รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2006018 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม
  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารทั่วไป
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : ห้องสำนังานบริหารและพัฒนาระบบ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเปิดเครื่องไม่ได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : บุรินท์ สุภีวี
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายบุรินท์ สุภีวี
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี