เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ศูนย์นนทบุรี

# ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด ติดต่อ
1 นายวรพันธ์ ยวงจันทร์ สังกัด : กลุ่มงานวิทยบริการ งานการศึกษาทางไกล
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประเภทบุลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
: 21009
: 081-xxx-xxxx
: warapan.y@rmutsb.ac.th
2 นายสิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข สังกัด : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประเภทบุลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
: 21011
: 081-xxx-xxxx
: siripong.k@rmutsb.ac.th
3 นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์ สังกัด : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประเภทบุลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
: 21012
: 081-xxx-xxxx
: thitinan.p@rmutsb.ac.th
4 นางสาวณชนก เรืองสอาด สังกัด : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประเภทบุลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
: 21011
: 081-xxx-xxxx
: nachanok.r@rmutsb.ac.th

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

# ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด ติดต่อ
1 นายศราวุฒิ วิลามาศ สังกัด : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ประเภทบุลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
: 31200
: 081-xxx-xxxx
: sarawut.v@rmutsb.ac.th
2 นางสาวมุทิตา มาทมูล สังกัด : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประเภทบุลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
: 31200
: 081-xxx-xxxx
: muthita.m@rmutsb.ac.th
3 นายจิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร สังกัด : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิศวกรรม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประเภทบุลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
: 31200
: 081-xxx-xxxx
: jirawat.p@rmutsb.ac.th
4 นายสุวิชัย แช่มชื่น สังกัด : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประเภทบุลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
: 31200
: 081-xxx-xxxx
: suwichai.c@rmutsb.ac.th

ศูนย์สุพรรณบุรี

# ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด ติดต่อ
1 นายณัฐวัฒน์ เขาแก้ว สังกัด : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิศวกรรม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประเภทบุลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
: 11011
: 081-xxx-xxxx
: nattawat.k@rmutsb.ac.th
2 นายประภาส บุญเสมอกุล สังกัด : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประเภทบุลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
: 11011
: 081-xxx-xxxx
: prapard.b@rmutsb.ac.th
3 นายกรันต์ สรหงษ์ สังกัด : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ประเภทบุลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
: 11011
: 081-xxx-xxxx
: karan.s@rmutsb.ac.th
4 นายพรชัย จันทร์น้อย สังกัด : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ประเภทบุลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
: 11011
: 081-xxx-xxxx
: phonchai.j@rmutsb.ac.th
5 นายวิทยา ปานเพชร สังกัด : กลุ่มงานวิทยบริการ งานผลิตสื่อ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประเภทบุลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
: 11011
: 081-xxx-xxxx
: wittaya.p@rmutsb.ac.th

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

# ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด ติดต่อ
1 นายจตุพร ระเวงจิตร์ สังกัด : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิศวกรรม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประเภทบุลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
: 11200
: 081-xxx-xxxx
: jatuporn.r@rmutsb.ac.th
2 นายพันธฤทธิ์ พุ่มจำปา สังกัด : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประเภทบุลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
: 11200
: 081-xxx-xxxx
: phanthalit.p@rmutsb.ac.th
3 นายศรัณย์พงษ์ ศรีพูน สังกัด : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประเภทบุลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
: 11011
: 081-xxx-xxxx
: saranphong.s@rmutsb.ac.th
4 นายนฤทธิ์ แสงเปี่ยม สังกัด : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประเภทบุลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
: 11011
: 081-xxx-xxxx
: narit.s@rmutsb.ac.th
5 นายบุรินท์ สุภีวี สังกัด : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประเภทบุลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
: 11011
: 081-xxx-xxxx
: burin.su@rmutsb.ac.th