รายงานการแจ้งซ่อม : สถิติการรับเรื่อง

ภาพรวม

500

จำนวนการแจ้งซ่อมทั้งหมด
ระยะเวลาการรับเรื่อง
จำนวน ร้อยละ
รับเรื่องภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
รับเรื่องมากกว่า 1 วัน 500 100.00
ระยะเวลาการดำเนินการ
จำนวน ร้อยละ
ภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 500 100.00
มากกว่า 1 วัน 265 53.00
Incomplete SUCCESS TOTAL
นนทบุรี 48 310 358
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 82 500 500
สุพรรณบุรี 29 500 500
พระนครศรีอยุธยา หันตรา 58 500 500
Incomplete Success TOTAL
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 157 171
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 7 130 137
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 65 500 500
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 133 161
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 47 59
ศิลปศาสตร์ 26 186 212
สำนักงานอธิการบดี 50 500 500
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 5 5
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 284 300
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 9 9
วิทยาลัยการจัดการ 0 0 0
จำนวน %
เครื่องคอมพิวเตอร์ 383 73.65
เครื่องปริ้นเตอร์ 27 5.19
เครื่องสแกนเนอร์ 2 0.38
จอแสดงผล 5 0.96
อุปกรณ์เครือข่าย 72 13.85
อื่นๆ 25 4.81
จำนวน %
Hardware 132 25.05
Software 329 62.43
Network 58 11.01