รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT1808042 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางไสว เทศพันธ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ เนื่องจากจัดซื้อด้วยงบประมาณส่วนตัว (Printer)
  สถานที่ตั้ง : ห้องพักอาจารย์ สาขาการบัญชี 240306 อาคาร 24
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : ขอความอนุเคราะห์ช่วยลงไดร์เวอร์ printer Epson L360 (ซื้อใหม่)
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : สุวิชัย แช่มชื่น
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายสุวิชัย แช่มชื่น
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี