รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT1808011 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางกันยารัตน์ กัลยานันฑปรีชา
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-357/572 (กก)
  สถานที่ตั้ง : อาคารบูรณาการ ชั้น 5 กองกลาง งานสภามทรส.
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : เชื่อมต่อเครื่องปริ๊นเตอร์ไม่ได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางกันยารัตน์ กัลยานันฑปรีชา
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี / กองกลาง
  ศูนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา