รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT1905034 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายจิระวุฒิ สาระธรรม
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : internet มทร.สุวรรณภูมิ
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 22 ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรม
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : internet ที่ใช้ผ่านสาย lan ใช้งานไม่ได้
 • ดำเนินการโดย