รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2004003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายธาตรี ปฏิทัศน์
  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานศูนย์วิทยบริการ
  สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยบริการ งานห้องสมุด
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร? 8 ชั้น?2
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : เพิ่มแรม
 • ดำเนินการโดย