รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT1806004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายจิระวุฒิ สาระธรรม
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : log in Internet
  สถานที่ตั้ง : ห้องกิจการนักศึกษา ฯ ชั้น 1 อาคาร 22
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : น.ส. นพวรรณ วงศ์ษา ขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบ user และ password internet มหาวิทยาลัย เนื่องจากไม่สามารถ log in ได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : นัฐพล พรหมมี
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายนัฐพล พรหมมี
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา