รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : HT2007018 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวพิชญ์สินี นิยมค้า
  ตำแหน่ง : บุคลากร
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารงานบุคคล
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7740-001-389/581
  สถานที่ตั้ง : อาคาร32 ชั้น6 กองบริหารงานบุคคล
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
  อาการเบื่องต้น : ต้องใช้โปรแกรม Visio ในการทำงานค่ะ
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางสาวพิชญ์สินี นิยมค้า
  ตำแหน่ง : บุคลากร
  หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี / กองบริหารงานบุคคล
  ศูนย์พื้นที่ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา