รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT1903006 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายศรัณย์พงษ์ ศรีพูน
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-0047-54-6 สวส.
  สถานที่ตั้ง : อาคาร18 ห้องพักอาจาร์ย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (แจ้งแทน)
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : ระบบปฏิบัติการพัง ไม่สามารถเปิดเข้าใช้งานได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ