รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT1808012 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายสุริยา แก้วกอง
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : โปรเจคเตอร์ ไม่ทราบเลขครุภัณฑ์
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 25 ชั้น 3 ห้อง 250314
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : โปรเจคเตอร์เสียบติดบ้างไม่ติดบ้าง ถ้าติดภาพจะออกเหลือง
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ชรัช แสวงเจริญ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายชรัช แสวงเจริญ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี