รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT1906019 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางประนอม สุขเกื้อ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 23 ห้อง 23511
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : สั่ง print เอกสารจากคอมพิวเตอร์ไม่ได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ