รายงานการแจ้งซ่อม : สถิติการรับเรื่อง

ภาพรวม

500

จำนวนการแจ้งซ่อมทั้งหมด
ระยะเวลาการรับเรื่อง
จำนวน ร้อยละ
รับเรื่องภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
รับเรื่องมากกว่า 1 วัน 500 100.00
ระยะเวลาการดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ
ภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
มากกว่า 1 วัน 469 93.80
Incomplete SUCCESS TOTAL
นนทบุรี 500 500 500
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 500 500 500
สุพรรณบุรี 37 500 500
พระนครศรีอยุธยา หันตรา 87 500 500
Incomplete Success TOTAL
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 253 269
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 14 198 212
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 455 500 500
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 193 233
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14 82 96
ศิลปศาสตร์ 386 261 500
สำนักงานอธิการบดี 500 500 500
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 6 6
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 345 366
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 13 14
วิทยาลัยการจัดการ 0 0 0
จำนวน %
เครื่องคอมพิวเตอร์ 403 70.21
เครื่องปริ้นเตอร์ 72 12.54
เครื่องสแกนเนอร์ 12 2.09
จอแสดงผล 3 0.52
อุปกรณ์เครือข่าย 70 12.20
อื่นๆ 11 1.92
จำนวน %
Hardware 156 27.23
Software 350 61.08
Network 64 11.17