รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT1809011 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อย
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร24 ห้อง240307
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : โปรเจคเตอร์เวลาฉายภาพไม่สว่าง ภาพสีมืดๆ
 • ดำเนินการโดย