รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2007002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสมัญญา ตรีรัตนาเศรฐ
  ตำแหน่ง : บุคลากร
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารงานบุคคล
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : กองบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคาร 32
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : word เปิดใช้งานไม่ได้
 • ดำเนินการโดย