รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT1908028 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางฐิติมา จิโนวัฒน์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง :
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : ติดตั้งระบบปกิบัติการ และ โปรแกรม Office 2013
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : นฤทธิ์ แสงเปี่ยม
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายนฤทธิ์ แสงเปี่ยม
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี