนักงานอธิการบดี 52 500 500
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 5 5
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 279 293
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 7 7
วิทยาลัยการจัดการ 0 0 0
จำนวน %
เครื่องคอมพิวเตอร์ 384 73.14
เครื่องปริ้นเตอร์ 24 4.57
เครื่องสแกนเนอร์ 2 0.38
จอแสดงผล 6 1.14
อุปกรณ์เครือข่าย 75 14.29
อื่นๆ 27 5.14
จำนวน %
Hardware 143 26.98
Software 322 60.75
Network 57 10.75