รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT1803015 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายเสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี สำนักคุณภาพการศึกษา
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์สำนักงาน (พี่อิ๋ว)
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 23 ชั้น 3 ห้อง 23307
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : เปลี่ยน HDD ใหม่ ให้ลงวินโด ใหม่
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายเสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี / สำนักคุณภาพการศึกษา
  ศูนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา