รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT1809036 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวณัฎฐา สุขเกษม
  ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : แชร์เครื่องปริ้นท์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : อาคาร32
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางสาวณัฎฐา สุขเกษม
  ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
  หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี / กองกลาง
  ศูนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา