รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT1802019 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางอรุณี ชัยศรี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 23 ห้อง 23515
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : ระหว่างการใช้งานโน๊ตบุค ขึ้นตัวหนังสือสีฟ้า แจ้งว่ากำลัง recovery พอกดปุ่ม esc จะ หยุด run และ restart ใหม่
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ชรัช แสวงเจริญ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางอรุณี ชัยศรี
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  ศูนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา